EdPEx Changing Criteria 2018

EdPEx Changing Criteria 2018

กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมชี้แจง EdPEx Changing Criteria (รุ่น 1 และ รุ่น 2) ในวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

กำหนดการ

  • ลงทะเบียน
  • เปิดการประชุมชี้แจงเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) โดย รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

เอกสารประกอบการประชุม

  • กำหนดการและใบประเมินกิจกรรม
  • เอกสารประกอบการประชุม “EdPEx 2017-2018”

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Solverwp- WordPress Theme and Plugin