การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA

            ตามแผนการรับตรวจประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA จากคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2563 – 2564  เพื่อให้หลักสูตรมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการจัดทำเล่มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) รูปแบบการจัดทำ สิ่งที่ควรเขียน สิ่งที่ต้องมีในเล่ม รวมไปถึงการได้รับข้อเสนอแนะจากวิทยากรเพื่อนำไปปรับปรุงการเขียนเล่ม และสามารถดำเนินการจัดส่งเล่มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) เพื่อรับการตรวจประเมินจากมหาวิทยาลัยได้ตามแผนนั้น  

          งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ จึงกำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA  โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนานักศึกษา และ อ.ดร.ณัฐพล  อ่อนปาน อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา เป็นวิทยากร โดยมีรายละเอียดการอบรม ดังนี้

ปี 2563

ครั้งที่
วันที่
เวลา สถานที่จัด
จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม
1
วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
09.30-15.30 น. ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
14 คน
2
วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563
ยกเลิกเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (CO-VID 2019)
3
วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563
09.30 – 12.00 น. อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings
13 คน
4
วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563
09.30 – 12.00 น. อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings
12 คน
5
วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563
09.30 – 12.00 น. อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings
16 คน
6
วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563
09.30 – 12.00 น. อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings
13 คน
7
วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563
09.30 – 12.00 น. อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings
10 คน
8
วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563
09.30 – 12.00 น. อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings
6 คน
9
วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563
09.30 – 12.00 น. อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings
4 คน
10
วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563
13.30 – 16.00 น. อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings
10 คน
11
วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563
09.00 – 10.30 น. อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings
7 คน

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA

ปี 2564

ครั้งที่
วันที่
เวลา สถานที่จัด
จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม
1
วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564
09.00 – 10.30 น. อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings
16 คน
2
วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
09.00 – 10.30 น. อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings
13 คน
3
วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564
09.00 – 10.30 น. อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings
9  คน
4
วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564
09.00 – 10.30 น. อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings
15  คน 
5
วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม
09.00 – 10.30 น. อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings
 
6
วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564
09.00 – 10.30 น. อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings
 
7
วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564
09.00 – 10.30 น. อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings
 
8
วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564
09.00 – 10.30 น. อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings
 
ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2564
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 
ลีลศร พ่วงศรี โทร. 0-2201-5037
วัชรี ใจซื่อกุล โทร.0-2201-5036