วัน เดือน ปีกิจกรรมหมายเหตุ
26 พฤศจิกายน 2562มหกรรมคุณภาพ 2562มหิดลสิทธาคาร
29 ตุลาคม 2562งาน We are the Best Teamห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์
7 ตุลาคม 2562ประชุมรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2562K101
24 กันยายน 2562รับการเยี่ยมสำรวจโดยกรรมการประเมิน EdPEx ม.มหิดล 2562K101
11 กันยายน 2562ประชุมทบทวนกระบวนการเยี่ยมสำรวจ MU AUN-QAK102
6 กันยายน 2562ประชุม MUSC EdPEx Gap Analysis 2019K101
29-30 สิงหาคม 2562การสัมมนาแนวทางการพัฒนาระบบคุณภาพของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562โรงแรมวรบุระ จ.ประจวบคีรีขันธ์
7 สิงหาคม 2562ประชุมทบทวนการดำเนินการเยี่ยมสำรวจภาควิชา 2562 (AAR)K102
2 สิงหาคม 2562หลักสูตรคณิตศาสตร์ และคณิตศาสตร์ประกันภัย รับการเยี่ยมสำรวจ MU AUN-QAK101, K102
1, 2, 5, 6 สิงหาคม 2562การทำข้อตกลงปฏิบัติงานระดับภาควิชา กลุ่มสาขา และศูนย์ ปี 2563K103
30-31 กรกฎาคม 2562การเยี่ยมสำรวจหลักสูตรป.โท-เอก สาขาฟิสิกส์ ตามเกณฑ์ MU AUN-QAK101
24 กรกฎาคม 2562การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2563K101
1 กรกฎาคม 2562การประชุมจัดทำร่างข้อตกลงการปฏิบัติงาน คณะวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562K101
1 กรกฎาคม 2562งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ รับการตรวจสอบจากงานตรวจสอบภายใน คณะวิทยาศาสตร์K115
28-30 มิถุนายน 2562สัมมนาวิชาการ หัวข้อ ทางรอดของคณะวิทยาศาสตร์ในยุคของการเปลี่ยนแปลงแบบเฉียบพลัน ณ โรงแรมไมด้า หัวหินรร.ไมด้า หัวหิน

Link: MUSC Events (ปฏิทินกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์)

วัน เดือน ปี กิจกรรม หมายเหตุ
16 พ.ย. 62 EdPEx Clinic 2019 (<200) กองพัฒนาคุณภาพ
25-26 มิ.ย. 2562 รับการเยี่ยมสำรวจ MU EdPEx K101-K103
20-21 มิ.ย. 2562 MU AUN-QA Site Visit for MSc and PhD. in Pathobiology programs K101-103
30 เม.ย. 2562 การประชุมชี้แจงการจัดทำรายงานประเมินตนเอง ในการเยี่ยมสำรวจภาควิชา 2562 K102 09:00
26 เม.ย. 2562 กำหนดส่ง MUSC EdPEx SAR 2561 กองพัฒนาคุณภาพ
19 เม.ย. 2562 ประชุมสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 2562 รอบ 6 เดือน K101 09:00
4-5 เม.ย. 2562 MU AUN-QA Site Visit for M.Sc. and Ph.D. in Anatomy and Structural Biology K101-K103
27 ก.พ. – 1 มี.ค. 62 MU EdPEx Assessor #7 (Part 2) กองพัฒนาคุณภาพ
23-25 ม.ค. 2562 MU AUN-QA Assessor #7 กองพัฒนาคุณภาพ
16-18 ม.ค. 2562 MU EdPEx Assessor #7 (Part 1) กองพัฒนาคุณภาพ
11 ม.ค. 2562 EdPEx Clinic 2019 (<300) กองพัฒนาคุณภาพ
18-21 ธ.ค. 2561 Intensive C2C for OBE Curriculum Redesign Project กองพัฒนาคุณภาพ
12-14 ธ.ค. 2561 EdPEx Criteria Training #12 (Academic) กองพัฒนาคุณภาพ
3-4 ธ.ค. 2561 C2C for OBE Curriculum Redesign Program #5 กองพัฒนาคุณภาพ
27 พ.ย. 2561 มหกรรมคุณภาพ 2561 มหิดลสิทธาคาร
15 พ.ย. 2561 EdPEx for New Executives ประชาสังคมอุดมพัฒน์ฯ
2 พ.ย. 2561 หลักการจัดการกระบวนการ: SIPOC & Service Blueprint Model K102
7-9 พ.ย. 2561 EdPEx Criteria Training #11 (Support) เซ็นจูรีพาร์ค
2 พ.ย. 2561 หลักการจัดการกระบวนการ: SIPOC & Service Blueprint Model K102
2 พ.ย. 2561 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบที่ 4 (2559-2563) สมศ.
1 พ.ย. 2561 การประชุม EdPEx Changing Criteria (ย้ายจาก 2 พ.ย.) ประชาสังคมอุดมพัฒน์
20 ต.ค. 2561 วันสุดท้ายส่งผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน PA 2561 กองแผนฯ
19-20 ต.ค. 2561 การประชุม MU EdPEx Lead Assessors กองพัฒนาฯ
10 ต.ค. 2561 การประชุมสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2561 K101
9 ต.ค. 2561 Meeting Dr.Min Min Lee, University of Mandalay K115
8 ต.ค. 2561 การประชุมยืนยันข้อมูลเข้าระบบ CHE QA P114
5 ต.ค. 2561 การประชุมกลุ่มเครื่อข่ายผู้บริหารด้านพัฒนาคุณภาพ ห้องนทีฯ
4 ต.ค. 2561 การติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA Visit) ประจำปีงบประมาณ 2562 K101 1015-1200
19 ก.ย. 2561 ประชุม Gap Analysis (MUSC EdPEx) ครั้งที่ 2 K101
12 ก.ย. 2561 ประชุมชี้แจงแนวทางการกรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online (09:00-12:00) K102
10-11 ก.ย. 2561 MU AUN-QA Site Visit for SCPL (BSc, MSc. PhD.) K101-103
5 ก.ย. 2561 AAR AUN-QA @MUSC K102
30 ส.ค. 2561 ประชุมทบทวนปฏิบัติการ MU EdPEx และ MU AUN-QA 2561 ส.ประชากร
29 ส.ค. 2561 การประชุมพิจารณาโครงการในข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ประจำปีงบประมาณ 2562 (09:00-16:30) K101
22 ส.ค. 2561 ประชุม Gap Analysis (MUSC EdPEx) ครั้งที่ 1 K101
10 ส.ค. 2561 ประชุมทบทวนปฏิบัติการ (เยี่ยมภาควิชาและหลักสูตร ปีงบประมาณ 2561) K102
6-8 ส.ค. 2561 มหาวิทยาลัยมหิดล รับการประเมิน EdPEx โดย กก.จาก สกอ. MU/กองพัฒนฯ
31 ก.ค. – 3 ส.ค. 61 ภาควิชาทำ PA 2562 กับกก.บริหารคณะ K103
20 ก.ค. 2561 วันสุดท้ายส่งผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน PA 2561 กองแผนฯ
18 ก.ค. 2561 ประชุมจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2562 K101
13 ก.ค. 2561 กำหนดส่ง PA 2562 ของภาควิชา งานนโยบายฯ
11, 13 ก.ค. 2561 MU AUN-QA หลักสูตรสรีรวิทยา (ป.โทและป.เอก) K101-3
27 มิ.ย. 2561 นำเสนอรายงานประจำปี 2560 แก่ที่ประชุมกก.คณะฯ K101
25 มิ.ย. + 6 ก.ค. สัปดาห์เยี่ยมสำรวจภาควิชาและหลักสูตร ปีงบประมาณ 2561 ภาควิชา
21-22 มิ.ย. 2561 รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx K101-3
14, 18 มิ.ย. 2561 ประชุมเตรียมรับ MU EdPEx K102
12 มิ.ย. 2531 จัดส่งข้อตกลงปฏิบัติงานระดับคณะ-มหาวิทยาลัย (PA62) ให้กับมหาวิทยาลัย กองแผนฯ
30 พ.ค. 2561 ประชุมคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจภาควิชาและหลักสูตร ปีงบประมาณ 2561 K102
23 พ.ค. 2561 ประชุมกก.คณะ การจัดทำ MU PA 2562 K101
16 พ.ค. 2561 PREP4AUN 2019 Workshop 1 การปรับปรุง Executive Summary ของหลักสูตร ประชาสังคมฯ
1 พ.ค. 2561 กำหนดส่งเล่ม MUSC EdPEx SAR 2560 กองพัฒนาฯ
1 พ.ค. 2561 ประชุมชี้แจงการจัดทำรายงานประเมินตนเอง (SAR) ระดับภาควิชาและหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 K102
30 เม.ย. 2561 กำหนดส่งผลการบริหารความเสี่ยง 6 เดือนแรก 2561 ศูนย์ความเสี่ยง
26-27 เม.ย. 2561 ประชุมเตรียมความพร้อมผู้ตรวจประเมิน MU AUN-QA ศ.พาวิลเลียน
20 เม.ย. 2561 วันสุดท้ายส่งผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน PA 2561 กองแผนฯ
19 เม.ย. 2561 กำหนดส่งรายงานประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์ EdPEx ของคณะวิทยาศาสตร์ กองพัฒนาฯ
17 เม.ย. 2561 กำหนดส่งโครงร่างองค์กร คณะวิทยาศาสตร์ กองพัฒนาฯ
18 เม.ย. 2561 ประชุมสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2561 K102
9 เม.ย. 2561 MU Quality Forum: AUN-QA กองพัฒนาฯ
5 เม.ย. 2561 การประชุมภาพรวม MUSC EdPEx SAR 2560 K101
31 มี.ค. 2561 กำหนดส่ง MUSC EdPEx SAR 2560 กองพัฒนาฯ
28 มี.ค. 2561 กก.ประจำคณะพิจารณา MUSC EdPEx SAR 2560 K101
29-30 มี.ค. 2561 การอบรม TQA Application Writing รุ่นที่ 1/2561 เซนจูรีพาร์ค
26-27 มี.ค. 2561 AUN International Conference 2018 @ดุสิตธานี (มีรถคณะ) ดุสิตธานี
22 มี.ค. 2561 ทีมบริหารพิจารณา MUSC EdPEx SAR 2560 K101
16 มี.ค. 2561 การอบรม “พื้นฐาน EdPEx สำหรับผู้บริหารใหม่” สังคมอุดมพัฒน์
16 มี.ค. 2561 ศูนย์ความเสี่ยงฯ สัญจร K102
9 มี.ค. 2561 ประชุมภาพรวมการจัดทำ MUSC EdPEx SAR 2560 ครั้งที่ 3 งานนโยบาย
21-23 ก.พ. 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการทำ CR และ SV (รุ่น 6) กองพัฒนาฯ
23 ก.พ. 2561 กำหนดส่งข้อมูลสำหรับการจัดทำ รายงานประจำปี 2560 งานนโยบาย
9 ก.พ. 2561 กำหนดส่งข้อมูลประกอบการจัดทำ MUSC EdPEx SAR 2560 ครั้งที่ 2 งานนโยบายฯ
6-8 ก.พ. 2561 หลักสูตรชีวเคมีรับการประเมิน ASEAN AUN-QA OP, K101,2,3
1-2 ก.พ. 2561 EdPEx Special Clinic: 007 MLC 322
25-26 ม.ค. 2561 EdPEx Special Clinic : 364 MLC 322
20 ม.ค. 2561 วันสุดท้ายส่งผลการดำเนินงานรอบ 3 เดือน PA 2561 กองแผนฯ
10-12 ม.ค. 2561 การอบรมการตรวจประเมินตามแนว TQA (รุ่น 6) กองพัฒนาฯ
9-12 ม.ค. 2561 The 22nd AUN-QA Tier 1 Training (January 2018) Platinum
5 ม.ค. 2561 ประชุมภาพรวมการจัดทำ MUSC EdPEx SAR 2560 ครั้งที่ 2 งานนโยบายฯ
23-25 ธ.ค. 2560 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างความรัก ความผูกพันองค์การ และการเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม: วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เพื่อสิ่งแวดล้อม และสังคมที่ยั่งยืน ภายใต้กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ ณ บางองจุ ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
20-21 ธ.ค. 2560 AUN-QA Implementation, Gap Analysis and Backward Design (ครั้งที่ 2) โดยงานแพทย์ฯ K102
13-15 ธ.ค. 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx Criteria ครั้งที่ 10 กองพัฒนา
13-14 ธ.ค. 2560 AUN-QA Implementation, Gap Analysis and Backward Design (ครั้งที่ 1) โดยงานแพทย์ K102
6-8 ธ.ค. 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx Criteria ครั้งที่ 9 กองพัฒนาฯ
28 ธ.ค. 2560 กำหนดส่งข้อมูลประกอบการจัดทำ MUSC EdPEx SAR 2560 งานนโยบายฯ
1 ธ.ค. 2560 ประชุมกลุ่มย่อยหมวด 3, 4, 5, 6 ของ MUSC EdPEx SAR 2560 งานนโยบายฯ
29 พ.ย. 2560 กำหนดส่งหมวด 6 ของ MUSC EdPEx SAR 2560 งานนโยบายฯ
28 พ.ย. 2560 มหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol Quality Fair 2017) สิทธาคาร
27 พ.ย. 2560 กำหนดส่งหมวด 4 และ 5 ของ MUSC EdPEx SAR 2560 งานนโยบายฯ
24 พ.ย. 2560 กำหนดส่งหมวด 3 ของ MUSC EdPEx SAR 2560 งานนโยบายฯ
16 พ.ย. 2560 กำหนดส่งหมวด 1 ของ MUSC EdPEx SAR 2560 งานนโยบายฯ
16 พ.ย. 2560 การประชุมคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ AUN-QA International Conference 2018 ครั้งที่ 2/2560 กองพัฒนาฯ
16 พ.ย. 2560 MU AUN-QA Clinic เตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินระดับอาเซียน กองพัฒนาฯ
15 พ.ย. 2560 กำหนดส่งหมวด 2 ของ MUSC EdPEx SAR 2560 งานนโยบายฯ
13-14 พ.ย. 2560 หลักสูตรโพลีเมอร์ (โท และ เอก) รับเยี่ยม MU AUN-QA Salaya
13 พ.ย. 2560 การประชุมเครือข่ายผู้บริหารด้านพัฒนาคุณภาพ กองพัฒนาฯ
10 พ.ย. 2560 Quality Form: EdPEx Share & Learn กองพัฒนาฯ
7 พ.ย. 2560 EdPEx Consultant กองพัฒนาฯ
1 พฤศจิกายน 2560 MU PA Visit K101
31 ตุลาคม 2560 กำหนดวันยืนยันข้อมูลเข้าระบบ CHE-QA ปีการศึกษา 2559 ระดับคณะ รองฯคุณภาพ
31 ตุลาคม 2560 ชี้แจงการจัดทำหมวด 6 ของ MUSC EdPEx SAR 2560 TBA
27 ตุลาคม 2560 ชี้แจงการจัดทำหมวด 4 และ 5 ของ MUSC EdPEx SAR 2560 TBA
25 ตุลาคม 2560 ชี้แจงการจัดทำหมวด 3 ของ MUSC EdPEx SAR 2560 TBA
20 ตุลาคม 2560 วันสุดท้ายส่งผลการดำเนินงานรอบ 1 ปี PA 2560 กองแผนฯ
19 ตุลาคม 2560 ชี้แจงการจัดทำหมวด 1 และ 2 ของ MUSC EdPEx SAR 2560 (ในที่ประชุมรองคณบดี) K101
18 ตุลาคม 2560 ชี้แจงการจัดทำ MUSC EdPEx SAR 2560 K101
10 ตุลาคม 2560 AAR MU AUN-QA กองพัฒนาฯ
9 ตุลาคม 2560 การยืนยันข้อมูลเข้าระบบ CHE-QA ปีการศึกษา 2559 P114
28-29 ก.ย. 2560 หลักสูตรเภสัชวิทยา (โท และ เอก) รับเยี่ยม MU AUN-QA K101-3
24 กันยายน 2560 วันมหิดล MLC ศาลายา
22 กันยายน 2560 ประชุมสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2560 รอบ 12 เดือน K101
15 กันยายน 2560 ประชุมพิจารณาโครงการ PA งานต่าง ๆ (แผนปฏิบัติการ) K103
14 กันยายน 2560 การประชุมชี้แจงการทำข้อตกลงปฏิบัติงานของส่วนงาน ปีงบประมาณ 2561 MLC
28-31 ส.ค. 2560 การจัดทำข้อตกลงปฏิบัติงานระหว่างคณบดีและภาควิชา K103
25 สิงหาคม 2560 ประชุมชี้แจงการกรอกข้อมูลเข้าระบบ CHE QA แก่หลักสูตร K102
24 สิงหาคม 2560 สัมมนานักพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล กองพัฒนาฯ
16 สิงหาคม 2560 ประชุมทบทวนผลการดำเนินงาน + ปิด gap + ทบทวนแผนกลยุทธ์ K102
15 สิงหาคม 2560 กำหนดส่ง PA 2561 และโครงการสำคัญ กองแผนฯ
11 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยมหิดล ชี้แจงการดำเนินการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ CHE QA ปีการศึกษา 2559 สนง.อธิการ
9 สิงหาคม 2560 ประชุมทบทวนหลังปฏิบัติการเยี่ยมสำรวจภาควิชา ปีงบประมาณ 2560 (AAR) K102
2 สิงหาคม 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทำ SAR AUN-QA K102
28 กรกฎาคม 2560 กำหนดส่งแผนบริหารความเสี่ยง 2561 ศูนย์ฯ เสี่ยง
21 กรกฎาคม 2560 ประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยงสรุปแผนบริหารความเสี่ยง 2561 K101
19 กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาแจ้งแนวทางการจัดทำ PA 2561 กองแผนฯ
19 กรกฎาคม 2560 พิธีทำบุญ 98 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข อาคารสตางค์
17 กรกฎาคม 2560 กำหนดส่งแผนบริหารความเสี่ยง 2561 จากงานและภาควิชา งานนโยบายฯ
26 มิ.ย. – 7 ก.ค. ช่วงเวลาการเยี่ยมสำรวจภาควิชา ปีงบประมาณ 2560 ทั่วทั้งคณะ
23 มิถุนายน 2560 ประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง MUSC เพื่อเตรียมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 2561 K101
16 มิถุนายน 2560 กำหนดส่งรายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx/AUN-QA ระดับภาควิชาและหลักสูตร งานนโยบาย
9 มิถุนายน 2560 การประชุมคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจภาควิชา ปีงบประมาณ 2560 K102
5-6 มิถุนายน 2560 รับการประเมิน MU EdPEx K101,102,103
31 พฤษภาคม 2560 MU AUN-QA ประเมินหลักสูตรปริญญาตรีสาขาฟิสิกส์ K101, RF5
29 พฤษภาคม 2560 ประชุมเตรียมรับการเยี่ยมสำรวจ MU EdPEx (K101 0900-1500) K101
17 พฤษภาคม 2560 ประชุมชี้แจงการเยี่ยมสำรวจภาควิชา ประจำปีงบประมาณ 2560 K102
8 พฤษภาคม 2560 ประชุมเตรียมความพร้อมหลักสูตรที่จะรับการประเมิน ASEAN AUN-QA (ชีวเคมี ป.โท-เอก) OP 308
4 พ.ค. 2560 MU AUN-QA ประเมินหลักสูตรปริญญาตรีสาขาฟิสิกส์ K101, RF5
30 เมษายน 2560 กำหนดส่งรายงานผลการบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2560 ศูนย์ความเสี่ยง
26-28 เม.ย. 60 การอบรม MU AUN-QA Assessor รุ่นที่ 5 ปี 2560 กองพัฒนาคุณภาพ
24 เมษายน 2560 กำหนดส่งปัญหาและอุปสรรค์ในการรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินส่วนงานโดย TRIS Corp. งานนโยบายฯ
20 เมษายน 2560 ประชุมเตรียมความพร้อมหลักสูตรจาก MU AUN-QA สู่ ASEAN AUN-QA OP ห้องนทีฯ
7 เมษายน 2560 กำหนดส่งเล่ม MUSC EdPEx SAR กองพัฒนาคุณภาพ
5 เมษายน 2560 ประชุมรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2560 K101
3 เมษายน 2560 ประชุมเรื่องการประเมินส่วนงาน (ทริสฯ) สนง.อธิการบดี
31 มีนาคม 2560 MUQD Market ตลาดนัดคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ICT ศาลายา
23-24 มี.ค. 2560 C2C for OBE (ติดตามผลการดำเนินการ)  
23 มีนาคม 2560 รองฯ ร่วมประชุมการพัฒนาดัชนีประสิทธิผลประเทศไทย วินเซอร์
20 มีนาคม 2560 การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินผลการจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2560 (รอบ 6 เดือน) K101
17 มีนาคม 2560 MU EdPEx Assessor Calibration Salaya Pavillion
16 มีนาคม 2560 (ยกเลิก) MU EdPEx Lead Assessor Preparation TBA
1 มีนาคม 2560 Meet the Dean 2017 L-01
28 กุมภาพันธ์ 2560 MU AUN-QA SAR Writting Workshop รุ่นที่ 4 (ต้องผ่านการอบรม MU AUN-QA Assessor มาก่อน) ศาลายา
22-24 ก.พ. 60 การอบรมเชิงปฏิบัติการ MU EdPEx Assessor รุ่นที่ 5 (ต่างจังหวัด) กองพัฒนาฯ
17 กุมภาพันธ์ 2560 การจัดการกระบวนการทำงานตามแนวทาง EdPEx K103
14 กุมภาพันธ์ 2560 EdPEx & AUN-QA สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน K102
26 มกราคม 2560 C2C for OBE (ติดตามผลการดำเนินการ) ศาลายา
24 มกราคม 2560 ตลาดนัดคุณภาพ (EdPEx & AUN-QA) เลื่อนจัด
19-20 ม.ค. 2560 การฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจประเมินคุณภาพองค์การทางการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx (EdPEx Assessor: EA) Century Park
18 มกราคม 2560 การทบทวนหลังการเยี่ยมประเมินหลักสูตร MU AUN-QA (เทคโนโลยีชีวภาพและชีววิทยา) K102
17 มกราคม 2560 การอบรมการเขียน EdPEx SAR ศาลายา พาวิเลียน
12-13 ม.ค. 2560 การอบรม MU EdPEx Assessor รุ่นที่ 5 กองพัฒนาฯ
9-11 ม.ค. 2560 การอบรม MU AUN-QA Assessor รุ่น 4 ต่างจังหวัด
5 มกราคม 2560 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการกระบวนการตามแนวทาง EdPEx K103 บ่าย
5 มกราคม 2560  ประชุมทีมบริหารและหัวหน้างาน  K101 เช้า
26-27 ธ.ค. 2559 อบรมเชิงปฏิบัติการ C2C for OBE: การออกแบบผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ รุ่นที่ 2 ศาลายา
19-21 ธ.ค. 2559 การอบรม EdPEx Criteria Training รุ่นที่ 8 (ครั้งที่ 2/2559) กองพัฒนาฯ
15 ธันวาคม 2559 การนำเสนอผลประเมินเบื้องต้น MU AUN-QA หลักสูตร ป.ตรี ชีววิทยา K101
9 ธันวาคม 2559 หลักสูตร ป.ตรี ชีววิทยา รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์ MU AUN-QA K101/ภาควิชา
8 ธันวาคม 2559 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ ม.มหิดล ตึกอธิการฯ
พฤศจิกายน    
29 พฤศจิกายน 2559  ปัญญามหิดล คุณภาพคน คุณภาพงาน 2559 มหิดลสิทธาคาร
21 พฤศจิกายน 2559 การเข้าเยี่ยมส่วนงานของอธิการบดีและทีมบริการมหาวิทยาลัยมหิดล K101
18 พฤศจิกายน 2559 สัมมนา “Driving organizational Excellence with EdPEx” รร.ริเวอร์ไซด์
4-5 พฤศจิกายน มหิดลวิชาการ 2559 (Mahidol Open House 2016) ศาลายา
2-4 พ.ย. 2559 การอบรม EdPEx Criteria สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ศาลายา
ตุลาคม    
31 ตุลาคม 2559 กำหนดยืนยันข้อมูลหลักสูตรและคณะเข้าระบบ CHE QA Online 2558 งานนโยบาย
28 ตุลาคม 2559 กำหนดวันแจ้งผลการเยี่ยมตามเกณฑ์ MU AUN-QA หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ K101
20 ตุลาคม 2559 การประชุมผู้บริหารด้านพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล OP
20 ตุลาคม 2559 กำหนดส่ง MU KPI และผลการดำเนินงานตาม PA 2559 กองแผนฯ
17 ตุลาคม 2559 กำหนดส่งรายงานการบริหารความเสี่ยง MUSC รอบ 12 เดือน ศูนย์ฯความเสี่ยง
17 ตุลาคม 2559 วันตรวจสอบและยืนยันข้อมูลระดับหลักสูตรเข้าระบบ CHE QA Online 2558 P114
13 ตุลาคม 2559 กำหนดการรับเยี่ยมตามเกณฑ์ MU AUN-QA หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ K101
13 ตุลาคม 2559 ประชุมกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 10/2559 RF5
7 ตุลาคม 2559 ประชุมสรุปผลการบริหารความเสี่ยง MUSC ปี 2559 K101
กันยายน    
30 กันยายน 2559 กำหนดส่งผลการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2559 (รอบ 12 เดือน) งานนโยบายฯ
29 กันยายน 2559 การประชุมหัวหน้างาน K101
26-28 ก.ย. 59 การอบรมเชิงปฏิบัติการ Outcome-based Education: Theory into Practice พาวิลเลียน
26 กันยายน 2559 การบรรยาย Outcome-based Education Theory to Practice พาวิลเลียน
22 กันยายน 2559 ประชุมพิจารณาโครงการส่วนงาน MUSC ปีงบประมาณ 2560 งานนโยบายฯ
16-18 ก.ย. 2559 ประชุมจัดทำแผนกลยุทธ์ คณะวิทยาศาสตร์ 2560-2564 งานนโยบายฯ
5-8 ก.ย. 2559 การทำข้อตกลงการปฏิบัติงานระดับภาควิชาของคณะวิทยาศาสตร์ (PA 2560) K103
สิงหาคม    
26 สิงหาคม 2559 การทบทวนหลังการรับเยี่ยมสำรวจตามเกณฑ์ AUN-QA (ชีวเคมี) K102
25 สิงหาคม 2559 การกำหนดกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์ K103
23 สิงหาคม 2559 งานนโยบายฯ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ CHE QA Online ปีการศึกษา 2558 ให้หลักสูตรทั้งหมดของ MUSC K101
19 สิงหาคม 2559 ประชุมรับฟังแนวทางการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ CHE QA Online 2558 กองพัฒนาฯ
8 สิงหาคม 2559 สกอ. เยี่ยมสำรวจส่วนงาน (MUSC) ระหว่างการตรวจประเมินมหาวิทยาลัยมหิดล K101
1 สิงหาคม 2559 ประชุมสรุปข้อมูล PA MUSC 2559 เพื่อส่ง MU K101
กรกฎาคม    
29 กรกฎาคม 2559 กำหนดส่งแผนบริหารความเสี่ยง MUSC ปีงบประมาณ 2560 ศูนย์ฯความเสี่ยง
25 กรกฎาคม 2559 ประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง MUSC 2/2559 K101
1-3 กรกฎาคม 2559 สัมมนาผู้ปฏิบัติงานคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559 จ.ระยอง
มิถุนายน    
27 มิ.ย. – 8 ก.ค. การเยี่ยมสำรวจภาควิชา/หลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ งานนโยบายฯ
20 มิถุนายน 2559 บัณฑิตวิทยาลัยพบคณะวิทยาศาสตร์ K102
17 มิถุนายน 2559 กำหนดส่งรายงานประเมินตนเอง (ภาควิชา/หลักสูตร) งานนโยบายฯ
16-17 มิถุนายน 2559 การเยี่ยมสำรวจ MUSC ตามเกณฑ์ MU EdPEx ปีงบประมาณ 2558 กองพัฒนาคุณภาพ
8 มิถุนายน 2559 การชี้แจงแนวทางการเยี่ยมภาควิชาและประเมินหลักสูตร 2559 K102
พฤษภาคม    
18 พฤษภาคม 2559 การชี้แจงการเขียนรายงานตนเองระดับภาควิชาและหลักสูตร 2559 K102
12 พฤษภาคม 2559 ประชุมกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5/2559 K101
3-4 พฤษภาคม 2559 อบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ด้านการบริหารความเสี่ยงสำหรับผู้บริหาร / เครือข่ายเครือข่ายการบริหารความเสี่ยงระดับหัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงาน MLC
เมษายน    
29 เมษยน 2559 กำหนดส่งรายงานการบริหารความเสี่ยง MUSC รอบ 6 เดือน ศูนย์ฯความเสี่ยง
29 เมษายน 2559 อบรมการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล TBC
22 เมษายน 2559 อบรมการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล TBC
20 เมษายน 2559 กำหนดส่งเล่มรายงานประเมินตนเอง MUSC ตามเกณฑ์ MU EdPEx 2558 กองพัฒนาคุณภาพ
มีนาคม    
31 มีนาคม 2559 แนวคิดการผลิตแบบลีน เพื่อมุ่งสู่ LEAN Manufacturing K102
30 มีนาคม 2559 Meet the Dean 2016 อาคารสตางค์
24 มีนาคม 2559 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เตรียมความพร้อมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx” ประจำปี 2559 IPSR 0900
18 มีนาคม 2559 การทำข้อตกลงปฏิบัติงานระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลและคณะวิทยาศาสตร์ 2559 K101 08:00
17 มีนาคม 2559 AUN-QA Share & Learn OP515 1300
17 มีนาคม 2559 หลักสูตรการบริหารความเสี่ยง สำหรับเครือข่ายการบริหารความเสี่ยงระดับหัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงาน MLC
9-11 มีนาคม 2559 การเยี่ยมสำรวจหลักสูตรชีวเคมี (บัณฑิตศึกษา) ตามเกณฑ์ MU AUN-QA K101 09:00
3 มีนาคม 2559 หลักสูตรการบริหารความเสี่ยง COSO For Executive มหาวิทยาลัยมหิดล MLC
กุมภาพันธ์    
29 กุมภาพันธ์ 2559 Meet the Dean (ย้ายไป 30 มีนาคม 2559) อาคารสตางค์
24-26 ก.พ. 2559 อบรมเชิงปฏิบัติการกรรมการเยี่ยมหน่วยงานตามเกณฑ์ MU EdPEx บางแสน
18 กุมภาพันธ์ 2559 ประชุมประธานเยี่ยมหน่วยงานตามเกณฑ์ MU EdPEx สถาบันฯประชากร
17 กุมภาพันธ์ 2559 การประชุมกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2/2559 K101 13:00
9 กุมภาพันธ์ 2559 การประชุมกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 2/2559 K101 09:00
มกราคม    
29 มกราคม 2559 การประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานและทิศทางการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2559 MLC

Solverwp- WordPress Theme and Plugin