วันพุธที่ 15 กันยายน 2564
เวลา 13.30 – 15.30 น.
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 14 คน

 

คณะกรรมการเยี่ยมสำรวจ

1. รศ. ดร.ดาราวรรณ ปิ่นทอง (ประธาน)

2. ศ. ดร.จงกลณี วัฒนาเพิ่มพูล (กรรมการ)

Solverwp- WordPress Theme and Plugin