SIPOC คืออะไร

ภาพรวมของการระบุกระบวนการทำงานที่ทำให้ ผู้ที่ทำงานนั้นเข้าใจวัตถุประสงค์ในการทำงาน และขอบเขตของงานที่รับผิดชอบมากขึ้น โดย SIPOC จะถูกนำมาใช้เมื่อ ต้องการกำหนดขอบเขตงานที่ชัดเจน และใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทำงานในอนาคต เนื่องจากต้องเข้าใจขอบเขตของงานหรือหน้าที่ในความรับผิดชอบ

ขั้นตอนการสร้าง SIPOC

1. กำหนดชื่อกระบวนการทำงาน 
2. กำหนดขอบเขตกระบวนการทำงาน โดยกำหนดจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของกระบวนการทำงาน
3. กำหนดเป้าประสงค์ของกระบวนการทำงาน และ กำหนดผู้รับผิดชอบในกระบวนการทำงาน
4. แสดงผลลัพธ์ของกระบวนการทำงาน
5. กำหนดลูกค้า / ผู้รับบริการ
6. แสดงปัจจัยนำเข้า
7. กำหนดบุคคล/ส่วนงานที่ให้ปัจจัยนำเข้า
8. แสดงกระบวนการทำงานในรูปแบบแผนภาพ แผนผังการทำงาน

ประโยชน์ของ SIPOC

  • ช่วยให้เข้าใจกระบวนการ จุดมุ่งหมาย ขอบเขต รวมถึงภาพรวมในการทำงาน

  • ช่วยให้เข้าใจและทราบถึงความต้องการของผู้รับบริการ

  • ช่วยให้เห็นข้อบกพร่องของกระบวนการทำงาน และแก้ไขปรับปรุงได้ง่ายขึ้น

  • ช่วยให้สามารถทบทวนกระบวนการในการทำงาน และทำให้ทราบถึงจุดแข็งและโอกาสในการพัฒนา

แบบฟอร์ม SIPOC โดยงานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

SIPOC สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

   1. งานการศึกษา

   2. งานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา

   3. งานศาลายา

   4. งานวิจัย

   5. งานพันธกิจพิเศษ

   6. งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

   7. งานบริหารและธุรการ

   8. งานคลังและพัสดุ

   9. งานความร่วมมือระหว่างประเทศ

  10. งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ

  11. งานตรวจสอบภายใน

  12. งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี

  13. งานสื่อสารองค์กร

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 
ลีลศร พ่วงศรี โทร. 0-2201-5037
วันวิสา เจริญยศ  โทร .0-2201-5035