รายชื่อกรรมการเยี่ยมสำรวจภาควิชา และหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาควิชา/ศูนย์/กลุ่มสาขาวิชา/หลักสูตร
รายชื่อกรรมการปี 2562
รายชื่อกรรมการปี 2563
รายชื่อกรรมการปี 2564
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
รศ.ดร.ดาราวรรณ  ปิ่นทอง (ประธาน)
รศ.ดร.ปรียานุช แสงไตรรัตน์นุกูล
รศ.ดร.อาทิตย์  ไชยร้องเดื่อ
ผศ. ดร.นรินทร์  ณัฐวุฒิ
รศ. ดร.ดาราวรรณ  ปิ่นทอง (ประธาน)
รศ. ดร.อาทิตย์  ไชยร้องเดื่อ
รศ. ดร.กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา (ประธาน)
รศ. ดร.ดาครอง  พิศสุวรรณ
รศ. ดร.ธเนศ  กังสมัครศิลป์ (ผู้สังเกตการณ์)
ภาควิชาคณิตศาสตร์
รศ. ดร.สมบัติ  ธนะวันต์ (ประธาน)
รศ. ดร.ปราณี ภิญโญชีพ
รศ. ดร.กุลธิดา  ชัยธีระยานนท์
รศ. ดร.ปวีณา  ไตรเพิ่ม
ผศ. ดร.พรทิพา กอประเสริฐถาวร
รศ. ดร.สมบัติ  ธนะวันต์ (ประธาน)
ผศ. ดร.พรทิพา กอประเสริฐถาวร
รศ. ดร.ณัฏฐินี  พันธ์วิศวาส
อ. ดร.อินทนนท์ กลศาสตร์เสนี
ผศ. ดร.พรทิพา  กอประเสริฐถาวร (ประธาน)
รศ. ดร.ณัฏฐินี  พันธ์วิศวาส
รศ. ดร.ณัฏฐวี  เนียมศิริ
อ. ดร.นิวัฒน์  กังวานรังสรรค์
ภาควิชาเคมี
อ. ดร.ณัฐพล  อ่อนปาน (ประธาน)
รศ. ดร.วัฒนา วีรชาติยานุกูล
ผศ. ดร.ชัยวัฒน์  มณีสว่าง
ผศ. ดร.ศศิวิมล  แสวงผล
อ. ดร.ณัฐพล  อ่อนปาน (ประธาน)
รศ. ดร.วัฒนา วีรชาติยานุกูล
รศ. ดร.จรัญญา ณรงคะชวนะ
ผศ. ดร.พรทิพา  กอประเสริฐถาวร (ประธาน)
ผศ. ดร.ขวัญ  อารยะธนิตกุล
ผศ. ดร.ปฐมพงษ์  แสงวิไล
ผศ. ดร.สมศักดิ์  โอฬารกิจเจริญ
ภาควิชาจุลชีววิทยา
รศ. ดร.สมบัติ  ธนะวันต์ (ประธาน)
รศ. ดร.ประสิทธิ์ สุวรรณเลิศ
รศ. ดร.สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา
รศ. ดร.สมบัติ  ธนะวันต์ (ประธาน)
รศ. ดร.สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา
รศ. ดร.วัฒนา วีรชาติยานุกูล (ประธาน)
รศ. ดร.นพวรรณ  ภู่มาลา มอราเลส
ภาควิชาชีวเคมี
ผศ. ดร.สมคิด  อมรสมานกุล (ประธาน)
ศ. ดร.ศุขธิดา  อุบล
รศ. ดร.กนกพรรณ  วงศ์ประเสริฐ
ผศ. ดร.พรทิพย์  ชัยชมภู
ผศ. ดร.สมคิด  อมรสมานกุล (ประธาน)
รศ. ดร.กนกพรรณ  วงศ์ประเสริฐ
รศ. ดร.วิฑูร  แสงศิริสุวรรณ (ประธาน)
รศ. ดร.กนกพรรณ  วงศ์ประเสริฐ
ภาควิชาชีววิทยา
รศ. ดร.กิตติศักดิ์  หยกทองวัฒนา (ประธาน)
รศ. ดร.จิรันดร  ยูวะนิยม
รศ. ดร.ไกร  มีมล
รศ. ดร.กิตติศักดิ์  หยกทองวัฒนา (ประธาน)
ผศ. ดร.ขวัญ อารยะธนิตกุล
ผศ. ดร.รัชกฤต  ศรีเกื้อ
อ. ดร.นิสา  ปฏิการมณฑล (ประธาน)
ผศ. ดร.สมคิด  อมรสมานกุล
รศ. ดร.สมลักษณ์  อสุวพงษ์พัฒนา
 
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
อ. ดร.ณัฐพล  อ่อนปาน (ประธาน)
รศ. ดร.พวงผกา อัมพันธ์จันทร์
รศ. ดร.เพิ่มพันธุ์  ธรรมสโรช
ผศ. ดร.ณัฐพล  ภาณุพินธุ
อ. ดร.ณัฐพล  อ่อนปาน (ประธาน)
ผศ. ดร.ณัฐพล  ภาณุพินธุ
ผศ. ดร.อัญชีรา วิบูลย์จันทร์ (ประธาน)
ผศ. ดร. นพ.ณัฐพล  ภาณุพินธุ
ภาควิชาพฤกษศาสตร์
รศ. ดร.ชื่นจิตต์  บุญเฉิด (ประธาน)
ผศ. ดร.ขวัญ อารยะธนิตกุล
อ. ดร.พหล  โกสิยะจินดา
ผศ. ดร.สมศักดิ์ โอฬารกิจเจริญ
รศ. ดร.กิตติศักดิ์  หยกทองวัฒนา (ประธาน)
ผศ. ดร.ธนากร โอสถจันทร์
ผศ. ดร.สมศักดิ์ โอฬารกิจเจริญ
ผศ. ดร.สุพีชา  คุ้มเกตุ (ประธาน)
อ. ดร.นิวัฒน์  กังวานรังสรรค์
อ. ดร.มีโชค  ชูดวง (ผู้สังเกตการณ์)
ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
ศ. ดร.สุมาลี  ตั้งประดับกุล (ประธาน)
รศ. ดร.จิรารัตน์ วงศ์คงคาเทพ
อ. ดร.ธิติคม  พัวพันสวัสดิ์  
อ. ดร.ณัฐพล  อ่อนปาน (ประธาน)
ศ. ดร.จงกลณี วัฒนาเพิ่มพูล
รศ. ดร.ไกร  มีมล
รศ. ดร.วัฒนา วีรชาติยานุกูล (ประธาน)
อ. ดร.อินทนนท์  กลศาสตร์เสนี
ภาควิชาฟิสิกส์
รศ.ดร.กิตติศักดิ์  หยกทองวัฒนา (ประธาน)
ศ. ดร.นรัตถพล  เจริญพันธุ์
รศ.ดร.วรรณีย์  จิรอังกูรสกุล
รศ.ดร.กิตติศักดิ์  หยกทองวัฒนา (ประธาน)
รศ.ดร.วรรณีย์  จิรอังกูรสกุล
รศ.ดร.ดาครอง  พิศสุวรรณ
ผศ. ดร.กรกนก  บุญวงษ์ (ประธาน)
ผศ. ดร.พนิดา  คงสวัสดิ์วรกุล
ภาควิชาเภสัชวิทยา
รศ.ดร.วิฑูร  แสงศิริสุวรรณ (ประธาน)
ผศ. ดร.อัญชีรา  วิบูลย์จันทร์
อ. ดร.ชาติชาย  แจ้งเสน
อ. ดร.นิสา  ปฏิการมณฑล
รศ.ดร.วิฑูร  แสงศิริสุวรรณ (ประธาน)
อ. ดร.ฐิตินันท์  สำราญวานิช
รศ. ดร.กิตติศักดิ์  หยกทองวัฒนา (ประธาน)
รศ. ดร.รัชกฤต  ศรีเกื้อ
ภาควิชาสรีรวิทยา
ผศ. ดร.สมคิด  อมรสมานกุล (ประธาน)
ผศ. ดร.ทศพร  บุญยฤทธิ์
ผศ. ดร.พนิดา  คงสวัสดิ์วรกุล
อ. ดร.นิวัฒน์  กังวานรังสรรค์
ผศ. ดร.สมคิด  อมรสมานกุล (ประธาน)
ผศ. ดร.พนิดา  คงสวัสดิ์วรกุล
อ. ดร.นิวัฒน์  กังวานรังสรรค์
รศ. ดร.ดาราวรรณ  ปิ่นทอง (ประธาน)
ผศ. ดร.พนิดา  คงสวัสดิ์วรกุล
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง
อ. ดร.ณัฐพล  อ่อนปาน (ประธาน)
ผศ. ดร.สุจินต์ สุวรรณะ
อ. ดร.นิสา  ปฏิการมณฑล (ประธาน)
ผศ. ดร.สุพีชา  คุ้มเกตุ
ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล (ประธาน)
ผศ. ดร. นพ.ณัฐพล  ภาณุพินธุ
กลุ่มสาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนวัตกรรมวัสดุ
อ. ดร.ณัฐพล  อ่อนปาน (ประธาน)
รศ.ดร.ทวีชัย  อมรศักดิ์ชัย
ผศ. ดร.พรทิพา กอประเสริฐถาวร (ประธาน)
ผศ. ดร.ปฐมพงษ์ แสงวิไล
รศ. ดร.ดาราวรรณ  ปิ่นทอง (ประธาน)
ศ. ดร.จงกลณี  วัฒนาเพิ่มพูล
กลุ่มสาขาวิชาชีวนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพอัจฉริยะ
อ. ดร.ณัฐพล  อ่อนปาน (ประธาน)
อ. ดร.ระพี บุญเปลื้อง
ผศ. ดร.สมคิด  อมรสมานกุล (ประธาน)
ผศ. ดร.อัญชีรา  วิบูลย์จันทร์
รศ. ดร.สมบัติ  ธนะวันต์ (ประธาน)
อ. ดร.คณิต  ภู่ไข่
งานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา
(หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ ป.โท, หลักสูตรพิษวิทยา ป.โท-เอก, หลักสูตรเวชศาสตร์ระดับโมเลกุล ป.เอก)
ผศ. ดร.กรกนก  บุญวงษ์ (ประธาน)
รศ.ดร.นพวรรณ ภู่มาลา มอราเลส
อ. ดร.วิชชุดา  พยุหกฤษ
ผศ. ดร.กรกนก  บุญวงษ์ (ประธาน)
รศ.ดร.นพวรรณ ภู่มาลา มอราเลส
รศ. ดร.ณัฏฐวี  เนียมศิริ
อ. ดร.นิสา  ปฏิการมณฑล (ประธาน)
รศ. ดร.ไกร  มีมล
ผศ. ดร.ธนากร  โอสถจันทร์
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2565
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 
วัชรี ใจซื่อกุล โทร.0-2201-5036

Solverwp- WordPress Theme and Plugin