การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA

            คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา มีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยมหิดลใช้เกณฑ์ AUN-QA              ในการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร และประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องแนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 132 ตอนพิเศษ 259  ทำให้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต้องดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์ต่าง ๆ ดังกล่าวในปีการศึกษา 2559 หรือ 2560 ตามวงรอบของการปรับปรุงหลักสูตร ประกอบกับ มหาวิทยาลัยมหิดลได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network – AUN) และได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของ AUN มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกิจกรรมหนึ่งภายใต้เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนที่จัดขึ้นเพื่อรองรับการเปิดเสรีภาพด้านการศึกษา คือ การสร้างระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในอาเซียน (AUN Quality Assurance – AUN-QA) อีกทั้งยังสอดคล้องกับเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยมหิดลในยุทธศาสตร์ที่ 2 เรื่อง Excellence in outcome-based education for globally – competent graduates ที่ต้องการให้มีหลักสูตรผ่านการรับรองคุณภาพระดับสากล

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีหลักสูตรปริญญาตรี จำนวน 12 หลักสูตร (หลักสูตรไทย 6 หลักสูตร / หลักสูตรนานาชาติ 6 หลักสูตร) /ปริญญาโท จำนวน 19 หลักสูตร  /ปริญญาเอก จำนวน 18 หลักสูตร รวมทั้งหมดจำนวน 49 หลักสูตร  (ข้อมูล ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566)

 

        

 ***หมายเหตุ *** 
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาสรีรวิทยาการออกกำลัง(หลักสูตรนานาชาติ)อยู่ระหว่างดำเนินการเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อปิดหลักสูตรเมื่อนักศึกษาคนสุดท้ายสิ้นสุดสภาพการเป็นนักศึกษา

             ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้นำเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA (AUN Quality Assurance : AUN-QA) มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปี 2563 และได้ปรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA มหาวิทยาลัยมหิดล (MU AUN-QA Assessment) เป็น 4 รูปแบบ ประกอบด้วย Assessment 1.0,2.0,3.0 และ 4.0 ดังนี้

 • MU AUN-QA Assessment 1.0 : การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรภายในส่วนงาน (Preliminary Assessment)
 • MU AUN-QA Assessment 2.0 : การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA มหาวิทยาลัยมหิดล รูปแบบ 2.0 ระยะเวลารับรองหลังจากที่ได้รับการตรวจประเมิน 2 ปี (การตรวจประเมินรอบถัดไป หลักสูตรต้องได้รับการตรวจประเมินในรูปแบบ 3.0 เท่านั้น) หมายเหตุ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยไม่มีการตรวจรูปแบบ 2.0 แล้ว
 • MU AUN-QA Assessment 3.0 : การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA มหาวิทยาลัยมหิดล รูปแบบ 3.0 ระยะเวลารับรองหลังจากที่ได้รับการตรวจประเมิน 5 ปี
 • Assessment version 4.0 : การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน (AUN-QA Quality Assessment at Program Level) หรือเกณฑ์คุณภาพการศึกษาระดับนานาชาติอื่นๆ (International Accreditation) ระยะเวลารับรองหลังจากที่ได้รับการตรวจประเมิน 5 ปี

  รายละเอียดเพิ่มเติม

  1) กรณีหลักสูตรเปิดใหม่ สามารถแจ้งสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับการตรวจประเมินฯ ได้เมื่อจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ 2 ปีการศึกษาขึ้นไป

  2) กรณีที่อยู่ในระหว่างปรับปรุงหลักสูตร ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ จึงจะสามารถแจ้งความประสงค์ ขอรับการตรวจประเมินฯ ได้ (หมายเหตุ ตั้งแต่งบประมาณ พ.ศ. 2566 นโยบายของมหาวิทยาลัยให้หลักสูตรเมื่อหมดระยะเวลารับรองฯ ให้รับการตรวจประเมินทุกหลักสูตร)


รายชื่อหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตรที่รับตรวจในปี 2566 เป็นต้นไป ใช้เกณฑ์ AUN-QA Virsion 4.0ข้อมูล

ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ลำดับ ระดับ หลักสูตร รูปแบบ วันรับตรวจประเมิน รายชื่อกรรมการ ปีงบประมาณ ที่รับตรวจต่อไป
1

ปริญญาตรี

คณิตศาสตร์

2.0

 2 สิงหาคม 2562

รศ. ชวลิต  วงษ์เอก (ประธาน)

3.0

 16-17 สิงหาคม 2566 ผศ. ดร. กภ.วรินทร์ กฤตยาเกียรณ (ประธาน) ผศ. ดร.วัชรี เกษพิชัยณรงค์

2571

2

ปริญญาตรี

คณิตศาสตร์ประกันภัย (นานาชาติ)

2.0

 2 สิงหาคม 2562 อ. ดร.วีรเดช พันธ์วิศวาส  (ประธาน)

IFOA  11 กันยายน 2562 สิ้นสุด ธันวาคม 2568

2569

3

ปริญญาตรี

คณิตศาสตร์อุตสาหการและวิทยาการข้อมูล (นานาชาติ)

3.0

 11 – 12 มกราคม 2564 อ. ดร.ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช  (ประธาน) ผศ. ดร.ธัญวี ประทุมสุวรรณ์

2569

4

ปริญญาตรี

เคมี

2.0

 10 กันยายน 2562 ผศ. ดร.กภ.วรินทร์ กฤตยาเกียรณ (ประธาน) 2564
5

ปริญญาตรี

ชีวนวัตกรรม (นานาชาติ)

2.0

 24 มีนาคม 2564 รศ. ชวลิต  วงษ์เอก (ประธาน)

3.0

 24-25 กันยายน 2566 ผศ. ดร.ณัฐ มาลัยนวล ผศ. ดร.ธัญวี ประทุมสุวรรณ์

2571

6

ปริญญาตรี

ชีววิทยา

3.0

 9 , 15 ธันวาคม  2559 รศ. ชวลิต  วงษ์เอก (ประธาน) รศ. ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์

3.0

 27-28 มีนาคม 2566 ผศ. ดร. กภ.วรินทร์ กฤตยาเกียรณ (ประธาน) ผศ. ดร.มุทิตา วนาภรณ์ ผศ. ดร.วัชรี เกษพิชัยณรงค์ 2571
7 ปริญญาตรี

ทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม (นานาชาติ)

3.0

 16-17 กันยายน 2564

ผศ. ดร.กภ.วรินทร์ กฤตยาเกียรณ (ประธาน) ผศ. ดร.วรนุช ลำภา (กรรมการ)

2569

8 ปริญญาตรี

เทคโนโลยีชีวภาพ

2.0

 15 กันยายน 2563

ผศ. ดร.กภ.วรินทร์ กฤตยาเกียรณ (ประธาน)

2565

3.0

 10-11 สิงหาคม 2566 อ. ดร.เพชร สัจจชลพันธ์ (ประธาน) ผศ. ดร.มุทิตา วนาภรณ์ 2571
9 ปริญญาตรี

พฤกษศาสตร์

3.0

 10 – 11 กันยายน 2561

อ. ดร.ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช (ประธาน) ผศ. ดร.ทพ.ขจรเกียรติ เจนบดินทร์ อ. ดร.เพชร สัจจชลพันธ์

3.0

 22-23 พฤษภาคม 2566

อาจารย์ ดร.เพชร สัจจชลพันธ์ (ประธาน) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรนุช เอี่ยมปา

2571
10 ปริญญาตรี

ฟิสิกส์

3.0

 4 , 31 พฤษภาคม  2560

รศ. ชวลิต  วงษ์เอก (ประธาน) ผศ. ดร.พรชัย ชันยากร

2565

11 ปริญญาตรี

วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (นานาชาติ)

3.0

30 กันยายน – 1 ตุลาคม 2564

รศ. ดร.นพ.ถาวรชัย ลิ้มจินดาพร (ประธาน) รศ. ดร.สุคนธา คงศีล

2569

12 ปริญญาตรี

วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน (นานาชาติ)

3.0

30 กันยายน 2564 – 1 ตุลาคม 2564

อ. ดร.วีรเดช พันธ์วิศวาส (ประธาน) ผศ. ดร.พรชัย ชันยากร

2569

ลำดับ ระดับ หลักสูตร รูปแบบ วันรับตรวจประเมิน รายชื่อกรรมการ ปีงบประมาณ ที่รับตรวจต่อไป

1

ปริญญาโท กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง (นานาชาติ)

3.0

 4 – 5 เมษายน 2562 รศ. ชวลิต  วงษ์เอก (ประธาน) ผศ. ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์ อ. ดร.วรนุช เอี่ยมปา 2567
2

ปริญญาโท

คณิตศาสตร์ประยุกต์ (นานาชาติ)

3.0

11 – 12 มกราคม 2564 รศ. ดร.นพ.ถาวรชัย ลิ้มจินดาพร (ประธาน) ผศ. ดร.นัฐพล ตั้งสุภูมิ

2569

3 ปริญญาโท

เคมี (นานาชาติ)

3.0

2 – 3 กันยายน 2562

รศ. ชวลิต  วงษ์เอก (ประธาน) ผศ. ดร.จุฑาธิป ศีลบุตร

2567

4 ปริญญาโท

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

3.0

13 – 14 พฤศจิกายน 2560

รศ. ชวลิต  วงษ์เอก (ประธาน) อ. ดร.อำนาจ เจรีรัตน์

2565
อาเซียน

2-6  สิงหาคม  2564

Dr. Evangeline P.Bautista (Lead) Dr. Maria Hidayati

 กันยายน 2569

5 ปริญญาโท

จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน (นานาชาติ)

3.0

27 , 30 กันยายน 2562

อ. ดร.วีรเดช พันธ์วิศวาส  (ประธาน) ผศ. ดร.ณัฐ  มาลัยนวล

2567

6 ปริญญาโท

ชีวเคมี (นานาชาติ)

3.0  9 – 11 มีนาคม 2559

รศ. นพ.สุวัฒน์ เบจพลพิทักษ์ (ประธาน) ผศ. ดร.ทัศนียา ร.นพรัตน์แจ่มจำรัส อ. ดร.วีรเดช พันธ์วิศวาส

2564
3.0

29-30 มีนาคม 2566

ผศ. ดร.อรลัชชา ศิวรักษ์ (ประธาน) รศ. ดร. นพ.เพิ่มพันธุ์ ธรรมสโรช ผศ. ดร.ธนาภรณ์ รุ่งเรือง

2571

7 ปริญญาโท

ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม (นานาชาติ)

3.0

5 – 6 สิงหาคม 2563

ผศ. ดร.สตรีรัตน์ ธาดากานต (ประธาน) ผศ. ดร.มุทิตา วนาภรณ

2568

8 ปริญญาโท

เทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)

3.0

13 , 28 ตุลาคม 2559

รศ. นพ.สุวัฒน์ เบจพลพิทักษ์ (ประธาน) ผศ. ดร.สิติมา จิตตินันทน์

2565
9 ปริญญาโท

วิทยาการพืช (นานาชาติ) หลักสูตรร่วม

3.0

10 – 11 กันยายน 2561

รศ. ดร.นพ.ถาวรชัย ลิ้มจินดาพร (ประธาน) ผศ. ดร.สิติมา จิตตินันทน์ อ. ดร.วรนุช ลำภา

2566
3.0

22-23 พฤษภาคม 2566

ผศ. ดร.ณัฐ มาลัยนวล (ประธาน) ผศ. ดร.ไชยนันต์ แท่งทอง

2571
10 ปริญญาโท

พยาธิชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)

3.0

20 – 21 มิถุนายน 2562

ผศ. ดร.สตรีรัตน์ ธาดากานต์ (ประธาน) อ. ดร.ดวงใจ บรรทัพ

2567
11 ปริญญาโท

ฟิสิกส์ (นานาชาติ)

3.0

30 – 31 กรกฎาคม 2562

รศ. ดร.นพ.ถาวรชัย ลิ้มจินดาพร (ประธาน) ผศ. ดร.มุทิตา วนาภรณ์

2567
12 ปริญญาโท

เภสัชวิทยา (นานาชาติ)

3.0

28 – 29 กันยายน 2560

รศ. พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา (ประธาน) อ. ดร.ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช

2565
3.0

3-4 สิงหาคม 2566

ผศ. ดร. กภ.วรินทร์ กฤตยาเกียรณ ผศ. ดร. นัฐพล ตั้งสุภูมิ

2571
13 ปริญญาโท

สรีรวิทยา (นานาชาติ)

3.0

11 , 13 กรกฎาคม 2561

รศ. พญ.ปรียานุช แย้มวงษ์ (ประธาน) รศ. ดร.สิงหนาท น้อมเนียม ผศ. ดร.ภัสริณ วงศ์กำแหง

2566
3.0

21-22 สิงหาคม 2566 (เลื่อนตรวจ)

14 ปริญญาโท

สรีรวิทยาการออกกำลังกาย (หลักสูตรนานาชาติ)

2.0

 24 มีนาคม 2564

ผศ. ดร.อรลัชชา ศิวรักษ์ (ประธาน)

2566
15 ปริญญาโท

นวัตกรรมวิทยาศาสตร์ (ภาคพิเศษ นานาชาติ)

3.0

18-19 มกราคม 2567

16 ปริญญาโท

วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรนานาชาติ)

3.0

30 กันยายน 2564 – 1 ตุลาคม 2564

ผศ. ดร.สตรีรัตน์ ธาดากานต (ประธาน)         ผศ. ดร. ภญ.ปัทมพรรณ โลมะรัตน์ (กรรมการ)

2569

17 ปริญญาโท

พิษวิทยา (นานาชาติ)

3.0

28 – 29 กันยายน 2563

รศ. พญ.ปรียานุช  แย้มวงษ์ (ประธาน) ผศ. ดร.แสงเดือน  มูลสม 2568
18 ปริญญาโท

นิติวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

2.0

 18 สิงหาคม 2563

ผศ. ดร.กภ.วรินทร์ กฤตยาเกียรณ (ประธาน)

2565

3.0

30-31 สิงหาคม 2566

ผศ. ดร.สตรีรัตน์ ธาดากานต์ (ประธาน) รศ. ดร.ทพ.กวิน สิปิยารักษ์

2571

19

ปริญญาโท ฟิสิกส์เชิงนวัตกรรม เปิดหลักสูตปีการศึกษา 2565

ลำดับระดับหลักสูตรรูปแบบวันรับตรวจประเมินรายชื่อกรรมการปีงบประมาณ
ที่รับตรวจต่อไป
1ปริญญาเอกกายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง (นานาชาติ)3.0 4 – 5 เมษายน 2562รศ. ชวลิต  วงษ์เอก (ประธาน)
ผศ. ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์
อ. ดร.วรนุช เอี่ยมปา
2567
2ปริญญาเอกคณิตศาสตร์ (นานาชาติ)3.011 – 12 มกราคม 2564รศ. นพ.สุวัฒน์ เบจพลพิทักษ์ (ประธาน)
ผศ. ดร.ธีระพงศ์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา
2569
3ปริญญาเอกเคมี (นานาชาติ)3.02 – 3 กันยายน 2562รศ. ชวลิต  วงษ์เอก (ประธาน)
ผศ. ดร.จุฑาธิป ศีลบุตร
2567
4ปริญญาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (นานาชาติ)3.013 – 14 พฤศจิกายน 2560รศ. ชวลิต  วงษ์เอก (ประธาน)
อ. ดร.อำนาจ เจรีรัตน์
2565
5ปริญญาเอกจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน (นานาชาติ)3.027 , 30 กันยายน 2562อ. ดร.วีรเดช พันธ์วิศวาส  (ประธาน)
ผศ. ดร.ณัฐ  มาลัยนวล
2567
6ปริญญาเอกชีวเคมี (นานาชาติ)3.0 9 – 11 มีนาคม 2559รศ. นพ.สุวัฒน์ เบจพลพิทักษ์ (ประธาน)
ผศ. ดร.ทัศนียา ร.นพรัตน์แจ่มจำรัส
อ. ดร.วีรเดช พันธ์วิศวาส
2564
   อาเซียน6 – 8 กุมภาพันธ์ 2561Prof. Dr.Shahrir Abdullah (Lead)
Prof. Dr.Hanna H. Bachtiar-Iskandar
2566
   3.029-30 มีนาคม 2566ผศ. ดร.อรลัชชา ศิวรักษ์ (ประธาน)
รศ. ดร. นพ.เพิ่มพันธุ์ ธรรมสโรช
ผศ. ดร.ธนาภรณ์ รุ่งเรือง
2571
7ปริญญาเอกชีววิทยา (นานาชาติ)3.05 – 6 สิงหาคม 2563อ. ดร.วีรเดช พันธ์วิศวาส (ประธาน)
ผศ. ดร.ไชยนันต์ แท่งทอง
2568
8ปริญญาเอกเทคโนโลยีชีวภาพ (นานาชาติ)3.013 , 28 ตุลาคม 2559รศ. นพ.สุวัฒน์ เบจพลพิทักษ์ (ประธาน)
ผศ. ดร.สิติมา จิตตินันทน์
2565
9ปริญญาเอกพฤกษศาสตร์ (นานาชาติ)3.010 – 11 กันยายน 2561รศ. ชวลิต  วงษ์เอก (ประธาน)
รศ. วรัญญา วงศ์วิทย์
อ. ดร.สุธาทิพย์ ธีรกุลโกวิท
2566
   3.022-23 พฤษภาคม 2566ผศ. ดร. ภก.ลือรัตน์ อนุรัตน์
ผศ. ดร.ธนาภรณ์ รุ่งเรือง
2571
10ปริญญาเอกพยาธิชีววิทยา (นานาชาติ)3.020 – 21 มิถุนายน 2562ผศ. ดร.สตรีรัตน์ ธาดากานต์ (ประธาน)
อ. ดร.ดวงใจ บรรทัพ
2567
11ปริญญาเอกฟิสิกส์ (นานาชาติ)3.030 – 31 กรกฎาคม 2562รศ. ดร.นพ.ถาวรชัย ลิ้มจินดาพร (ประธาน)
ผศ. ดร.มุทิตา วนาภรณ์
2567
12ปริญญาเอกเภสัชวิทยา (นานาชาติ)3.028 – 29 กันยายน 2560รศ. พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา (ประธาน)
อ. ดร.ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช
2565
   3.03-4 สิงหาคม 2566ผศ. ดร. กภ.วรินทร์ กฤตยาเกียรณ
ผศ. ดร. นัฐพล ตั้งสุภูมิ
2571
13ปริญญาเอกสรีรวิทยา (นานาชาติ)3.011 , 13 กรกฎาคม 2561รศ. พญ.ปรียานุช แย้มวงษ์ (ประธาน)
รศ. ดร.สิงหนาท น้อมเนียม
ผศ. ดร.ภัสริณ วงศ์กำแหง
2566
   3.021-22 สิงหาคม 2566 (เลื่อนตรวจ)  
14ปริญญาเอกสรีรวิทยาการออกกำลังกาย (นานาชาติ)ขอปิดหลักสูตรฯ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 ปิดหลักสูตรเมื่อนักศึกษาคนสุดท้ายสิ้นสุดสภาพการเป็นนักศึกษา   
15ปริญญาเอกนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ (ภาคพิเศษ นานาชาติ)3.018-19 มกราคม 2567  
16ปริญญาเอกวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (นานาชาติ) 15 – 16 ธันวาคม 2563รศ. พญ.ปรียานุช  แย้มวงษ์ (ประธาน)
ผศ. ดร.วรนุช  เอี่ยมปา
2568
17ปริญญาเอกพิษวิทยา (นานาชาติ)3.028 – 29 กันยายน 2563รศ. พญ.ปรียานุช  แย้มวงษ์ (ประธาน)
ผศ. ดร.แสงเดือน  มูลสม
2568
18ปริญญาเอกเวชศาสตร์ระดับโมเลกุล (นานาชาติ) หลักสูตรร่วม3.028 – 29 มกราคม 2564อ. ดร.วีรเดช พันธ์วิศวาส  (ประธาน)
อ. ดร.พญ.วิรงค์รอง เจียรกุล
2569

การดำเนินงานย้อนหลัง

คู่มือเกณฑ์ AUN-QA

ข้อมูล ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

 

Solverwp- WordPress Theme and Plugin