วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 10.30 – 12.00 น.  ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2565 ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้บริหารคณะฯ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม K102  และนำเสนอผลการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ 2565  ผ่านระบบออนไลน์

          ในการประชุมอธิการบดี ได้กล่าวถึงการดำเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย นำเสนอผลงานวิจัยที่โดดเด่น การสนับสนุนผลงานวิจัย และการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์แต่ละด้านของมหาวิทยาลัยมหิดล จากนั้น คณบดีฯ จึงนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานตาม  MU-KPI ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตาม 5 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของคณะฯ พร้อมทั้งนำเสนอแผนการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ความพร้อมในการต้อนรับนักศึกษา และการเปิดสถานศึกษาอย่างเต็มรูปแบบ การปรับตัวสู่อนาคต  Digital Education /Digital Transformation เพื่อขับเคลื่อนความเป็น คณะวิทยาศาสตร์ แห่งแผ่นดิน ในปี 2022 และจบการประชุมด้วยข้อเสนอแนะจากทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล

สรุปการติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit)  ประจำปีงบประมาณ 2565  (จากมหาวิทยาลัย)

link ข่าวที่เกี่ยวข้อง

https://mahidol.ac.th/th/2021/pa-visit-sc/

https://science.mahidol.ac.th/news/dec64-7/

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 944

Solverwp- WordPress Theme and Plugin