หลักสูตร EdPEx กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล

การฝึกอบรม MU EdPEx Assessor Training รุ่นที่ 10

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมอบรม

 1. ผู้บริหารส่วนงาน ระดับ คณบดี / รองคณบดี / ผู้อำนวยการ / รองผู้อำนวยการ / ผู้ช่วยคณบดี / ผู้ช่วยผู้อำนวยการ หรือ หัวหน้าภาควิชา / ประธานหลักสูตร ซึ่งมีประสบการณ์การบริหารส่วนงาน / ภาควิชา / หลักสูตร ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 2. เรียนรู้ EdPEx Criteria บนระบบ Mahidol University Digital KM Master Class ในหมวด E-learning ที่ https://kmmasterclass.mahidol.ac.th/e-learning

โดยมีข้อกำหนด ดังนี้

 • เรียนรู้ EdPEx Criteria จำนวน 8 บทเรียน ประกอบด้วย ภาพรวมเกณฑ์ โครงร่างองค์กร และหมวด 1-6
 • ทำแบบทดสอบ “ผ่าน” ทั้ง 8 บทเรียน
 1. เข้าร่วมกิจกรรมครบเต็มเวลาทุกกิจกรรมตามกำหนด ไม่สามารถส่งผู้แทนได้ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าอบรมได้ในบางวัน
 2. ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจประเมินให้กับมหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อพัฒนา MU EdPEx Assessor ให้สามารถตรวจประเมินความก้าวหน้าของส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และให้คะแนนได้อย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน อีกทั้งสามารถเขียนรายงานป้อนกลับ (Feedback report) ที่เป็นประโยชน์ให้แก่ส่วนงาน ในการนำไปใช้พัฒนาและปรับปรุงต่อไป
 2. เพื่อพัฒนา MU EdPEx Assessor ให้มีจำนวนเพียงพอสำหรับการตรวจประเมินในปี 2565

กำหนดการ

ช่วงที่ 1 : การอบรม “กระบวนการตรวจประเมินตามแนว TQA”

 • วันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2565   ณ ห้องกันภัยมหิดล ศูนย์ประชุมและอาคารที่จอดรถมหิดลสิทธาคาร

ช่วงที่ 2 : Workshop “การจัดทำ Consensus Review และ Site Visit Planning”

 • วันที่ 1-3 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล/หรือสถานที่ต่างจังหวัด (แจ้งให้ทราบภายหลัง)

ช่วงที่ 3 : ผู้ผ่านการอบรมในช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 เข้าตรวจประเมินจริงใน 1 ส่วนงาน

 • (เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2565) ทีมวิทยากรจะเป็นผู้พิจารณาก่อนให้ลงตรวจประเมิน

หลักสูตร EdPEx Criteria Training

            เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาคุณภาพภายในเป็นไปอย่างสอดคล้องและต่อเนื่องตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย กองพัฒนาจึงจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx Criteria Training โดยแบ่งเป็น กลุ่มผู้บริหารและสายวิชาการ และ กลุ่มสายสนับสนุน

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหาร / บุคลากรสายวิชาการ / บุคลากรสายสนับสนุน

หัวข้อการฝึกอบรม

 1. แนวทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนาองค์กรตามระบบ EdPEx
 2. แนวทางการประเมินองค์กร
 3. โครงร่างองค์กร / หมวด 1- 6
ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 
วันวิสา เจริญยศ  โทร .0-2201-5035

Solverwp- WordPress Theme and Plugin