ผลการดำเนินงานโครงการเยี่ยมสำรวจภาควิชา และหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2564

ขั้นตอนการเยี่ยมสำรวจภาควิชา และหลักสูตร (SAR VISIT) ปีงบประมาณ 2564

        จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ที่กำหนดให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งมีระบบการประกันคุณภาพภายในและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

         การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะวิทยาศาสตร์  ดำเนินการผ่านโครงการเยี่ยมสำรวจภาควิชาและหลักสูตร ตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 จากระบบ MUQD (Mahidol University Quality Development) ในปี2555 ปรับระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล (MUQD) เข้าสู่เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx : Education Criteria for Performance Excellence)และในปี 2557 ได้นำเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QAมาใช้สำหรับระดับหลักสูตร โดยภาควิชา/หลักสูตร จัดทำเล่มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ซึ่งประกอบไปด้วย 4 ส่วน ได้แก่

ส่วนที่ 1  การประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx

ส่วนที่ 2  การประเมินตนเองของหลักสูตร ตามเกณฑ์ สกอ.

                    (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)

ส่วนที่ 3  การประเมินตนเองของหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA

ส่วนที่ 4  ผลการประเมินปีที่ผ่านมา และการพัฒนาปรับปรุง

 

ซึ่งคุณสมบัติของคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจฯ ประกอบด้วย

  1. คณะกรรมการเยี่ยมสำรวจภาควิชาและหลักสูตร จะต้องเป็นผู้ผ่านการอบรมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx และ/หรือ เกณฑ์ AUN-QA

  2. คุณสมบัติของประธานกรรมการเยี่ยมสำรวจฯ จะต้อง

    • เป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมิน (Accessor) ทั้ง EdPEx และ AUN-QA หรือ

    • ผ่านการอบรมอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ดำรงตำแหน่งในระดับผู้บริหาร (รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา)

แผนการดำเนินงานโครงการเยี่ยมสำรวจภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2564

วัน/เดือน/ปี
กิจกรรม
16 ส.ค.64
ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2564
(ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting)
17 ส.ค.64
ทำบันทึกให้ภาควิชา/ศูนย์/กลุ่มสาขาวิชา/งาน เพื่อดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และแจ้งช่วงเวลาที่ต้องการรับเยี่ยมจากคณะกรรมการฯ
23 ส.ค.64
ประชุมคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจภาควิชาและหลักสูตรฯ
(ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting)
ภายใน 31 ส.ค.64
จัดตารางการเข้าเยี่ยมสำรวจภาควิชาและหลักสูตรฯ
3 ก.ย.64
ภาควิชา/กลุ่มสาขาวิชา/ศูนย์/งาน  ส่งไฟล์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
ประจำปี 2564
13–23 ก.ย.64
คณะกรรมการฯ ลงพื้นที่เยี่ยมสำรวจฯ และรายงานผลเบื้องต้น
(ออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting)
27 ก.ย.64 –
4 ต.ค.64
ภาควิชา/ศูนย์/กลุ่มสาขาวิชา/งาน รับทราบผลการเยี่ยมสำรวจอย่างเป็นทางการ

รายงานการประเมินตนเอง Self-Assessment Report (SAR) ประจำปีงบประมาณ 2564  (.docx) >> download <<

รายงานการประเมินตนเอง Self-Assessment Report (SAR) ประจำปีงบประมาณ 2564  (.pdf)     >> download <<

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2564  >> download <<

วัน เดือน ปี
เวลา
ภาควิชา/กลุ่มสาขาวิชา/ศูนย์/หลักสูตร
อังคารที่ 14 กันยายน 2564
09.00 – 11.00 น.
งานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา
13.30 – 15.30 น.
กายวิภาคศาสตร์
พุธที่ 15 กันยายน 2564
13.30 – 15.30 น.
กลุ่มสาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ
พฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564
09.00 – 11.00 น.
ชีวเคมี
13.30 – 15.30 น.
พยาธิชีววิทยา
ศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564
09.00 – 11.00 น.
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง
13.00 – 15.00 น.
ฟิสิกส์
15.00 – 17.00 น.
เภสัชวิทยา
จันทร์ที่ 20 กันยายน 2564
09.00 – 11.00 น.
คณิตศาสตร์
13.30 – 15.30 น.
ชีววิทยา
อังคารที่ 21 กันยายน 2564
09.00 – 11.00 น.
จุลชีววิทยา
14.00 – 16.00 น.
สรีรวิทยา
พุธที่ 22 กันยายน 2564
09.00 – 11.00 น.
เทคโนโลยีชีวภาพ
พฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564
09.00 – 11.00 น.
พฤกษศาสตร์
13.00 – 15.00 น.
เคมี
วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564
13.30 – 15.30 น.
กลุ่มสาขาวิชาชีวนวัตกรรมฯ

Solverwp- WordPress Theme and Plugin