ดาวน์โหลดเอกสาร

แนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อรับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA มหาวิทยาลัยมหิดล  (.pdf)   >> download <<

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้
  • การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง
  • การจัดเตรียมเอกสารอ้างอิงต่าง ๆ
  • การจัดส่งรายงานการประเมินตนเอง และเอกสารอ้างอิง
  • รูปแบบการตรวจประเมิน

แนวทางการดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA มหาวิทยาลัยมหิดล  (.pdf)   >> download <<

  • กระบวนการตรวจประเมินและผู้ที่เกี่ยวข้อง

  • การจัดเตรียมบุคลากร อุปกรณ์ และสถานที่

  • การจัดเตรียมและการจัดส่งเอกสารอ้างอิง

Solverwp- WordPress Theme and Plugin