นางสาววันวิสา เจริญยศ

หัวหน้างานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ

นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ

 หน้าที่และงานในความรับผิดชอบ

1. ดูแล กำกับ ให้การปฏิบัติงานของงานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ สำเร็จตามภาระงานที่กำหนดไว้
2. รับผิดชอบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย     (MU KPI) และตัวชี้วัดตามแผนยุทศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ (SC KPI)
3. รับผิดชอบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับเนื้อหารายละเอียดการจัดทำรายงานประจำปีคณะวิทยาศาสตร์

4. รับผิดชอบและปฏิบัติงานการประเมินผลโดยใช้ตัวชี้วัด 5 มิติ ของการประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัยโดยผู้ประเมินภายนอก (TRIS)
5. รับผิดชอบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ด้านพัฒนาคุณภาพ

6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

                          ติดต่อ                           

 wanwisa.jae@mahidol.ac.th

0-2201-5035

นางวัชรี ใจซื่อกุล

นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ

     หน้าที่และงานในความรับผิดชอบ

1. รับผิดชอบและปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง
2. รับผิดชอบและปฏิบัติงานกิจกรรมเยี่ยมสำรวจภาควิชาและหลักสูตร
3. รับผิดชอบและปฏิบัติงานการบันทึกข้อมูลในระบบ CHE QA Online
4. รับผิดชอบและดำเนินการด้านเอกสารธุรการของงานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ ในระบบ MUSIS และ
SC-MMS
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ติดต่อ

watcharee.jai@mahidol.ac.th

0-2201-5036

นางสาวณัฐธิดา ฤทธิไกรเดชา

นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ

     หน้าที่และงานในความรับผิดชอบ

1. รับผิดชอบและปฏิบัติงานพัฒนาเว็บไซต์ ทั้งด้านกราฟิกและเนื้อหา เพิ่มเติมและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
2. รับผิดชอบและปฏิบัติงานด้านการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมงานด้านพัฒนาคุณภาพ
3. ปฏิบัติงานด้านการจัดทำ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลงานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ (Data analytics)
4. ปฏิบัติการจัดทำ graphic design รายงานประจำปี คณะวิทยาศาสตร์

5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ติดต่อ

natthida.rit@mahidol.ac.th

0-2201-5034