การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมิน AUN-QA

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Preparation for AUN-QA 2024; PREP4 AUN-QA 2024 (AUN-QA Criteria Version 4.0)

กรุณา download จาก Intranet เท่านั้น
  • หนังสือต้นเรื่องเชิญพิจารณาส่งหลักสูตรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Preparation for AUN-QA Assessment 2024 (PREP4AUN-QA 2024) – Download
  • อว78.091/นย0073 เรื่อง : ขอเรียนเชิญพิจารณาส่งหลักสูตรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Preparation for AUN-QA 2024; PREP4 AUN-QA 2024 (AUN-QA Criteria Version 4.0) Download
  • หลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ที่เข้าเงื่อนไขตามข้อกำหนดเบื้องต้นของมหาวิทยาลัย – Download
  • ข้อกำหนดการอบรม Preparation for AUN-QA Assessment 2024 (PREP4AUN-QA 2024)  (.PDF)  Download
  • แบบฟอร์มเสนอรายชื่อ Preparation for AUN-QA Assessment 2024 (PREP4AUN-QA 2024)  (.DOCX) Download

การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA

            ตามแผนการรับตรวจประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA จากคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2563 – 2564  เพื่อให้หลักสูตรมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการจัดทำเล่มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) รูปแบบการจัดทำ สิ่งที่ควรเขียน สิ่งที่ต้องมีในเล่ม รวมไปถึงการได้รับข้อเสนอแนะจากวิทยากรเพื่อนำไปปรับปรุงการเขียนเล่ม และสามารถดำเนินการจัดส่งเล่มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) เพื่อรับการตรวจประเมินจากมหาวิทยาลัยได้ตามแผนนั้น  

          งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ จึงกำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA  โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนานักศึกษา และ อ.ดร.ณัฐพล  อ่อนปาน อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา เป็นวิทยากร โดยมีรายละเอียดการอบรม ดังนี้

ปี 2564

ครั้งที่
วันที่
เวลา สถานที่จัด
จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม
1
วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564
09.00 – 10.30 น. อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings
16 คน
2
วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
09.00 – 10.30 น. อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings
13 คน
3
วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564
09.00 – 10.30 น. อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings
9  คน
4
วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564
09.00 – 10.30 น. อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings
15  คน
5
วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม
09.00 – 10.30 น. อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings
17 คน
6
วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564
09.00 – 10.30 น. อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings
ยกเลิกการอบรม
7
วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564
09.00 – 10.30 น. อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings

15 คน

8
วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564
(กำหนดการเดิม วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564)
13.00 – 15.00  น. อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings

15 คน

ปี 2563

ครั้งที่
วันที่
เวลา สถานที่จัด
จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม
1
วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
09.30-15.30 น. ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
14 คน
2
วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563
ยกเลิกเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (CO-VID 2019)
3
วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563
09.30 – 12.00 น. อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings
13 คน
4
วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563
09.30 – 12.00 น. อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings
12 คน
5
วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563
09.30 – 12.00 น. อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings
16 คน
6
วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563
09.30 – 12.00 น. อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings
13 คน
7
วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563
09.30 – 12.00 น. อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings
10 คน
8
วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563
09.30 – 12.00 น. อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings
6 คน
9
วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563
09.30 – 12.00 น. อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings
4 คน
10
วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563
13.30 – 16.00 น. อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings
10 คน
11
วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563
09.00 – 10.30 น. อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings
7 คน

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA

ข้อมูล ณ วันที่ 18 มีนาคม 2565
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 
วันวิสา เจริญยศ  โทร .0-2201-5035

Solverwp- WordPress Theme and Plugin