แผนการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (MU PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กำหนดการ
การดำเนินงาน
29 มิถุนายน 2563
กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ส่งรายละเอียดเพื่อจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA)
21-29 กรกฎาคม 2563
งาน ตั้งค่าเป้าหมายส่วนงาน ตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ
6 สิงหาคม 2563
ผู้บริหาร ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อพิจารณาค่าเป้าหมายของส่วนงาน
10 สิงหาคม 2563
ส่งข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) เฉพาะส่วนที่ 2 (MUKPI) ครั้งที่ 1
31 สิงหาคม 2563
กองแผนงาน ให้พิจารณาปรับแก้ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
1-14 กันยายน 2563
ผู้บริหารทบทวนค่าเป้าหมาย ครั้งที่ 2
15 กันยายน 2563
ส่งข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ฉบับสมบูรณ์

รายละเอียดข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (MU PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ส่วนที่ 1   ข้อมูลทั่วไปของส่วนงาน

  • ความเป็นมาของส่วนงาน

  • วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์

  • จำนวนนักศึกษาทั้งหมด/หลักสูตร (จำแนกตามชื่อหลักสูตร)

  • ข้อมูลอัตรากำลัง

  • งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ส่วนที่ 2   ข้อมูลการปฏิบัติงานของส่วนงาน

ข้อมูลตัวชี้วัด (MU-KPIs) จำแนกตามยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2563-2566 โดยมหาวิทยาลัย ให้จัดทำข้อมูลดังนี้

  • รายงานผลการดำเนินงาน MU-KPIs ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน และ 9 เดือน

  • กำหนดเป้าหมายของส่วนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ส่วนที่ 3  โครงการสำคัญระดับส่วนงาน

 

การรายงานผลการปฏิบัติงานของส่วนงาน (MU PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

        กองแผนงาน กำหนดให้ส่วนงานรายงานผล 4 ไตรมาส ภายใน 20 วันหลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส ทั้งนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์ประกันคุณภาพตรวจสอบภายในของกรมบัญชีกลางตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ รหัสมาตรฐาน 2200 ข้อ 2 เกี่ยวกับยุทธศาสตร์วัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่ตรวจสอบ และวิธีการที่ (หน่วยรับตรวจ) จะนำมาใช้ควบคุมผลการดำเนินงานของกิจกรรมนั้น ดังนั้น มหาวิทยาลัยกำหนดให้การรายงานผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงานที่จะรายงานมายังมหาวิทยาลัย ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการของส่วนงาน (หนังสือที่ อว 78/ว64 ลงวันที่ 7 มกราคม 2564 กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล)

กำหนดการรายงานผลการปฏิบัติงานของส่วนงาน (MU PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้

รายงานผล
งานที่รับผิดชอบข้อมูล
ส่งข้อมูลภายใน
นำเข้าที่ประชุมบริหาร
คณะวิทยาศาสตร์
นำเข้าที่ประชุมกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์
ส่งมหาวิทยาลัย
ภายใน
ไตรมาส 1
วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564
วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564
วันพุธที่ 27 มกราคม 2564
วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
ไตรมาส 2
วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564
วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564
วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564
วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564
ไตรมาส 3
วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564
วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564
วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564
วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564
ไตรมาส 4
วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564
วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564
วันพุธที่ 22 กันยายน 2564
วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564

รายงานผลการปฏิบัติงานของส่วนงาน (MU PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย

    1. ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (MU-KPIs)

  • การรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

  • เอกสารประกอบตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

    2. ผลการดำเนินงานโครงการสำคัญระดับส่วนงาน

  • แบบฟอร์มรายงานโครงการสำคัญระดับส่วนงาน

ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (MU-KPIs) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เกณฑ์ผลการดำเนินงานแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้

   หมายถึง มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 90 

  หมายถึง มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายระหว่างร้อยละ 70 – 89

   หมายถึง มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายน้อยกว่าร้อยละ 70

ยุทธศาสตร์
จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด
ส่วนงานทำ PA
กับมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ 1 Global Research and Innovation
12
11
ยุทธศาสตร์ 2 Academic and Entrepreneurial Education
14
14
ยุทธศาสตร์ 3 Policy Advocacy and Leaders in Professional / Academic Services
7
6
ยุทธศาสตร์ 4 Management for Self-Sufficiency and Sustainable Organization
19
10
รวม
52
41
* ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตัวชี้วัดเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 2 ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์
จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด
ส่วนงานทำ PA
กับมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ 1 Global Research and Innovation
12
11
ยุทธศาสตร์ 2 Academic and Entrepreneurial Education
14
13
ยุทธศาสตร์ 3 Policy Advocacy and Leaders in Professional / Academic Services
7
6
ยุทธศาสตร์ 4 Management for Self-Sufficiency and Sustainable Organization
18
9
รวม
51
39
(ข้อมูลจากกองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล)
การประเมินผลการดำเนินงานตาม PA นับเฉพาะที่มีการกำหนดค่าเป้าหมาย จำนวน 38 ตัวชี้วัด ดังนี้

 

      ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 90 จำนวน 28 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 74)

 

      ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายระหว่างร้อยละ 70 – 89  จำนวน 3 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 8)  

 

      ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายน้อยกว่าร้อยละ 70  จำนวน 7 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 18)

(ข้อมูลจากกองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล)

      ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 90 จำนวน 33 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 65)

      ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายระหว่างร้อยละ 70 – 89  จำนวน 1 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 2)

      ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายน้อยกว่าร้อยละ 70  จำนวน 17 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 33)

ผลการดำเนินงานโครงการสำคัญระดับส่วนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ของมหาวิทยาลัยมหิดล : Global Research and Innovation

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 2 ของคณะวิทยาศาสตร์ : การวิจัยระดับ World Class

     1. โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการวิจัย โดย งานวิจัย

     2. โครงการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด (ฉบับพิมพ์และฉบับอิเล็กทรอนิกส์) ประจำปี พ.ศ. 2564 โดย งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ของมหาวิทยาลัยมหิดล : Academic and Entrepreneurial Education

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1 ของคณะวิทยาศาสตร์ : การศึกษาสากลบ่มเพาะผู้ประกอบการ

    1. โครงการพัฒนานักศึกษาทุนศรีตรังทอง โดย งานการศึกษา

    2. โครงการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ โดย งานการศึกษา / คณะกรรมการโครงการ

    3. โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ โดย งานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา / งานสื่อสารองค์กร / คณะกรรมการโครงการฯ

    4. โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตรไทยและนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ โดย งานการศึกษา / งานสื่อสารองค์กร / คณะกรรมการโครงการฯ

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ของมหาวิทยาลัยมหิดล : Policy Advocacy and Leaders in Professional/Academic Services

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 3 ของคณะวิทยาศาสตร์ : ความรู้เพื่อมนุษยชาติ

    1. โครงการเครือข่าย EASTEM เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้าน STEM Education ในระดับภูมิภาค โดย กลุ่มสาขาวิชาชีวนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพอัจฉริยะ

    2. โครงการพัฒนานวัตกรรมตามแนวทาง STEM EDUCATION เพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูงสำหรับศตวรรษที่ 21 โดย ภาควิชาคณิตศาสตร์ (ยกเลิก)

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 4 ของคณะวิทยาศาสตร์ : นวัตกรรมเพื่อประเทศ

    1. โครงการ MUSC Synergy โดย งานพันธกิจพิเศษ

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ของมหาวิทยาลัยมหิดล : Management for Self-sufficiency and Sustainable Organization

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 5 ของคณะวิทยาศาสตร์ : องค์กรแห่งความยั่งยืน

    1. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน คณะวิทยาศาสตร์ โดย งานบริหารและธุรการ 

 การติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (MU PA-Visit)
ประจำปีงบประมาณ 2564

        วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 10:30 – 12:00 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท คณะวิทยาศาสตร์ฯ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี คณบดี และผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้บริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน MU PA–VISIT ประจำปี 2564

                   ในการประชุมอธิการบดีได้กล่าวถึง การดำเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ซึ่งเน้นในด้าน Research Output ต่อด้วยการรายงานของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยท่านคณบดี ได้กล่าวถึง วิสัยทัศน์ของคณะวิทยาศาสตร์ฯ ในปี 2564 ในการเป็นผู้นำด้านการศึกษา วิจัย และนวัตกรรม ทางวิทยาศาสตร์อย่างบูรณาการ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษยชาติ รวมทั้งได้กล่าวถึงเป้าเชิงกลยุทธ์ทั้ง 5 ด้าน การก้าวผ่านวิกฤตในช่วงโควิด 19 อีกทั้งการรายงานผลการดำเนินงานตาม MUKPI ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และผลการดำเนินงานที่โดดเด่น ในปี 2563 ที่ผ่านมา

และในโอกาสพิเศษทางคณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้รับมอบ พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว โดยถือเป็น 1 ใน 2 ส่วนงานแรก ที่ได้รับมอบพระพุทธรูป        จากท่านอธิการบดี ในโอกาสมาตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงาน MU PA–VISIT ประจำปี 2564

ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 
วันวิสา เจริญยศ  โทร .0-2201-5035

Solverwp- WordPress Theme and Plugin