มหาวิทยาลัยมหิดล จัดจ้างบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นที่ปรึกษาในการประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัย ตามข้อกำหนดมาตรา 44 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 โดยมหาวิทยาลัยมหิดลจะต้องจัดให้มีการประเมินส่วนงานโดยผู้ประเมิน ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมิใช่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และทุกส่วนงานต้องได้รับการประเมิน ทั้งส่วนงานที่จัดตั้งตามมาตรา 10 และส่วนงานที่มิได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตลอดจนหน่วยงานสังกัดสำนักงานอธิการบดีที่มีลักษณะการบริหารงานคล้ายส่วนงาน รวมทั้งสิ้น 42 หน่วยงาน 

 

                  บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจบริการให้คำปรึกษาแนะนำในการออกแบบระบบการประเมินผลความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร มีประสบการณ์และชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในด้านการประเมินผลการดำเนินงานให้แก่ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยราชการที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) และภาคเอกชน โดยผลการประเมิน ข้อมูลและเอกสารประกอบต่างๆ จะส่งมอบต่อผู้ว่าจ้างเท่านั้น และทริสได้ลงนามในสัญญาจ้างในโครงการ ซึ่งระบุเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของที่ปรึกษาไว้ชัดเจนในข้อ 3.4 ว่าบรรดาเอกสารที่ที่ปรึกษาได้จัดทำขึ้นเกี่ยวกับสัญญานี้ให้ถือเป็นความลับ และให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ว่าจ้างคือมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ปรึกษาจะต้องส่งมอบเอกสารดังกล่าวให้มหาวิทยาลัยเมื่อสิ้นสุดสัญญา ที่ปรึกษาจะเก็บสำเนาเอกสารไว้กับตนได้ แต่ต้องไม่นำข้อความในเอกสารนั้นไปใช้ในกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวกับงานโดยไม่ได้รับความยินยอมจากมหาวิทยาลัยก่อน

ขั้นตอนการดำเนินงาน

กำหนดการการดำเนินงาน
ปี พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดให้ TRIS Corp. เป็นผู้ประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่ 3 เมษายน 2560
มหาวิทยาลัยจัดประชุมชี้แจงกรอบการประเมินและการจัดเก็บข้อมูลให้แก่ส่วนงาน
วันที่ 7 เมษายน 2560
คณะวิทยาศาสตร์ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินส่วนงาน โดย บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้กับผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา และหัวหน้างาน
วันที่ 25 เมษายน 2560
คณะวิทยาศาสตร์ส่งแบบสำรวจสถานะไปยังมหาวิทยาลัย
วันที่ 4 พฤษภาคม 2560
คณะวิทยาศาสตร์ ส่งข้อมูลเพื่อการประเมินส่วนงานไปยังมหาวิทยาลัย
วันที่ 15-23 มิถุนายน 2560
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น สัมภาษณ์ผู้บริหารของส่วนงาน ประกอบการวิเคราะห์สถานการณ์ ในระยะ 3 ปีข้างหน้า (Scenario Analysis)
วันที่ 20 ธันวาคม 2560
รายงานผลการประเมินส่วนงานโดยผู้ประเมินซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมิใช่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ตามผลการประเมินที่นำเสนอในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 527
10 พฤษภาคม 2561
สภามหาวิทยาลัยมหิดล ส่งผลการประเมินส่วนงาน (คณะวิทยาศาสตร์) โดยบริษัททริสคอร์ปอเรชันให้แก่คณะวิทยาศาสตร์
22 สิงหาคม 2561
แจ้งที่ประชุมกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง หนังสือขอบคุณต่อข้อคิดเห็นจากการประเมินฯ
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 
ลีลศร พ่วงศรี โทร. 0-2201-5037
วันวิสา เจริญยศ  โทร .0-2201-5035