การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA

            คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา มีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยมหิดลใช้เกณฑ์ AUN-QA              ในการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร และประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องแนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 132 ตอนพิเศษ 259  ทำให้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต้องดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์ต่าง ๆ ดังกล่าวในปีการศึกษา 2559 หรือ 2560 ตามวงรอบของการปรับปรุงหลักสูตร ประกอบกับ มหาวิทยาลัยมหิดลได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network – AUN) และได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของ AUN มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกิจกรรมหนึ่งภายใต้เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนที่จัดขึ้นเพื่อรองรับการเปิดเสรีภาพด้านการศึกษา คือ การสร้างระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในอาเซียน (AUN Quality Assurance – AUN-QA) อีกทั้งยังสอดคล้องกับเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยมหิดลในยุทธศาสตร์ที่ 2 เรื่อง Excellence in outcome-based education for globally – competent graduates ที่ต้องการให้มีหลักสูตรผ่านการรับรองคุณภาพระดับสากล

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีหลักสูตรปริญญาตรี จำนวน 12 หลักสูตร (หลักสูตรไทย 6 หลักสูตร / หลักสูตรนานาชาติ 6 หลักสูตร) /ปริญญาโท จำนวน 19 หลักสูตร  /ปริญญาเอก จำนวน 18 หลักสูตร รวมทั้งหมดจำนวน 49 หลักสูตร  (ข้อมูล ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566)

 

        

 ***หมายเหตุ *** 
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาสรีรวิทยาการออกกำลัง(หลักสูตรนานาชาติ)อยู่ระหว่างดำเนินการเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อปิดหลักสูตรเมื่อนักศึกษาคนสุดท้ายสิ้นสุดสภาพการเป็นนักศึกษา

             ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้นำเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA (AUN Quality Assurance : AUN-QA) มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปี 2563 และได้ปรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA มหาวิทยาลัยมหิดล (MU AUN-QA Assessment) เป็น 4 รูปแบบ ประกอบด้วย Assessment 1.0,2.0,3.0 และ 4.0 ดังนี้

 • MU AUN-QA Assessment 1.0 : การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรภายในส่วนงาน (Preliminary Assessment)
 • MU AUN-QA Assessment 2.0 : การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA มหาวิทยาลัยมหิดล รูปแบบ 2.0 ระยะเวลารับรองหลังจากที่ได้รับการตรวจประเมิน 2 ปี (การตรวจประเมินรอบถัดไป หลักสูตรต้องได้รับการตรวจประเมินในรูปแบบ 3.0 เท่านั้น) หมายเหตุ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยไม่มีการตรวจรูปแบบ 2.0 แล้ว
 • MU AUN-QA Assessment 3.0 : การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA มหาวิทยาลัยมหิดล รูปแบบ 3.0 ระยะเวลารับรองหลังจากที่ได้รับการตรวจประเมิน 5 ปี
 • Assessment version 4.0 : การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน (AUN-QA Quality Assessment at Program Level) หรือเกณฑ์คุณภาพการศึกษาระดับนานาชาติอื่นๆ (International Accreditation) ระยะเวลารับรองหลังจากที่ได้รับการตรวจประเมิน 5 ปี

  รายละเอียดเพิ่มเติม

  1) กรณีหลักสูตรเปิดใหม่ สามารถแจ้งสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับการตรวจประเมินฯ ได้เมื่อจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ 2 ปีการศึกษาขึ้นไป

  2) กรณีที่อยู่ในระหว่างปรับปรุงหลักสูตร ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ จึงจะสามารถแจ้งความประสงค์ ขอรับการตรวจประเมินฯ ได้ (หมายเหตุ ตั้งแต่งบประมาณ พ.ศ. 2566 นโยบายของมหาวิทยาลัยให้หลักสูตรเมื่อหมดระยะเวลารับรองฯ ให้รับการตรวจประเมินทุกหลักสูตร)


รายชื่อหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA มหาวิทยาลัยมหิดล

ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2564

ลำดับ หลักสูตร ระดับปริญญาตรี รูปแบบการตรวจ รายชื่อกรรมการ วันที่ตรวจประเมินฯ
วันที่รับตรวจฯ (ปีงบประมาณ)
ระยะเวลาครบรอบ (ปีงบประมาณ)  
PA2565
 (ต.ค.64-ก.ย.65)
1 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 3.0 รศ. ชวลิต  วงษ์เอก (ประธาน) รศ. ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ (กรรมการ) 9 , 15 ธันวาคม  2559 2560 2565
2 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 3.0 รศ. ชวลิต  วงษ์เอก (ประธาน) ผศ. ดร.พรชัย ชันยากร  (กรรมการ) 4 , 31 พฤษภาคม  2560 2560 2565
3 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ 3.0 อ. ดร.ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช  (ประธาน) ผศ. ดร.ทพ.ขจรเกียรติ เจนบดินทร์ (กรรมการ) อ. ดร.เพชร สัจจชลพันธ์ (กรรมการ) 10 – 11 กันยายน  2561 2561 2566
4 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2.0 รศ. ชวลิต  วงษ์เอก (ประธาน) 2 สิงหาคม  2562 2562 2564 (3.0)
5 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย (หลักสูตรนานาชาติ) 2.0 อ. ดร.วีรเดช พันธ์วิศวาส  (ประธาน) 2 สิงหาคม  2562 2562 2564 ได้รับการยกเว้น
    IFOA   11 กันยายน 2562 2562 สิ้นสุดระยะเวลารับรอง ธันวาคม 2567  
6 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 2.0 ผศ. ดร.กภ.วรินทร์ กฤตยาเกียรณ (ประธาน) 10 กันยายน  2562 2562 2564 (3.0)
7 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 2.0 ผศ. ดร.กภ.วรินทร์ กฤตยาเกียรณ (ประธาน) 15 กันยายน 2563 2563 2565
8 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์อุตสาหการและวิทยาการข้อมูล (หลักสูตรนานาชาติ) 3.0 อ. ดร.ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช  (ประธาน) ผศ. ดร.ธัญวี ประทุมสุวรรณ์ (กรรมการ) 11 – 12 มกราคม 2564 2564 2569
9 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) 2.0 รศ. ชวลิต  วงษ์เอก (ประธาน) 24 มีนาคม  2564 2564 2566
10 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) 3.0 ผศ. ดร.กภ.วรินทร์ กฤตยาเกียรณ (ประธาน) ผศ. ดร.วรนุช ลำภา (กรรมการ) 16-17 กันยายน 2564 2564 2569
11 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน (หลักสูตรนานาชาติ) 3.0 อ. ดร.วีรเดช พันธ์วิศวาส (ประธาน)             ผศ. ดร.พรชัย ชันยากร  (กรรมการ) 30 กันยายน 2564 – 1 ตุลาคม 2564 2564 2569
12 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 3.0 รศ. ดร.นพ.ถาวรชัย ลิ้มจินดาพร (ประธาน) รศ. ดร.สุคนธา คงศีล (กรรมการ) 30 กันยายน 2564 – 1 ตุลาคม 2564 2564 2569
ลำดับ หลักสูตรระดับปริญญาโท รูปแบบการตรวจ รายชื่อกรรมการ วันที่ตรวจประเมินฯ
วันที่รับตรวจฯ (ปีงบประมาณ)
ระยะเวลาครบรอบ (ปีงบประมาณ)
1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 3.0 รศ. นพ.สุวัฒน์ เบจพลพิทักษ์ (ประธาน) ผศ. ดร.ทัศนียา ร.นพรัตน์แจ่มจำรัส (กรรมการ) อ. ดร.วีรเดช พันธ์วิศวาส  (กรรมการ) 9 – 11 มีนาคม 2559 2559 2564 (ขอเลื่อนเป็นปี 2565)
2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 3.0 รศ. นพ.สุวัฒน์ เบจพลพิทักษ์ (ประธาน) ผศ. ดร.สิติมา จิตตินันทน์  (กรรมการ) 13 , 28 ตุลาคม 2559 2560 2565
3 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) 3.0 รศ. พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา (ประธาน) อ. ดร.ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช  (กรรมการ) 28 – 29 กันยายน 2560 2560 2565
4 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 3.0 รศ. ชวลิต  วงษ์เอก (ประธาน) อ. ดร.อำนาจ เจรีรัตน์ (กรรมการ) 13 – 14 พฤศจิกายน 2560 2561 2566
    AUN-QA อาเซียน Dr. Evangeline P.Bautista (Lead) Dr. Maria Hidayati 2-6  สิงหาคม  2564 2564 สิ้นสุดระยะเวลารับรอง กันยายน 2569
5 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) 3.0 รศ. พญ.ปรียานุช แย้มวงษ์ (ประธาน) รศ. ดร.สิงหนาท น้อมเนียม (กรรมการ) ผศ. ดร.ภัสริณ วงศ์กำแหง (กรรมการ) 11 , 13 กรกฎาคม 2561 2561 2566
6 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการพืช (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรร่วม 3.0 รศ. ดร.นพ.ถาวรชัย ลิ้มจินดาพร (ประธาน) ผศ. ดร.สิติมา จิตตินันทน์ (กรรมการ) อ. ดร.วรนุช ลำภา (กรรมการ) 10 – 11 กันยายน 2561 2561 2566
7 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง (หลักสูตรนานาชาติ) 3.0 รศ. ชวลิต  วงษ์เอก (ประธาน) ผศ. ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์ (กรรมการ) อ. ดร.วรนุช เอี่ยมปา (กรรมการ) 4 – 5 มษายน  2562 2562 2567
8 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) 3.0 ผศ. ดร.สตรีรัตน์ ธาดากานต์ (ประธาน) อ. ดร.ดวงใจ บรรทัพ (กรรมการ) 20 – 21 มิถุนายน 2562 2562 2567
9 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 3.0 รศ. ดร.นพ.ถาวรชัย ลิ้มจินดาพร (ประธาน) ผศ. ดร.มุทิตา วนาภรณ์ (กรรมการ) 30 – 31 กรกฎาคม 2562 2562 2567
10 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 3.0 รศ. ชวลิต  วงษ์เอก (ประธาน) ผศ. ดร.จุฑาธิป ศีลบุตร (กรรมการ) 2 – 3 กันยายน 2562 2562 2567
11 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน (หลักสูตรนานาชาติ) 3.0 อ. ดร.วีรเดช พันธ์วิศวาส  (ประธาน) ผศ. ดร.ณัฐ  มาลัยนวล (กรรมการ) 27 , 30 กันยายน 2562 2562 2567
12 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสภาวะแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) 3.0 ผศ. ดร.สตรีรัตน์ ธาดากานต (ประธาน) ผศ. ดร.มุทิตา วนาภรณ (กรรมการ) 5 – 6 สิงหาคม 2563 2563 2568
13 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 2.0 ผศ. ดร.กภ.วรินทร์ กฤตยาเกียรณ (ประธาน) 18 สิงหาคม 2563 2563 2565
14 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) 3.0 รศ. พญ.ปรียานุช  แย้มวงษ์ (ประธาน) ผศ. ดร.แสงเดือน  มูลสม (กรรมการ) 28 – 29 กันยายน 2563 2563 2568
15 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) 3.0 รศ. ดร.นพ.ถาวรชัย ลิ้มจินดาพร (ประธาน) ผศ. ดร.นัฐพล ตั้งสุภูมิ (กรรมการ) 11 – 12 มกราคม 2564 2564 2569
16 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาการออกกำลังกาย (หลักสูตรนานาชาติ) 2.0 ผศ. ดร.อรลัชชา ศิวรักษ์ (ประธาน) 24 มีนาคม 2564 2564 2566
17 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรนานาชาติ) 3.0 ผศ. ดร.สตรีรัตน์ ธาดากานต (ประธาน)         ผศ. ดร. ภญ.ปัทมพรรณ โลมะรัตน์ (กรรมการ) 30 กันยายน 2564 – 1 ตุลาคม 2564 2564 2569
18 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์ (ภาคพิเศษ นานาชาติ) ตรวจประเมินฯ ปีงบประมาณ 2566      
ลำดับ

หลักสูตร

ระดับปริญญาเอก

รูปแบบ

การตรวจ

รายชื่อกรรมการ

วันที่

ตรวจประเมินฯ

วันที่รับตรวจฯ (ปีงบประมาณ)
ระยะเวลาครบรอบ (ปีงบประมาณ)

PA2565

(ต.ค.64-ก.ย.65)

1ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)3.0รศ. นพ.สุวัฒน์ เบจพลพิทักษ์ (ประธาน)
ผศ. ดร.ทัศนียา ร.นพรัตน์แจ่มจำรัส
อ. ดร.วีรเดช พันธ์วิศวาส

9 – 11

มีนาคม

2559

25592564 (ขอเลื่อนเป็นปี 2565)ได้รับการยกเว้น
  AUN-QA อาเซียนProf. Dr.Shahrir Abdullah (Lead)
Prof. Dr.Hanna H. Bachtiar-Iskandar

6 – 8

 กุมภาพันธ์

2561

2561สิ้นสุดระยะเวลารับรอง มีนาคม 2566 
2ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)3.0รศ. นพ.สุวัฒน์ เบจพลพิทักษ์ (ประธาน)
ผศ. ดร.สิติมา จิตตินันทน์

13 , 28

ตุลาคม

2559

25602565
3ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)3.0รศ. พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา (ประธาน)
อ. ดร.ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช  (กรรมการ)

28 – 29

กันยายน

2560

25602565
4ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)3.0รศ. ชวลิต  วงษ์เอก (ประธาน)
อ. ดร.อำนาจ เจรีรัตน์ (กรรมการ)

13 – 14

พฤศจิกายน

2560

25612566 
5ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)3.0รศ. พญ.ปรียานุช แย้มวงษ์ (ประธาน)
รศ. ดร.สิงหนาท น้อมเนียม (กรรมการ)
ผศ. ดร.ภัสริณ วงศ์กำแหง (กรรมการ)

11 , 13

กรกฎาคม

2561

25612566 
6ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพฤกศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)3.0รศ. ชวลิต  วงษ์เอก (ประธาน)
รศ. วรัญญา วงศ์วิทย์ (กรรมการ)
อ. ดร.สุธาทิพย์ ธีรกุลโกวิท (กรรมการ)

10 – 11

กันยายน

2561

25612566 
7ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง (หลักสูตรนานาชาติ)3.0รศ. ชวลิต  วงษ์เอก (ประธาน)
ผศ. ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์ (กรรมการ)
อ. ดร.วรนุช เอี่ยมปา (กรรมการ)

4 – 5

เมษายน

2562

25622567 
8ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)3.0ผศ. ดร.สตรีรัตน์ ธาดากานต์ (ประธาน)
อ. ดร.ดวงใจ บรรทัพ (กรรมการ)

20 – 21

มิถุนายน

2562

25622567 
9ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)3.0รศ. ดร.นพ.ถาวรชัย  ลิ้มจินดาพร (ประธาน)
ผศ. ดร.มุทิตา วนาภรณ์ (กรรมการ)

30 – 31

กรกฎาคม

2562

25622567 
10ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)3.0รศ. ชวลิต  วงษ์เอก (ประธาน)
ผศ. ดร.จุฑาธิป ศีลบุตร (กรรมการ)

2 – 3

กันยายน

2562

25622567 
11ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน (หลักสูตรนานาชาติ)3.0อ. ดร.วีรเดช พันธ์วิศวาส  (ประธาน)
ผศ. ดร.ณัฐ  มาลัยนวล (กรรมการ)

27 , 30

กันยายน

2562

25622567 
12ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)3.0อ. ดร.วีรเดช พันธ์วิศวาส (ประธาน)
ผศ. ดร.ไชยนันต์ แท่งทอง (กรรมการ)ง

5 – 6

สิงหาคม

2563

25632568 
13ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)3.0รศ. พญ.ปรียานุช  แย้มวงษ์ (ประธาน)
ผศ. ดร.แสงเดือน  มูลสม (กรรมการ)

28 – 29

กันยายน

2563

25632568 
14ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรนานาชาติ)3.0รศ. พญ.ปรียานุช  แย้มวงษ์ (ประธาน)
ผศ. ดร.วรนุช  เอี่ยมปา (กรรมการ)

15 – 16

ธันวาคม

2563

25642569 
15ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)3.0รศ. นพ.สุวัฒน์ เบจพลพิทักษ์ (ประธาน)
ผศ. ดร.ธีระพงศ์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา (กรรมการ)

11 – 12

มกราคม

2564

25642569 
16ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ระดับโมเลกุล (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรร่วม3.0อ. ดร.วีรเดช พันธ์วิศวาส  (ประธาน)
อ. ดร.พญ.วิรงค์รอง เจียรกุล (กรรมการ)

28 – 29

มกราคม

2564

25642569 
17ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาการออกกำลัง  (หลักสูตรนานาชาติ)บัณฑิตวิทยาลัย รับทราบการขอปิดหลักสูตรฯ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 โดยจะดำเนินการเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อปิดหลักสูตรเมื่อนักศึกษาคนสุดท้ายสิ้นสุดสภาพการเป็นนักศึกษา
18ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์ (ภาคพิเศษ นานาชาติ)ตรวจประเมินฯ ปีงบประมาณ 2566    

*** 1. หลักสูตรที่รับการตรวจ รูปแบบ 3.0 เมื่อครบรอบ 5 ปี จะต้องรับตรวจในปีนั้น
 2. หลักสูตรที่รับการตรวจ รูปแบบ 2.0 เมื่อครบรอบ 2 ปี จะตรวจ รูปแบบ 3.0 ในปีถัดไป ***

การดำเนินงานย้อนหลัง

คู่มือเกณฑ์ AUN-QA

ข้อมูล ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566