ทำเนียบผู้เยี่ยมสำรวจภายในคณะวิทยาศาสตร์

ลำดับ รายชื่อคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์
1 ศ.ดร.วิจิตรา  เลิศกมลกาญจน์ กายวิภาคศาสตร์
2 รศ.ดร.สุขุมาล  จงธรรมคุณ กายวิภาคศาสตร์
3 รศ.ดร.สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา กายวิภาคศาสตร์
4 รศ.ดร.วัฒนา วีรชาติยานุกูล กายวิภาคศาสตร์
5 รศ.ดร.กนกพรรณ  วงศ์ประเสริฐ กายวิภาคศาสตร์
6 รศ.ดร.พรจันทร์  สายทองดี กายวิภาคศาสตร์
7 รศ.ดร.เพิ่มพันธุ์  ธรรมสโรช กายวิภาคศาสตร์
8 ผศ.ดร.ไกร  มีมล กายวิภาคศาสตร์
9 รศ.ดร.มนต์ทิพย์  เทียนสุวรรณ คณิตศาสตร์
10 ผศ.ดร.สมคิด  อมรสมานกุล คณิตศาสตร์
11 ผศ.ดร.พัลลภ  ฮวบสมบูรณ์ คณิตศาสตร์
12 ผศ.ดร.กรกนก  บุญวงษ์ คณิตศาสตร์
13 อาจารย์ ดร.ธิติคม  พัวพันสวัสดิ์ แพทยศาสตร์ฯ
14 ศ.ดร.จิตต์ลัดดา  ศักดาภิพาณิชย์ เคมี
15 รศ.ดร.ชุลีวัลย์  ราษฎร์วิรุฬห์กิจ เคมี
16 รศ.ดร.กัลยาณี  สิริสิงห เคมี
17 รศ.ดร.ศิวพร  มีจู สมิธ เคมี
18 รศ.ดร.ดวงใจ  นาคะปรีชา เคมี
19 ผศ.ดร.ปรียานุช แสงไตรรัตน์นุกูล เคมี
20 ศ.ดร.ศุขธิดา  อุบล จุลชีววิทยา
21 ผศ.ดร.สุเทพ  ไวยครุฑธา จุลชีววิทยา
22 ผศ.ดร.อรุณี  ธิติธัญญานนท์ จุลชีววิทยา
23 ผศ.ดร.ผดุงศรี  ดับส์ จุลชีววิทยา
24 ศ.ดร.สุมาลี  ตั้งประดับกุล ชีวเคมี
25 ศ.ดร.ศราวุฒิ จิตภักดี ชีวเคมี
26 ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา ชีวเคมี
27 รศ.ดร.ประหยัด โภคฐิติยุกต์ ชีววิทยา
28 ผศ.ดร.สุพีชา  คุ้มเกตุ ชีววิทยา
29 อาจารย์ ดร.ระพี บุญเปลื้อง ชีววิทยา
30 อาจารย์ ดร.ศิรวิทย์  สิตปรีชา ชีววิทยา
31 อาจารย์ ดร.ณัฐพล  อ่อนปาน ชีววิทยา
32 อาจารย์ ดร.พหล  โกสิยะจินดา ชีววิทยา
33 อาจารย์ ดร.กรวิศฎ์  ณ ถลาง ชีววิทยา
34 ศ.ดร.วัฒนาลัย  ปานบ้านเกร็ด เทคโนโลยีชีวภาพ
35 รศ.ดร.สิทธิวัฒน์  เลิศศิริ เทคโนโลยีชีวภาพ
36 รศ.ดร.ชื่นจิตต์  บุญเฉิด เทคโนโลยีชีวภาพ
37 รศ.ดร.จรัญญา  ณรงคะชวนะ เทคโนโลยีชีวภาพ
38 ผศ.ดร.เปรมวดี  วงษ์แสงจันทร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
39 รศ.ดร.พวงผกา อัมพันธ์จันทร์ พฤกษศาสตร์
40 ผศ.ดร.งามนิจ  ชื่นบุญงาม พฤกษศาสตร์
41 ผศ.ดร.ศศิวิมล  แสวงผล พฤกษศาสตร์
42 ผศ.ดร.ปวีณา  ไตรเพิ่ม พฤกษศาสตร์
43 ผศ.ดร.อุษณีษ์  พิชกรรม พฤกษศาสตร์
44 อาจารย์ ดร.อัญชีรา  วิบูลย์จันทร์ พฤกษศาสตร์
45 รศ.ดร.กัลลยานี  ดวงฉวี พยาธิชีววิทยา
46 ผศ.ดร.ประสิทธิ์ สุวรรณเลิศ พยาธิชีววิทยา
47 อาจารย์ ดร.พรทิพย์  ชัยชมภู พยาธิชีววิทยา
48 อาจารย์ นิวัฒน์  กังวานรังสรรค์ พยาธิชีววิทยา
49 ผศ.ดร.ทศพร  บุญยฤทธิ์ ฟิสิกส์
50 ผศ.ดร.สมศักดิ์ แดงติ๊บ ฟิสิกส์
51 ผศ.ดร.นรินทร์  ณัฐวุฒิ ฟิสิกส์
52 อาจารย์ ดร.ชรินทร์  โหมดชัง ฟิสิกส์
53 อาจารย์ ดร.สุจินต์  สุวรรณะ ฟิสิกส์
54 รศ.ดร.สุภีนันท์  อัญเชิญ เภสัชวิทยา
55 รศ.ดร.ดาราวรรณ  ปิ่นทอง เภสัชวิทยา
56 รศ.ดร.ณัฐวุธ  สิบหมู่ เภสัชวิทยา
57 รศ.ดร.นพวรรณ  ภู่มาลา มอราเลส เภสัชวิทยา
58 อาจารย์ ดร.พรพรรณ  วิวิธนาภรณ์ เภสัชวิทยา
59 ศ.ดร.จงกลณี วัฒนาเพิ่มพูล สรีรวิทยา
60 ศ.ดร.นทีทิพย์ กฤษณามระ สรีรวิทยา
61 ศ.ดร.นรัตถพล  เจริญพันธุ์ สรีรวิทยา
62 รศ.ดร.วิฑูร  แสงศิริสุวรรณ สรีรวิทยา
63 รศ.ดร.ฉัตรชัย  เหมือนประสาท สรีรวิทยา

 

Solverwp- WordPress Theme and Plugin