แบบสำรวจเกี่ยวกับนักศึกษา / ผู้ปฎิบัติงาน / ผู้ปกครอง

แบบสำรวจเกี่ยวกับนักศึกษา / ลูกค้า

ความต้องการและความคาดหวัง

1. ความต้องการและความคาดหวังของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล

     ข้อมูลโดยงานการศึกษา (ผลสำรวจจากกองบริหารการศึกษา) เก็บข้อมูลจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1
 

2. ความต้องการ/ความคาดหวังต่อการเข้าศึกษาที่คณะวิทยาศาสตร์

      ข้อมูลโดยงานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ เก็บข้อมูลจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี-โท-เอก

ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจ

1. แบบประเมินความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาระดับปริญญาตรี

      ข้อมูลโดยงานการศึกษา (ผลสำรวจจากกองบริหารการศึกษา)เก็บข้อมูลจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 

2. แบบประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์

      ข้อมูลโดยงานการศึกษา (ผลสำรวจจากกองบริหารการศึกษา)เก็บข้อมูลจากบัณฑิตใหม่ที่สำเร็จการศึกษา

 

3. ผลสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

      ข้อมูลโดยงานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา (ผลสำรวจจากบัณฑิตวิทยาลัย) เก็บข้อมูลจากนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 

4. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์

      ข้อมูลโดยงานนโยบายฯ เก็บข้อมูลจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี-โท-เอก
 

5. การสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการบริการของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข (Customer Satisfaction Survey)

      ข้อมูลโดยงานสารสนเทศฯ
 

6. แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของงานพันธกิจพิเศษ

      ข้อมูลโดยงานพันธกิจพิเศษ
 

7. ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

      ข้อมูลโดยงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
 

8. ความพึงพอใจการให้บริการของงานศาลายา

      ข้อมูลโดยงานศาลายา

ผู้ใช้บัณฑิต

1. สรุปผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (4 ด้าน) รายหลักสูตรระดับปริญญาตรีโดยผู้ใช้บัณฑิต

     ข้อมูลโดยงานการศึกษา (ผลสำรวจจากกองบริหารการศึกษา) เก็บข้อมูลจากผู้ใช้บัณฑิต
 

2. สรุปผลประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต รายหลักสูตร ระดับปริญญาตรี

     ข้อมูลโดยงานการศึกษา (ผลสำรวจจากกองบริหารการศึกษา) เก็บข้อมูลจากผู้ใช้บัณฑิต

 

3. ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/นายจ้างต่อการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

     ข้อมูลโดยงานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา (ผลสำรวจจากบัณฑิตวิทยาลัย) เก็บข้อมูลจากผู้ใช้บัณฑิต

 

แบบสำรวจผู้ปกครอง

1. ความต้องการ/ความคาดหวังต่อการให้บุตรหลานศึกษาที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

     ข้อมูลโดยงานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ เก็บข้อมูลจากผู้ปกครองของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 1 

แบบสำรวจเกี่ยวกับผู้ปฏิบัติงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฏาคม 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 

วันวิสา เจริญยศ  โทร .0-2201-5035

Solverwp- WordPress Theme and Plugin