ประกาศ

คำสั่งแต่งตั้ง

New คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 210/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 048/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2564

คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 281/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 262/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจภาควิขาและหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 245/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ความยั่งยืน

คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 023/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารด้านการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน Sustainable Organization Development Committee ยกเลิก

คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 105/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำรายงานการประเมินตนเอง เพื่อยื่นขอรับการประเมินขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)  ยกเลิก

คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 133/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำรายงานการประเมินตนเอง เพื่อยื่นขอรับการประเมินขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) (เพิ่มเติม) ยกเลิก

คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 177/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คำสั้่งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 217/2562 เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คำสั้่งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 263/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจภาควิชาและหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

คำสั่งอื่นๆ

คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 233/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกาสโมสรผู้ปฏิบัติงานคณะวิทยาศาสตร์ 

คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 207/2563 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งคณะกรรมการกีฬา ศิลปวัฒนธรรม และนันทนาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 085/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการร้านค้าและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 087/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินยืมสวัสดิการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 892/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการส่วนงาน

 

ประกาศมหาวิทยาลัย

Solverwp- WordPress Theme and Plugin