E-learning 

kmmasterclass บรรยายภาพรวมและให้ความรู้ ในหัวข้อ ” EdPEx ” โดย  กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

E-books

หนังสือด้านการพัฒนาองค์กร

คลิ๊ก ที่เล่มเพื่อตรวจสอบสถานะและสถานที่เพื่อยืมหนังถือ

การบริหารความเสี่ยงอย่างมืออาชีพ

101 design methods : คู่มือสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นจริงในองค์กร

การจัดการเชิงกลยุทธ์

การบริหารความเสี่ยงขององค์กร การบูรณาการร่วมกับกลยุทธ์และผลการปฏิบัติงาน

โมเดลทรานส์ฟอร์มธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตครั้งใหม่

ความลับของการวัดผล

พัฒนาองค์กรและชีวิตด้วยแนวคิด OKRs

ตัวอย่าง OKRs Objectives and key results

Objective and Key Results OKRs เครื่องมือการบริหารที่ได้ ‪”ใจ”‬ และได้ ‪”งาน”

OKRs Coaching แนวทางการโค้ชเพื่อสร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่อง

OKRS จากกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ

OKRs@work : บริหารผลงาน      สู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs

คู่มือประยุกต์ใช้ระบบการบริหารผลงานด้วยแนวคิดแบบ OKRs

สิบรูปแบบการสร้างนวัตกรรม : หลักการสร้างพัฒนาการ            ที่ยิ่งใหญ่

The 4 lenses of innovation : เครื่องมือสร้างนวัตกรรมสำหรับ  คนธรรมดา