คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน คณะวิทยาศาสตร์

การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM)

แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร (Business Continuity Plan : BCP)

ฉบับ ปี 2562

ฉบับ ปี 2560