หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.  แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

2.  ข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (MUPA)

3.  รับการประเมินจาก TRIS (4 ปี/ครั้ง)

4.  ข้อตกลงการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (MUSCPA)

5.  การบริหารจัดการความเสี่ยงของคณะวิทยาศาสตร์

6.  การบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน

7.  รายงานประจำปีคณะวิทยาศาสตร์

8.  การเยี่ยมชมและรับฟังผลการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์จากสภามหาวิทยาลัย (UC Visit)

9.  โครงการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม Science Mahidol Social Engagement

10.  การรวบรวมข้อมูลสำคัญและโดดเด่นเพื่อจัดทำรายงานประจำปีมหาวิทยาลัยมหิดล

11.  การรวบรวมข้อมูล Ranking มหาวิทยาลัยมหิดล

12.  แบบประเมินผู้บริหาณ

13.  การบันทึกข้อมูลในระบบ CHE QA Online

14.  การเยี่ยมสำรวจภาควิชา และหลักสูตร (SAR VISIT)

15.  การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUNQA

16.  การประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และการขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)

17.  การจัดการความรู้ (KM) คณะวิทยาศาสตร์

18.   การส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ด้านประกันคุณภาพ

19.  จัดทำข้อมูลสำหรับเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

20.  เว็บไซต์ งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ

21.  สื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม / สื่อสารงานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ

22.  การบริหารงานทั่วไปของงานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ

Solverwp- WordPress Theme and Plugin