การตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2560

คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2560 จากคณะกรรมการตรวจประเมินของมหาวิทยาลัยมหิดล ในระหว่างวันจันทร์ที่ 5 และวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560

ประมวลภาพ

วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 : 

คณะกรรมการตรวจประเมิน พบกรรมการประจำคณะฯ หัวหน้าภาควิชา และหัวหน้างานที่รับประเมิน เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์การตรวจประเมินและรับฟังสรุปภาพรวมของคณะฯ จากคณบดี

วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 :

คณะกรรมการตรวจประเมิน นำเสนอผลการประเมินด้วยวาจาแก่คณะฯ