ภาควิชา/ศูนย์/กลุ่มสาขาวิชา/หลักสูตร
รายชื่อกรรมการปี  2561
รายชื่อกรรมการปี  2562
รายชื่อกรรมการปี  2563
 
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
ผศ. ดร.สมคิด  อมรสมานกุล (ประธาน)
รศ.ดร.ปวีณา  ไตรเพิ่ม
ผศ. ดร.พรทิพย์  ชัยชมภู
ผศ. ดร.ปฐมพงษ์ แสงวิไล
รศ.ดร.ดาราวรรณ  ปิ่นทอง (ประธาน)
รศ.ดร.ปรียานุช แสงไตรรัตน์นุกูล
รศ.ดร.อาทิตย์  ไชยร้องเดื่อ
ผศ. ดร.นรินทร์  ณัฐวุฒิ
รศ. ดร.ดาราวรรณ  ปิ่นทอง (ประธาน)
รศ. ดร.อาทิตย์  ไชยร้องเดื่อ
ภาควิชาคณิตศาสตร์
อ. ดร.ณัฐพล  อ่อนปาน (ประธาน)
ผศ. ดร.ขวัญ อารยะธนิตกุล
ผศ. ดร.ศศิวิมล  แสวงผล
ผศ. ดร.เปรมวดี  วงษ์แสงจันทร์
อ. ดร.ชาติชาย  แจ้งเสน
รศ. ดร.สมบัติ  ธนะวันต์ (ประธาน)
รศ. ดร.ปราณี ภิญโญชีพ
รศ. ดร.กุลธิดา  ชัยธีระยานนท์
รศ. ดร.ปวีณา  ไตรเพิ่ม
ผศ. ดร.พรทิพา กอประเสริฐถาวร
รศ. ดร.สมบัติ  ธนะวันต์ (ประธาน)
ผศ. ดร.พรทิพา กอประเสริฐถาวร
รศ. ดร.ณัฏฐินี  พันธ์วิศวาส
อ. ดร.อินทนนท์ กลศาสตร์เสนี
ภาควิชาเคมี
รศ. ดร.กิตติศักดิ์  หยกทองวัฒนา (ประธาน)
รศ. ดร.พวงผกา  อัมพันธ์จันทร์
รศ. ดร.ณัฐวุธ  สิบหมู่
ผศ. ดร.ทศพร  บุญยฤทธิ์
อ. ดร.นิสา  ปฏิการมณฑล
อ. ดร.ฐิตินันท์  สำราญวินิช
อ. ดร.ณัฐพล  อ่อนปาน (ประธาน)
รศ. ดร.วัฒนา วีรชาติยานุกูล
ผศ. ดร.ชัยวัฒน์  มณีสว่าง
ผศ. ดร.ศศิวิมล  แสวงผล
อ. ดร.ณัฐพล  อ่อนปาน (ประธาน)
รศ. ดร.วัฒนา วีรชาติยานุกูล
รศ. ดร.จรัญญา ณรงคะชวนะ
ภาควิชาจุลชีววิทยา
รศ. ดร.กิตติศักดิ์  หยกทองวัฒนา (ประธาน)
รศ. ดร.สิริพงษ์  ฐิตะมาดี
รศ. ดร.นพวรรณ  ภู่มาลา มอราเลส
ผศ. ดร.งามนิจ  ชื่นบุญงาม
รศ. ดร.สมบัติ  ธนะวันต์ (ประธาน)
รศ. ดร.ประสิทธิ์ สุวรรณเลิศ
รศ. ดร.สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา
รศ. ดร.สมบัติ  ธนะวันต์ (ประธาน)
รศ. ดร.สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา
ภาควิชาชีวเคมี
รศ. ดร.มนต์ทิพย์  เทียนสุวรรณ (ประธาน)
รศ. ดร.ดาราวรรณ  ปิ่นทอง
รศ. ดร.ไกร  มีมล
รศ. ดร.พันธ์ญา  สุนินทบูรณ์
รศ. ดร.ทวีชัย  อมรศักดิ์ชัย
ผศ. ดร.สมคิด  อมรสมานกุล (ประธาน)
ศ. ดร.ศุขธิดา  อุบล
รศ. ดร.กนกพรรณ  วงศ์ประเสริฐ
ผศ. ดร.พรทิพย์  ชัยชมภู
ผศ. ดร.สมคิด  อมรสมานกุล (ประธาน)
รศ. ดร.กนกพรรณ  วงศ์ประเสริฐ
ภาควิชาชีววิทยา
ศ. ดร.วัฒนาลัย  ปานบ้านเกร็ด (ประธาน)
ผศ. ดร.ธนากร โอสถจันทร์
รศ. ดร.วัฒนา วีรชาติยานุกูล
ผศ. ดร.สมศักดิ์ โอฬารกิจเจริญ
รศ. ดร.กิตติศักดิ์  หยกทองวัฒนา (ประธาน)
รศ. ดร.จิรันดร  ยูวะนิยม
รศ. ดร.ไกร  มีมล
รศ. ดร.กิตติศักดิ์  หยกทองวัฒนา (ประธาน)
ผศ. ดร.ขวัญ อารยะธนิตกุล
ผศ. ดร.รัชกฤต  ศรีเกื้อ
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
รศ. ดร.ชุลีวัลย์  ราษฎร์วิรุฬห์กิจ (ประธาน)
รศ. ดร.จิรันดร  ยูวะนิยม
รศ. ดร.กุลธิดา  ชัยธีระยานนท์
รศ. ดร.อรุณี  อหันทริก
ผศ. ดร.อัญชีรา  วิบูลย์จันทร์
อ. ดร.ณัฐพล  อ่อนปาน (ประธาน)
รศ. ดร.พวงผกา อัมพันธ์จันทร์
รศ. ดร.เพิ่มพันธุ์  ธรรมสโรช
ผศ. ดร.ณัฐพล  ภาณุพินธุ
อ. ดร.ณัฐพล  อ่อนปาน (ประธาน)
ผศ. ดร.ณัฐพล  ภาณุพินธุ
ภาควิชาพฤกษศาสตร์
รศ. ดร.สมลักษณ์  อสุวพงษ์พัฒนา (ประธาน)
รศ. ดร.อาทิตย์  ไชยร้องเดื่อ
ผศ. ดร.ชัยวัฒน์  มณีสว่าง
อ. ดร.นิวัฒน์  กังวานรังสรรค์
รศ. ดร.ชื่นจิตต์  บุญเฉิด (ประธาน)
ผศ. ดร.ขวัญ อารยะธนิตกุล
อ. ดร.พหล  โกสิยะจินดา
ผศ. ดร.สมศักดิ์ โอฬารกิจเจริญ
รศ. ดร.กิตติศักดิ์  หยกทองวัฒนา (ประธาน)
ผศ. ดร.ธนากร โอสถจันทร์
ผศ. ดร.สมศักดิ์ โอฬารกิจเจริญ
ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
รศ. ดร.ชื่นจิตต์  บุญเฉิด (ประธาน)
รศ. ดร.วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์
ผศ. ดร.นรินทร์  ณัฐวุฒิ
รศ. ดร.เพิ่มพันธุ์  ธรรมสโรช
ผศ. ดร.พนิดา  คงสวัสดิ์วรกุล
ศ. ดร.สุมาลี  ตั้งประดับกุล (ประธาน)
รศ. ดร.จิรารัตน์ วงศ์คงคาเทพ
อ. ดร.ธิติคม  พัวพันสวัสดิ์
อ. ดร.ณัฐพล  อ่อนปาน (ประธาน)
ศ. ดร.จงกลณี วัฒนาเพิ่มพูล
รศ. ดร.ไกร  มีมล
ภาควิชาฟิสิกส์
รศ.ดร.วิฑูร  แสงศิริสุวรรณ (ประธาน)
รศ.ดร.ปรียานุช แสงไตรรัตน์นุกูล
ผศ. ดร.พรทิพา กอประเสริฐถาวร
อ. ดร.วิชชุดา  พยุหกฤษ
รศ.ดร.กิตติศักดิ์  หยกทองวัฒนา (ประธาน)
ศ. ดร.นรัตถพล  เจริญพันธุ์
รศ.ดร.วรรณีย์  จิรอังกูรสกุล
รศ.ดร.กิตติศักดิ์  หยกทองวัฒนา (ประธาน)
รศ.ดร.วรรณีย์  จิรอังกูรสกุล
รศ.ดร.ดาครอง  พิศสุวรรณ
ภาควิชาเภสัชวิทยา
ศ. ดร.จงกลณี วัฒนาเพิ่มพูล (ประธาน)
ผศ. ดร.กรกนก  บุญวงษ์
รศ. ดร.ประสิทธิ์ สุวรรณเลิศ
ผศ. ดร.อุษณีษ์  พิชกรรม
รศ.ดร.วิฑูร  แสงศิริสุวรรณ (ประธาน)
ผศ. ดร.อัญชีรา  วิบูลย์จันทร์
อ. ดร.ชาติชาย  แจ้งเสน
อ. ดร.นิสา  ปฏิการมณฑล
รศ.ดร.วิฑูร  แสงศิริสุวรรณ (ประธาน)
ผศ. ดร.อัญชีรา  วิบูลย์จันทร์
ภาควิชาสรีรวิทยา
รศ. ดร.สมศักดิ์  แดงติ๊บ (ประธาน)
รศ. ดร.ชนม์ทิตา รัตนกุล
รศ. ดร.วรรณีย์ จิรอังกูรสกุล
อ. ดร.พหล  โกสิยะจินดา
ผศ. ดร.สมคิด  อมรสมานกุล (ประธาน)
ผศ. ดร.ทศพร  บุญยฤทธิ์
ผศ. ดร.พนิดา  คงสวัสดิ์วรกุล
อ. ดร.นิวัฒน์  กังวานรังสรรค์
ผศ. ดร.สมคิด  อมรสมานกุล (ประธาน)
ผศ. ดร.พนิดา  คงสวัสดิ์วรกุล
อ. ดร.นิวัฒน์  กังวานรังสรรค์
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง
อ. ดร.ณัฐพล  อ่อนปาน (ประธาน)
ผศ. ดร.สุจินต์ สุวรรณะ
อ. ดร.ณัฐพล  อ่อนปาน (ประธาน)
ผศ. ดร.สุจินต์ สุวรรณะ
อ. ดร.นิสา  ปฏิการมณฑล (ประธาน)
ผศ. ดร.สุพีชา  คุ้มเกตุ
กลุ่มสาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนวัตกรรมวัสดุ
อ. ดร.ณัฐพล  อ่อนปาน (ประธาน)
รศ. ดร.พรพรรณ  วิวิธนาภรณ์
อ. ดร.ณัฐพล  อ่อนปาน (ประธาน)
รศ.ดร.ทวีชัย  อมรศักดิ์ชัย
ผศ. ดร.พรทิพา กอประเสริฐถาวร (ประธาน)
ผศ. ดร.ปฐมพงษ์ แสงวิไล
กลุ่มสาขาวิชาชีวนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพอัจฉริยะ
อ. ดร.ณัฐพล  อ่อนปาน (ประธาน)
อ. ดร.ณัฐพล  อ่อนปาน (ประธาน)
อ. ดร.ระพี บุญเปลื้อง
ผศ. ดร.สมคิด  อมรสมานกุล (ประธาน)
อ. ดร.ฐิตินันท์  สำราญวานิช
งานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์,หลักสูตรพิษวิทยา, หลักสูตรเวชศาสตร์ระดับโมเลกุล
ผศ. ดร.สุพีชา  คุ้มเกตุ (ประธาน)
รศ.ดร.กนกพรรณ  วงศ์ประเสริฐ
อ. ดร.ธิติคม  พัวพันสวัสดิ์
ผศ. ดร.กรกนก  บุญวงษ์ (ประธาน)
รศ.ดร.นพวรรณ ภู่มาลา มอราเลส
อ. ดร.วิชชุดา  พยุหกฤษ
ผศ. ดร.กรกนก  บุญวงษ์ (ประธาน)
รศ.ดร.นพวรรณ ภู่มาลา มอราเลส
รศ. ดร.ณัฏฐวี  เนียมศิริ
งานศาลายา
หลักสูตรวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน,หลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
รศ.ดร.สมบัติ  ธนะวันต์ (ประธาน)
ศ. ดร.นรัตถพล  เจริญพันธุ์
ในปี 2565 – 2563
 – หลักสูตร ป.ตรี วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน อยู่ภายใต้กลุ่มสาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ
 – หลักสูตร ป.ตรี วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ อยู่ภายใต้ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2564
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 
ลีลศร พ่วงศรี โทร. 0-2201-5037
วัชรี ใจซื่อกุล โทร.0-2201-5036