การประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2560-2563 โดยบริษัท TRIS Corporation

กำหนดการ
กิจกรรม
2 เมษายน 2564
รับฟังคำชี้แจงกรอบการประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2560 – 2563 จากทางมหาวิทยาลัย และ TRIS
19 เมษายน 2564 
เปิดระบบ Mahidol x Tris Survey ให้กรอกข้อมูลตัวชี้วัดและแนบไฟล์หลักฐาน
21 เมษายน 2564 
งานนโยบายฯ ชี้แจงการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานกรอกข้อมูลตัวชี้วัด ให้แก่ผู้บริหารและหัวหน้างานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2564
 5 พฤษภาคม 2564
ปิดระบบ Mahidol x Tris Survey
19 พฤษภาคม 2564
TRIS ตรวจเยี่ยม (Site Visit) คณะวิทยาศาสตร์ และสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง

กรอบการประเมินผล

การประเมินผลโดยใช้ตัวชี้วัด 5 มิติ

เกณฑ์การถ่วงน้ำหนัก

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูล ณ วันที่ 26 เมษายน 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 
ลีลศร พ่วงศรี โทร. 0-2201-5037
วันวิสา เจริญยศ  โทร .0-2201-5035