1. ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล


รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและสังคมสัมพันธ์

นักเอกสารสนเทศ (ระดับผู้เชี่ยวชาญ)

3. นางสาววันวิสา เจริญยศ

     รักษาการหัวหน้างานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ

     นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ

 หน้าที่และงานในความรับผิดชอบ

1. รับผิดชอบ กำกับ ดูแล ประสานงานและดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดตามข้อตกลงการปฏิบัติงานส่วนงาน  (MU–KPI) และตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

2. รับผิดชอบ กำกับ ดูแล การจัดทำรายงานประจำปีคณะวิทยาศาสตร์
3. รับผิดชอบ กำกับ ดูแล ประสานงานการพัฒนาบุคลากร เข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ ด้านพัฒนาคุณภาพ

                          ติดต่อ                           

 wanwisa.jae@mahidol.ac.th

0-2201-5035

2. นางสาวลีลศร พ่วงศรี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ระดับผู้ชำนาญการพิเศษ)

หน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
1. รับผิดชอบ ประสานงานและดำเนินการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของคณะวิทยาศาสตร์ (PA)
2. รับผิดชอบ  ประสานงานและดำเนินการเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx / TQA)
3. รับผิดชอบ  ประสานงานและดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์AUN–QA
4. ประสานงานและดำเนินการเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

ติดต่อ

 leelasorn.pua@mahidol.ac.th

0-2201-5037

Rate Our Service

4. นางวัชรี ใจซื่อกุล

    นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ

     หน้าที่และงานในความรับผิดชอบ

1. รับผิดชอบและประสานงาน กิจกรรมเยี่ยมสำรวจภาควิชาและหลักสูตร ประจำปี ของคณะวิทยาศาสตร์                     
2. รับผิดชอบและติดตามตรวจสอบ การกรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online ของคณะวิทยาศาสตร์                             
3. รับผิดชอบและประสานงาน การจัดทำรายงานบริหารจัดการความเสี่ยง ของคณะวิทยาศาสตร์                                       
4. รับผิดชอบและดำเนินการด้านเอกสารธุรการของงานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ ในระบบ MUSIS และ SC-DSM

ติดต่อ

watcharee.jai@mahidol.ac.th

0-2201-5036

4. นางสาวณัฐธิดา ฤทธิไกรเดชา

     นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ

     หน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
1. รับผิดชอบ พัฒนาเว็บไซต์ ทั้งด้านกราฟิกและเนื้อหา เพิ่มเติมและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
2. ปฏิบัติงานด้านการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมงานด้านพัฒนาคุณภาพ
3. ช่วยปฏิบัติการจัดทำรายงานประจำปี คณะวิทยาศาสตร์

ติดต่อ

natthida.rit@mahidol.ac.th

0-2201-5034