เกณฑ์การรับรองมาตรฐานอื่นๆ

ครั้งแรกของประเทศไทย : หลักสูตรคณิตศาสตร์ประกันภัย (นานาชาติ) ของคณะวิทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการรับรองมาตรฐานรายวิชาจาก IFOA สหราชอณาจักร องค์กรวิชาชีพชั้นนำในระดับสากล

              ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการรับรองมาตรฐานรายวิชาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย (นานาชาติ) จาก The Institute and Faculty of Actuaries (IFoA) สหราชอาณาจักร องค์กรวิชาชีพชั้นนำในระดับสากลเป็นแห่งแรกของประเทศไทย จัดแถลงการณ์การรับรองมาตรฐานฯ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562                              เวลา 9.00 – 13.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

             IFoA เป็นองค์กรวิชาชีพด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับผิดชอบด้านการศึกษา การพัฒนา และการควบคุมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อยู่ทั้งในสหราชอาณาจักรและต่างประเทศ ซึ่งการที่หลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดลได้การรับรองมาตรฐานรายวิชาจาก IFoA ในรูปแบบการยกเว้นการสอบ 4 รายวิชา ได้แก่ 1. Actuarial Statistics (CS1) 2. Actuarial Mathematics (CM1) 3. Business Finance (CB1) 4. Business Economics (CB2) เป็นระยะเวลา 5 ปี สำหรับนักศึกษาของหลักสูตรที่มีผลการศึกษาผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดเป็นการประกันว่าหลักสูตรมีคุณภาพการศึกษาเทียบเท่าระดับสากล และพร้อมที่จะพัฒนานักศึกษาของหลักสูตรให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้มีการเพิ่มจำนวนบุคลากร และการพัฒนาคุณภาพบุคลากรในสายวิชาชีพด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยให้ได้ตามมาตรฐานที่สากลยอมรับอีกด้วย

             ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวว่า อย่างที่ทราบกันดี วันนี้โลกกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน มีการเกิดขึ้นของสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ๆ มากมาย เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องยอมรับเทคโนโลยีต่างๆ มาปรับใช้ในการพัฒนาการคิดเชิงตรรกะ การแก้ปัญหา การวิเคราะห์ และการตัดสินใจ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับโลกแห่งอนาคต โดยหวังว่าหลักสูตรคณิตศาสตร์ประกันภัยจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนให้เกิดการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนขึ้น

           ด้าน ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมหิดลจัดการเรียนการสอนภายใต้ปรัชญาการศึกษาที่มุ่งเตรียมทักษะที่จำเป็นสำหรับการประสบความสำเร็จให้กับผู้เรียน และยังคงมุ่งสร้างผลกระทบเชิงบวกทางสังคมโดยอาศัยความเป็นเลิศในการวิจัยและนวัตกรรม จากการรวบรวมความรู้และประสบการณ์ที่ผ่านมาและนำมากลั่นกรองเพื่อจุดประสงค์ที่ดีกว่า ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัยมหิดลคือยกระดับสังคมไทยดีขึ้น และสร้างประโยชน์ให้กับมนุษยชาติ

           นอกจากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวเสริมเกี่ยวกับหลักสูตรฯ ว่า ปัจจุบันมีความเสี่ยงในทุกสิ่งที่เราทำและทุกอย่างที่เราเป็นเจ้าของ ซึ่งผู้สำเร็จการศึกษาของเรามีทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติที่แข็งแกร่งรวมถึงความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจและเป็นที่ต้องการสูงจากอุตสาหกรรม

           ทั้งนี้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย (นานาชาติ) ของคณะวิทยาศาสตร์ ถือกำเนิดขึ้นเพื่อสร้างบุคลากรมืออาชีพทางด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยที่มีคุณภาพระดับสากล มีความรู้ ความชำนาญในวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ การคลัง เศรษฐศาสตร์ การบัญชี กฏหมายที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ และพัฒนาความสามารถทางการแข่งขันของประเทศในตลาดโลก และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยเริ่มดำเนินการจัดการเรียนการสอนด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย เป็นหลักสูตรนานาชาติแห่งแรก ในประเทศไทย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 ปัจจุบันมีบัณฑิตจบการศึกษาทั้งสิ้น 7 รุ่น และมี 2 ศิษย์เก่าที่ได้รับการรับรองในระดับ Fellowship ซึ่งเป็นขั้นสูงสุดของวิชาชีพนักคณิตศาสตร์ประกัน

ภาพข่าว/ที่มา : https://science.mahidol.ac.th

Solverwp- WordPress Theme and Plugin