หลักสูตร EdPEx กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตร MU EdPEx Assessor Training

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้แทนจากส่วนงาน ประกอบด้วย คณบดี/รองคณบดี ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการ คณาจารย์

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อพัฒนา MU EdPEx Assessor ที่สามารถตรวจประเมินความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองตามเกณฑ์ EdPEx ของส่วนงาน ทั้งจากรายงานและการตรวจประเมินโดยสามารถให้คะแนนได้อย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน และสามารถเขียนรายงานป้อนกลับ                    (Feedback report) ที่เป็นประโยชน์ให้แก่ส่วนงานในการนำไปใช้พัฒนาตนเองต่อไป
  2. เพื่อพัฒนา MU EdPEx Assessor ให้มีจำนวนเพียงพอสำหรับการตรวจประเมิน

ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ

  1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเกณฑ์การประเมิน การให้ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาส่วนงาน สามารถสะท้อนผลการประเมินให้แก่ส่วนงานเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

  2. มหาวิทยาลัยมีจำนวน MU EdPEx Assessor ที่เพียงพอพร้อมประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx

หัวข้อการฝึกอบรม

กิจกรรมที่ 1 การอบรม “กระบวนการตรวจประเมินตามแนว TQA”

กิจกรรมที่ 2 Workshop การจัดทำ Consensus Review และ Site Visit Planning

กิจกรรมที่ 3 ผู้ผ่านการอบรมจะเข้าตรวจประเมินจริงใน 1 ส่วนงาน ซึ่งจะต้องใช้เวลาในการเตรียมการตรวจประเมิน 30-45 วัน (เดือนเมษายน-กรกฎาคม)

ลำดับ
ปี
รุ่น
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง / ภาควิชา / งาน
1
2564
9
รศ. ดร.ธเนศ กังสมัครศิลป์
หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี
2
2564
9
อ. ดร.มีโชค ชูดวง
รองคณบดีฝ่ายคลังและพัสดุ
3
2563
8
อ. ดร.คณิต ภู่ไข่
ภาควิชาสรีรวิทยา
4
2563
8
ผศ. ดร.สมคิด อมรสมานกุล
ภาควิชาคณิตศาสตร์
5
2563
8
ผศ. ดร.อัญชีรา วิบูลย์จันทร์
ภาควิชาพฤกษศาสตร์
6
2562
7
อ. ดร.ณัฐพล ภาณุพินธุ
ภาควิชาสรีรวิทยา
7
2562
7
อ. ดร.นิสา ปฏิการมณฑล
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
8
2561
6
รศ. ดร.ดาราวรรณ ปิ่นทอง
หัวหน้าภาควิชา
9
2561
6
ผศ. ดร.ธนากร โอสถจันทร์
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
10
2561
6
ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและสังคมสัมพันธ์
11
2560
5
ศ. ดร.จงกลณี วัฒนาเพิ่มพูล
รองคณบดีฝ่ายแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา
12
2560
5
ผศ. ดร.ณัฏฐินี พันธ์วิศวาส
รองคณบดีฝ่ายคลังและพัสดุ
13
2560
5
รศ. ดร.วิฑูร แสงศิริสุวรรณ
หัวหน้าภาควิชา
14
2559
4
รศ. ดร.กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา
ภาควิชาชีวเคมี
15
2559
4
ผศ. ดร.พรทิพา กอประเสริฐถาวร
อาจารย์
16
2559
4
รศ. ดร.สมศักดิ์ แดงติ๊บ (ลาออก)
ภาควิชาฟิสิกส์
17
2558
3
นายคำรณ โชธนะโชติ
หัวหน้างานบริหารและธุรการ
18
2558
3
น.ส.ลีลศร พ่วงศรี
หัวหน้างานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ
19
2557
2
ศ. ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
20
2557
2
รศ. ดร.สมบัติ ธนะวันต์
ภาควิชาเคมี
21
2557
2
ผศ. ดร.สุพีชา คุ้มเกตุ
ภาควิชาชีววิทยา
22
2556
1
ณัฐพล อ่อนปาน
รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
(ปี 2558-2562) /ภาควิชาชีววิทยา
23
2556
1
กรองทอง ยุวถาวร (เกษียณ)
รองคณบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาคุณภาพ
(ปี 2550-2558) /ภาควิชาเภสัชวิทยา
24
2556
1
สุดา เรียงโรจน์พิทักษ์ (เกษียณ)
ภาควิชาพยาธิชีววิทยา

หลักสูตร EdPEx Criteria Training

            เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาคุณภาพภายในเป็นไปอย่างสอดคล้องและต่อเนื่องตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย กองพัฒนาจึงจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx Criteria Training โดยแบ่งเป็น กลุ่มผู้บริหารและสายวิชาการ และ กลุ่มสายสนับสนุน

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหาร / บุคลากรสายวิชาการ / บุคลากรสายสนับสนุน

หัวข้อการฝึกอบรม

  1. แนวทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนาองค์กรตามระบบ EdPEx
  2. แนวทางการประเมินองค์กร
  3. โครงร่างองค์กร / หมวด 1- 6

สายวิชาการ

ลำดับ
ปี
รุ่น
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง/ภาควิชา/งาน
1
2563
14
ผศ. ดร.อัญชีรา วิบูลย์จันทร์
ภาควิชาพฤกษศาสตร์
2
2562
13
รศ. ดร.จิรารัตน์ วงศ์คงคาเทพ
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
3
2562
13
รศ. ดร.ชูวงศ์ เอื้อสุขอารี
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
4
2562
12
อ. ดร.คณิต ภู่ไข่
ภาควิชาสรีรวิทยา
5
2562
12
อ. ดร.ณัฐพล ภาณุพินธุ
ภาควิชาสรีรวิทยา
6
2562
12
อ. ดร.นิสา ปฏิการมณฑล
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
7
2562
12
อ. ดร.พรรษกร ตันรัตนะ
ภาควิชาเภสัชวิทยา
8
2562
12
อ. ดร.สมพงษ์ นาคพินิจ
ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
9
2561
9
รศ. ดร.นพวรรณ ภู่มาลา มอราเลส
ภาควิชาเภสัชวิทยา
10
2561
9
อ. ดร.นิวัฒน์ กังวานรังสรรค์
ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
11
2561
9
ผศ. ดร.พิมทิพย์ สังวรินทะ
ภาควิชาเภสัชวิทยา
12
2561
9
รศ. ดร.วรรณีย์ จิรอังกูรสกุล
ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
13
2560
ครั้งที่ 2
ศ. ดร.จงกลณี วัฒนาเพิ่มพูล
รองคณบดีฝ่ายแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา
(ปี 2558-2562)/ภาควิชาสรีรวิทยา
14
2560
ครั้งที่ 2
ผศ. ดร.ณัฏฐินี พันธ์วิศวาส
รองคณบดีฝ่ายคลังและพัสดุ
(ปี 2558-2562)/
ภาควิชาพฤกษศาสตร์
15
2560
ครั้งที่ 2
รศ. ดร.ดาราวรรณ ปิ่นทอง
ภาควิชาเภสัชวิทยา
16
2560
ครั้งที่ 2
รศ. ดร.เทพมนัส บุปผาอินทร์
ภาควิชาสรีรวิทยา
17
2560
ครั้งที่ 2
รศ. ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ
คณบดี (ปี 2558-2562)/
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

 

สายสนับสนุน

ลำดับ
ปี
รุ่น
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง/ภาควิชา/งาน
1
2563
15
น.ส.กฤษดาพรรณ ตากกระโทก
ภาควิชาชีวเคมี
2
2563
15
นายครรชิต บุญเรือง
งานสารสนเทศฯ
3
2563
15
น.ส.แพรวรุ่ง ซังยัง
ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
4
2563
15
น.ส.อรชุนิภา แก้วไซขำ
ภาควิชาชีวเคมี
5
2562
13
น.ส.ณัฏฐินี สุริยวงศ์
หัวหน้างานคลังและพัสดุ
6
2562
13
น.ส.สิรารมย์ พรไกรเนตร
งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ
7
2562
11
น.ส.นภสร ชาบาง
กลุ่มสาขาชีวนวัตกรรมฯ
8
2562
11
น.ส.อมรา เมืองงาม
ภาควิชาสรีรวิทยา
9
2561
10
น.ส.ลีลศร พ่วงศรี
หัวหน้างานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ
10
2561
10
น.ส.วันวิสา เจริญยศ
งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ
ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 
ลีลศร พ่วงศรี โทร. 0-2201-5037
วันวิสา เจริญยศ  โทร .0-2201-5035