โครงการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม (University Social Engagement)

           มหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งมั่นขับเคลื่อนงานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม (Mahidol Engagement) เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริงของชุมชนหรือสังคมในพื้นที่โดยรอบ ด้วยการการทำงานร่วมกับภาคีในพื้นที่ในลักษณะเชิงสถาบัน ที่เป็นหุ้นส่วนระยะยาว (long-term partnership) มีการพัฒนากำลังคนในมหาวิทยาลัยที่มีอุดมการณ์ ความรู้ และทักษะในการทำงานวิชาการเพื่อสังคม อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

           แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2563-2566 กำหนดเป็นตัวชี้วัดที่ 4.18 จํานวนโครงการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม ที่ดำเนินการครบตามเกณฑ์ 4 ด้าน คือ

1)         ร่วมคิดร่วมทำแบบหุ้นส่วน (Partnership)

2)         เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย (Mutual Benefit)

3)         มีการสร้างความรู้ทางวิชาการ (Scholarship)

4)         เกิดผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้ (Social Impact)

ทั้งนี้ สังคม หมายรวมถึง กลุ่มบุคคลที่อาจเชื่อมโยงกับชุมชนทั้งในมิติของพื้นที่ ความสนใจร่วมกัน อัตลักษณ์ สถานที่ทำงาน ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ หรืออยู่ในภาคส่วนเดียวกัน ชุมชนนักปฏิบัติ ชุมชนที่มีความสนใจร่วมกัน โดยไม่มีข้อจำกัดทางพื้นที่ ภูมิภาคและประเทศ รวมถึงภาคธุรกิจอุตสาหกรรม สมาคมวิชาชีพ โรงเรียน รัฐบาล ศิษย์เก่า และชุมชนพื้นเมือง เป็นต้น

โดยให้ส่วนงานบันทึกข้อมูลโครงการในระบบฐานข้อมูลงานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม (MU Engagement) 

ได้ที่  https://social-engagement.mahidol.ac.th/ เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคมพิจารณารับรองโครงการต่อไป

MUSC Social Engagement

           คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ใช้สมรรถนะหลักขององค์กร คือความเป็นเลิศด้านการวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและวิทยาศาสตร์การแพทย์ และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์จากการที่บุคลากรสายวิชาการมีศักยภาพ ความรู้ความสามารถที่หลากหลาย ต่อยอดพันธกิจหลักด้านการวิจัยไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สังคมไทยด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 3 “ความรู้เพื่อมนุษยชาติ” และสอดคล้องกับค่านิยมหลัก “S-Society ใส่ใจสังคม” โดยดำเนินโครงการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม (University Social Engagement) ตามเกณฑ์ 4 ด้าน เพื่อสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้แก่สังคมชุมชน รายละเอียด ดังนี้


โครงการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม (University Social Engagement) ของคณะวิทยาศาสตร์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 7 โครงการ

ลำดั
โครงการ University Social Engagement
หน่วยงา
1
โครงการมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย ณ คณะวิทยาศาสตร์
งานการศึกษา
2
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายด้านการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษา (School Network)
งานศาลายา
3
โครงการเสวนาสาธารณะ Science Café วิทยาศาสตร์ มีคำตอบ
งานสื่อสารองค์กร
4
โครงการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการสู่สังคมกิจกรรม งานวันรักนกเงือก
งานสื่อสารองค์กร
5
โครงการเสริมสร้างความรักความผูกพันองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ยั่งยืน
งานบริหารและธุรการ
6
โครงการศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสารห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
งานสารสนเทศฯ
7
โครงการฟิสิกส์เพื่อชุมชน
ภาควิชาฟิสิกส์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 4 โครงการ

ลำดับ
โครงการ University Social Engagement
หน่วยงาน
1
โครงการมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย ณ คณะวิทยาศาสตร์ (TCUMU)
งานการศึกษา
2
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) กับสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
งานการศึกษา
3
โครงการเสวนาสาธารณะ Science Café วิทยาศาสตร์ มีคำตอบ
งานสื่อสารองค์กร
4
โครงการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการสู่สังคมกิจกรรม งานวันรักนกเงือก
งานสื่อสารองค์กร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 4 โครงการ

ลำดับ
โครงการ University Social Engagement
หน่วยงาน
1
โครงการมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทยณ คณะวิทยาศาสตร์ (TCUMU)
งานการศึกษา
2
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายด้านการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) กับสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษา (School Network)
งานการศึกษา
3
โครงการสื่อสารวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Simple Science)
งานสื่อสารองค์กร
4
โครงการเครือข่าย EASTEM เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้าน STEM Education ในระดับภูมิภาค
กลุ่มสาขาวิชาชีวนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพอัจฉริยะ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 3 โครงการ

ลำดับ
โครงการ University Social Engagement
หน่วยงาน
1
การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรรุกขกรระดับปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
งานบริหาร
2
จากองค์ความรู้สู่การพัฒนากลยุทธ์ต้านโรคกุ้งตายด่วน
หน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพกุ้ง คณะวิทยาศาสตร์
3
ภาวะเครียดที่ก่อให้เกิดการสูญเสียมวลกระดูกและการบริโภคแคลเซียมเสริมอย่างเพียงพอ
หน่วยวิจัยด้านแคลเซียมและกระดูก คณะวิทยาศาสตร์

คู่มือระบบฐานข้อมูล MahidolSocial Engagement

ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 
วันวิสา เจริญยศ  โทร .0-2201-5035

Solverwp- WordPress Theme and Plugin