สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

วัน เดือน ปีหัวข้อหมายเหตุ
2 พ.ย. 2561
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบที่ 4 (2559-2563)
ม.มหิดล
23 ก.พ. 2561
การประกันคุณภาพการศึกษา 2561
ราชกิจจานุเบกษา
29 ก.ย. 2559
คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา พบอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อหารือการให้ม.มหิดล นำร่องการประเมิน
EDP15
2 เม.ย. 2553
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 2553
ราชกิจจานุเบกษา
8 ส.ค. 2546
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546ราชกิจจานุเบกษา
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 
วันวิสา เจริญยศ  โทร .0-2201-5035

Solverwp- WordPress Theme and Plugin