เว็บไซต์ : CHE QA ONLINE

การบันทึกข้อมูลในระบบ CHE QA Online คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

                    ตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.2562 มาตรา 42 สถาบันอุดมศึกษาต้องเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษานั้นแก่สาธารณะ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวง และมาตรา 43 ให้ส่งข้อมูลเกี่ยวกับการอุดมศึกษาและการอื่นที่เกี่ยวข้องให้แก่กระทรวงตามที่ได้รับการร้องขอ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (สกอ.เดิม) จึงกำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งส่งข้อมูลผลการดำเนินการในระดับส่วนงานและสถาบันเข้าสู่ระบบ CHE-QA Online โดยให้ถือว่าเป็นการจัดทำรายงานการประเมินตนเองที่จัดส่งให้หน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดทำรายงานการประเมินตนเองในระบบ CHE QA Online มาโดยตลอดตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 ในปีการศึกษา 2557 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปรับปรุงระบบ CHE QA Online ให้มีการประเมินผลการดำเนินการ 3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยระบบจะเปิดให้เข้าไปบันทึกข้อมูลในช่วงเดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน ของทุกปี

                   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ CHE QA Online มาตั้งแต่ปี 2558  มีหลักสูตรปริญญาตรี/ปริญญาโท/ปริญญาเอก จำนวน 47 หลักสูตร มีการบันทึกข้อมูลระบบ CHE QA Online ครบทั้ง 47 หลักสูตร มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดนี้

แผนการดำเนินงาน CHE QA Online

กำหนดการ
การดำเนินการ
  ก.ย. – ต.ค. ของทุกปี
  หลักสูตรบันทึกข้อมูลเข้าระบบ CHE QA Online
  สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน ต.ค. ของทุกปี
  หลักสูตรยืนยันข้อมูลในระบบที่ห้อง P114
  10 พ.ย.ของทุกปี
  ผู้ดูแลระบบระดับคณะ ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลในระบบ
  30 พ.ย.ของทุกปี
  ผู้ดูแลระบบระดับมหาวิทยาลัย ตรวจสอบและส่งข้อมูลให้ สกอ.
 

การบันทึกข้อมูลในระบบ CHE QA ONLINE

 ดำเนินการ 2 ระดับคือ

 

   1. ระดับหลักสูตร โดยหลักสูตรบันทึกข้อมูล 3 ส่วน ดังนี้

        ส่วนที่ 1 การบันทึกข้อมูลพื้นฐานระดับหลักสูตร (CDS)

         ส่วนที่ 2 การบันทึก Input หมวด 1 

            ส่วนที่ 3 การประเมินตัวบ่งชี้

 2. ระดับคณะ

      การบันทึกข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set ระดับคณะฯ ดำเนินการดังนี้  

       ขั้นตอนที่ 1   สร้างไฟล์ Common data Set ของคณะ (Excel file)

           ขั้นตอนที่ 2   จัดทำข้อมูล Common data Set ของคณะโดยบันทึกไฟล์ แบบ CSV Comma Delimited

การกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานในระบบ CHE QA Online ประกอบด้วย

  1. ผู้ดูแลข้อมูลระดับคณะ          (AdminFaculty)               ดำเนินการโดย นางวัชรี ใจซื่อกุล งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ

  2. ผู้ดูแลข้อมูลระดับหลักสูตร (AdminCurriculum)      ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของหลักสูตร ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลในระบบ

  3. ผู้ประเมินระดับหลักสูตร       (CurriculumAssessor)  กำหนดให้เป็นประธานหลักสูตรเท่านั้น ทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล แก้ไขข้อมูล และยืนยันข้อมูลในระบบ

รายชื่อผู้บันทึกข้อมูลระดับหลักสูตร (AdminCurriculum) ปีการศึกษา 2562

ภาควิชา/งาน
หลักสูตร
ระดับ
รายชื่อผู้บันทึกข้อมูล
กายวิภาคศาสตร์
 
กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง (นานาชาติ)
โท
นางสาววราภรณ์ เมือบศรี
กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง (นานาชาติ)
เอก
นางวราภรณ์ บุญเพชร
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
ตรี
น.ส.รัฐพร โพมณีย์
คณิตศาสตร์อุตสาหการ (นานาชาติ)
ตรี
น.ส.จรรยาธรณ์ ชัยวงษาชานนท์
คณิตศาสตร์ประกันภัย (นานาชาติ)
ตรี
นายณัฐวุฒิ เสียงดี
คณิตศาสตร์ประยุกต์ (นานาชาติ)
โท
น.ส.ธัญชนิต เชิงศักดิ์ศรี
คณิตศาสตร์ (นานาชาติ)
เอก
เคมี
เคมี
ตรี
นางศศิมา มามีใหญ่
เคมี
โท-เอก
น.ส.อาธัญญา ไชยสุกุมาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (นานาชาติ)
โท-เอก
จุลชีววิทยา
จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน (นานาชาติ)
โท-เอก
น.ส.ศุภกันยา เพชราวรรณ
ชีวเคมี
ชีวเคมี (นานาชาติ)
โท-เอก
นายณัฐชัย ขูศิริโรจน์
ชีววิทยา
ชีววิทยา
ตรี
นางภัคจิรา เกตุบุตร
ทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม (นานาชาติ)
ตรี
น.ส.อนัญญา ฤทธิชัย
ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม
โท
นางโฉมฉาย สังเมฆ
ชีววิทยา (นานาชาติ)
เอก
เทคโนโลยีชีวภาพ
 
เทคโนโลยีชีวภาพ
ตรี
อ.ดร.ธีรรัตน์ ลิขิตวัฒนเศรษฐ
น.ส.วิไลวรรณ บุญมั่งมี
เทคโนโลยีชีวภาพ (นานาชาติ)
โท-เอก
ผศ.ดร.ณัฏฐวี เนียมศิริ
นางนิตยา จีนเกิด
พฤกษศาสตร์
พฤกษศาสตร์
ตรี
นางชาลิสา คล้ายพึ่งสินธุ์
วิทยาการพืช (นานาชาติ)
โท
น.ส.ลดาวัลย์ วิภารัตนากร
พฤกษศาสตร์ (นานาชาติ)
เอก
ผศ.ดร.อัญชีรา วิบูลย์จันทร์
ผศ.ดร.งามนิจ ชื่นบุญงาม
พยาธิชีววิทยา
 
วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (นานาชาติ)
ตรี
น.ส.ปรารถนา พานนาค
น.ส.นาถธิดา ตันศิริ
พยาธิชีววิทยา (นานาชาติ)
โท-เอก
น.ส.นาถธิดา ตันศิริ
ฟิสิกส์
ฟิสิกส์
ตรี
น.ส.เพชรัตน์ พ่วงจาด
ฟิสิกส์ (นานาชาติ)
โท-เอก
นายสันติ ปรีชาวิทย์
เภสัชวิทยา
เภสัชวิทยา (นานาชาติ)
โท-เอก
น.ส.สุประภา ศรีพระจันทร์
สรีรวิทยา
สรีรวิทยาการออกกำลังกาย (นานาชาติ)
โท-เอก
น.ส.อมรา เมืองงาม
สรีรวิทยา (นานาชาติ)
โท-เอก
กลุ่มสาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนวัตกรรมวัสดุ
วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน (นานาชาติ)
ตรี
นางสายใจ เพ็งอ้น
น.ส.เกตุวดี เวชสุวรรณ
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (นานาชาติ)
โท
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (นานาชาติ)
เอก
กลุ่มสาขาวิชาชีวนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพอัจฉริยะ
ชีวนวัตกรรม (นานาชาติ)
ป.ตรี
น.ส.ณัฐญานัญ สมโภช
งานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา
นิติวิทยาศาสตร์ (นานาชาติ)
โท
น.ส.กรพินธุ์ ศรีศิริ
พิษวิทยา (นานาชาติ)
โท-เอก
น.ส.ยุพาภรณ์ แสงฤทธิ์
เวชศาสตร์ระดับโมเลกุล (นานาชาติ)
เอก
นางพัชรา องอาจ

รายชื่อผู้ประเมินระดับหลักสูตร (CurriculumAssessor) ปีการศึกษา 2562

ภาควิชา/งาน
หลักสูตร
ระดับ
รายชื่อผู้ประเมิน
กายวิภาคศาสตร์
กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง (นานาชาติ)
โท
รศ.ดร.กนกพรรณ วงศ์ประเสริฐ
กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง (นานาชาติ)
เอก
รศ.ดร.ไกร มีมล
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
ตรี
ผศ.ดร.กรกนก บุญวงษ์
คณิตศาสตร์อุตสาหการ (นานาชาติ)
ตรี
อ.ดร.มีโชค ชูดวง
คณิตศาสตร์ประกันภัย (นานาชาติ)
ตรี
ผศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรคู
คณิตศาสตร์ประยุกต์ (นานาชาติ)
โท
อ.ดร.สมศักดิ์ โอฬารกิจเจริญ
คณิตศาสตร์ (นานาชาติ)
เอก
รศ.ดร.ดวงกมล เบ้าวัน
เคมี
เคมี
ตรี
อ.ดร.ทินกร เตียนสิงห์
เคมี (นานาชาติ)
โท-เอก
รศ.ดร.เอกสิทธิ์ สมสุข
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (นานาชาติ)
โท-เอก
รศ.ดร.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย
จุลชีววิทยา
จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน (นานาชาติ)
โท-เอก
ผศ.ดร.สุรเดช ศิริพัฒนพิพงษ์
ชีวเคมี
ชีวเคมี
ชีวเคมี (นานาชาติ)
โท
ผศ.ดร.ดนยา ปโกฏิประภา
ชีวเคมี (นานาชาติ)
เอก
รศ.ดร.วโรดม เจริญสวรรค์
ชีววิทยา
ชีววิทยา
ตรี
อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน
ทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม (นานาชาติ)
ตรี
ผศ.ดร.ปฐมพงษ์ แสงวิไล
ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม (นานาชาติ)
โท
อ.ดร.เมธา มีแต้ม
ชีววิทยา (นานาชาติ)
เอก
ผศ.ดร.เอกชัย จิรัฏฐิติกุล
เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีชีวภาพ
ตรี
ผศ.ดร.อังคณา วิภาตนาวิน
เทคโนโลยีชีวภาพ (นานาชาติ)
โท-เอก
รศ.ดร.ชูวงศ์ เอื้อสุขอารี
พฤกษศาสตร์
พฤกษศาสตร์
ตรี
ผศ.ดร.ศศิวิมล แสวงผล
วิทยาการพืช (นานาชาติ)
โท
ผศ.ดร.อุษณีษ์ พิชกรรม
พฤกษศาสตร์ (นานาชาติ)
เอก
รศ.ดร.ณัฎฐินี พันธ์วิศวาส
พยาธิชีววิทยา
วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (นานาชาติ)
ตรี
อ.ดร.นิวัฒน์ กังวานรังสรรค์
พยาธิชีววิทยา (นานาชาติ)
โท
ผศ.ดร.พรทิพย์ ชัยชมภู
พยาธิชีววิทยา (นานาชาติ)
เอก
รศ.ดร.วรรณีย์ จิรอังกูรสกุล
ฟิสิกส์
ฟิสิกส์
ตรี
ผศ.ดร.ขวัญ อารยะธนิตกุล
ฟิสิกส์ (นานาชาติ)
โท-เอก
รศ.ดร.กิตติวิทย์ มาแทน
เภสัชวิทยา
เภสัชวิทยา (นานาชาติ)
โท
รศ.ดร.ณัฎฐิณี จันทรรัตโนทัย
เภสัชวิทยา (นานาชาติ)
เอก
รศ.ดร.นพวรรณ ภู่มาลา มอราเลส
สรีรวิทยา
สรีรวิทยา (นานาชาติ)
โท
ผศ.ดร.วิชชุดา แสงสว่าง
สรีรวิทยา (นานาชาติ)
เอก
รศ.ดร.อาทิตย์ ไชยร้องเดื่อ
สรีรวิทยาการออกกำลังกาย (นานาชาติ)
โท
ผศ.ดร.รัชกฤต ศรีเกื้อ
วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย
เอก
รศ.ดร.เทพมนัส บุปผาอินทร์
กลุ่มสาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนวัตกรรมวัสดุ
วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน (นานาชาติ)
ตรี
รศ.ดร.รักชาติ ไตรผล
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (นานาชาติ)
โท
ผศ.ดร.ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (นานาชาติ)
เอก
รศ.ดร.ดาครอง พิศสุวรรณ
กลุ่มสาขาวิชาชีวนวัตกรรม
และผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพอัจฉริยะ
ชีวนวัตกรรม (นานาชาติ)
ป.ตรี
รศ.ดร.วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์
งานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา
นิติวิทยาศาสตร์ (นานาชาติ)
โท
อ. ดร.อจิรภาส์ พันธัย
พิษวิทยา (นานาชาติ)
โท
อ.ดร.พรทิพา กอประเสริฐถาวร
พิษวิทยา (นานาชาติ)
เอก
รศ.ดร.อาทิตย์ ไชยร้องเดื่อ
เวชศาสตร์ระดับโมเลกุล (นานาชาติ)
เอก
รศ.ดร.เทวัญ จันทร์วิไลศรี

ภาพบรรยากาศการประชุมเพื่อยืนยันข้อมูลในระบบ CHE-QA Online ในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

ข้อมูล ณ วันที่ 19 มีนาคม 2564
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางวัชรี ใจซื่อกุล โทร.0-2201-5036