การอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA
มหาวิทยาลัยมหิดล (MU AUN-QA Assessor)

                             ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้นำเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (AUN Quality Assurance : AUN-QA) มาใช้ในการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย และต้องมีการตรวจประเมินตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร AUN-QA ซึ่งกระบวนการหนึ่งที่มีความสำคัญในการตรวจประเมิน คือ        การพัฒนาบุคลากรเพื่อทำหน้าที่ในฐานะผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร AUN-QA  เพื่อให้ผู้ตรวจประเมินสามารถประเมินหลักสูตร  ได้ตามเกณฑ์  ทั้งสามารถสะท้อนผลการประเมินให้แก่หลักสูตรเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  โดยมีรายละเอียดการอบรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 การอบรมเกณฑ์และกระบวนการตรวจประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA (ระยะเวลาอบรม : 2 วัน)

กิจกรรมที่ 2 การฝึกปฏิบัติการตรวจประเมินฯ ณ หลักสูตรต้นแบบ (ระยะเวลาอบรม : 2 วัน)

ประจำปี 2565

หมายเหตุ : เป็นผู้ที่เคยได้รับการอบรมผู้ตรวจประเมิน MU AUN-QA Assessor Training ระหว่างรุ่นที่ 1 – 8

ลำดับ
ปี
รุ่น
ชื่อ-สกุล
ภาควิชาที่สังกัด
1
2565
รองศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ ภู่มาลา มอราเลส
ภาควิชาเภสัชวิทยา
2
2565
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชีรา วิบูลย์จันทร์
ภาควิชาพฤกษศาสตร์
ลำดับ
ปี
รุ่น
ชื่อ-สกุล
ภาควิชาที่สังกัด
1
2563
8
รศ.ดร.ดาครอง พิศสุวรรณ
กลุ่มสาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ
2
2563
8
อ.ดร.ฐินินันท์ สำราญวานิช
ชีววิทยา
3
2563
8
อ.ดร.นิวัฒน์ กังวานรังสรรค์
พยาธิชีววิทยา
4
2562
7
ผศ.ดร.อินทนนท์ กลศาสตร์เสนี
ชีววิทยา
5
2562
7
รศ.ดร.ณัฏฐวี เนียมศิริ
เทคโนโลยีชีวภาพ
6
2562
7
ผศ.ดร.นพพร จงกมลวิวัฒน์
กายวิภาคศาสตร์
7
2562
7
ผศ.ดร.ขวัญ อารยะธนิตกุล
ฟิสิกส์
8
2561
6
รศ.ดร.เทพมนัส บุปผาอินทร์
สรีรวิทยา
9
2561
6
รศ.ดร.นพวรรรณ ภู่มาลา มอราเลส
เภสัชวิทยา
10
2561
6
รศ.ดร.มาริสา พลพวก
จุลชีววิทยา
11
2561
6
ผศ.ดร.ปฐมพงษ์ แสงวิไล
ชีววิทยา
12
2560
5
ผศ.ดร.พนิดา คงสวัสดิ์วรกุล
พฤกษศาสตร์
13
2560
5
ผศ.ดร.อัญชีรา วิบูลย์จันทร์
พฤกษศาสตร์
14
2560
5
อ.ดร.นิสา ปฏิการมณฑล
เทคโนโลยีชีวภาพ
15
2560
5
รศ.ดร.ไกร มีมล
กายวิภาคศาสตร์
16
2560
5
ผศ.ดร.สมศักดิ์ โอฬารกิจเจริญ
คณิตศาสตร์
17
2560
5
ผศ.ดร.พรทิพา กอประเสริฐถาวร
เภสัชวิทยา
18
2560
5
รศ.ดร.ณัฐวุธ สิบหมู่ (โอนย้ายส่วนงาน)
เภสัชวิทยา
19
2560
5
รศ.ดร.วรรณีย์ จิรอังกูรสกุล
พยาธิชีววิทยา
20
2560
5
ศ.ดร.จงกลณี วัฒนาเพิ่มพูล
สรีรวิทยา
21
2560
4
ผศ.ดร.สุพีชา คุ้มเกตุ
ชีววิทยา
22
2560
4
ผศ.ดร.กรกนก บุญวงษ์
คณิตศาสตร์
23
2560
4
รศ.ดร.กนกพรรณ วงศ์ประเสริฐ
กายวิภาคศาสตร์
24
2560
4
รศ.ดร.สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา
กายวิภาคศาสตร์
25
2560
4
รศ.ดร.วัฒนา วีรชาติยานุกูล
กายวิภาคศาสตร์
26
2559
3
ผศ.ดร.จตุพร วงศ์สาธิตกุล (ลาออก)
สรีรวิทยา
27
2559
3
ผศ.ดร.วิชชุดา แสงสว่าง
สรีรวิทยา
28
2559
3
รศ.ดร.สมบัติ ธนะวันต์
เคมี
29
2559
3
รศ.ดร.อาทิตย์ ไชยร้องเดื่อ
สรีรวิทยา
30
2559
3
ผศ.ดร.รัชกฤต ศรีเกื้อ
สรีรวิทยา
31
2559
3
รศ.ดร.ประหยัด โภคฐิติยุกต์
ชีววิทยา
32
2559
3
รศ.ดร.จรัญญา ณรงคะชวนะ
เทคโนโลยีชีวภาพ
33
2559
3
รศ.ดร.นพ.เพิ่มพันธุ์ ธรรมสโรช (โอนย้ายส่วนงาน)
กายวิภาคศาสตร์
34
2558
1
อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน
ชีววิทยา
รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
(ดำรงตำแหน่งปี 2559-2562)
35
2558
1
รศ.ดร.กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา
ชีวเคมี
รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนานักศึกษา
(ดำรงตำแหน่งปี 2562-ปัจจุบัน)
36
2558
1
รศ.ดร.ภญ.กรองทอง ยุวถาวร (เกษียณ)
เภสัชวิทยา
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
(ดำรงตำแหน่งปี 2550-2558)

  ด้วยสำนักงานเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network-AUN) ได้จัดอบรม AUN-QA Training Course for Accomplishing Programme Assessment ขึ้น ให้แก่มหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกในเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน และให้มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมอบรมดังกล่าว  โดยผู้เข้าร่วมอบรมจะเป็นผู้ที่มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้พิจารณาคัดเลือก

ลำดับ
ปี
หลักสูตร
ชื่อ-สกุล
ภาควิชาที่สังกัด
1
21-24 June 2016
21-27 September 2018
Tier 1/Tier 2
รศ.ดร.กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา
ชีวเคมี
รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนานักศึกษา
2
9-12 January 2018
21-27 September 2018
Tier 1/Tier 2
อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน
ชีววิทยา
รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
(ดำรงตำแหน่งปี 2559-2562)
3
12-15 June 2018
Tier 1
ศ.ดร.จงกลณี วัฒนาเพิ่มพูล
สรีรวิทยา
รองคณบดีฝ่ายแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา              (ดำรงตำแหน่งปี 2559-2562)
4
28-31 May 2019
Tier 1
ผศ.ดร.ปฐมพงษ์ แสงวิไล
ชีววิทยา
5
18-21 June 2019
Tier 1
รศ.ดร.เพิ่มพันธุ์ ธรรมสโรช
(โอนย้ายส่วนงาน)
กายวิภาคศาสตร์
ข้อมูล ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2565
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 
วันวิสา เจริญยศ  โทร .0-2201-5035

Solverwp- WordPress Theme and Plugin