รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายงานประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ

ปีงบประมาณ 2561

ปีงบประมาณ 2560

ปีงบประมาณ 2559

ปีงบประมาณ 2558

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 
วันวิสา เจริญยศ  โทร .0-2201-5035

Solverwp- WordPress Theme and Plugin