1.  ประสานงานการจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และแผนกลยุทธ์ของคณะวิทยาศาสตร์
   2.  ติดตามการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่การปฏิบัติ รวบรวมและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์
   3.  ประสานงานการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (MUSC PA) ระดับคณะฯ และระดับภาควิชา/งาน
   4.  ติดตาม รวบรวม วิเคราะห์ และประเมินผลการดำเนินงานของโครงการเชิงกลยุทธ์ ตามในข้อตกลงการปฏิบัติงาน (MUSC PA)
   5.  ติดตาม รวบรวมและประเมินผลการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ ตามตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยมหิดล MU-KPI
   6.  ติดตาม รวบรวม วิเคราะห์การดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง (ERM) ของคณะวิทยาศาสตร์
   7.  สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการบริหารความเสี่ยงในทุกภาควิชา/งาน ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
   8.  จัดทำรายงานประจำปี (Annual Report) ของคณะวิทยาศาสตร์
   9.  ประสานงาน และตรวจสอบความถูกต้องของการกรอกข้อมูลหลักสูตรต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ ในระบบ CHE QA Online
  10. จัดกิจกรรมเยี่ยมสำรวจภาควิชาและหลักสูตรต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประจำทุกปี
  11. ประสานงานและจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (TQA/EdPEx)
  12. ประสานงานและดำเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการขอรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ทั้งระดับมหาวิทยาลัย และระดับอาเซียน
  13. จัดบรรยาย ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และประสานงานในการส่งผู้บริหารและบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะทางด้านการพัฒนาคุณภาพองค์กร การประเมิน                  คุณภาพการศึกษา การบริหารความเสี่ยง และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

Solverwp- WordPress Theme and Plugin