คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน คณะวิทยาศาสตร์

แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร (Business Continuity Plan : BCP)

แนวปฏิบัติการเคลื่อนย้ายหรือส่งต่อนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค
Guideline for Hospital Transport / Referral Students and Staff Under Investigation

Thai  / Eng

การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM)

ฉบับ ปี 2562

ฉบับ ปี 2560

Solverwp- WordPress Theme and Plugin