การบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

                    ความเสี่ยง (Risk) คือ เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอน ซึ่งหากเกิดขึ้นจะมีผลกระทบในเชิงลบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร เป็นการคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

                    ปัญหา (Problem) คือ สิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตจนถึงปัจจุบัน

                    ความไม่แน่นอน การไม่สามารถคาดการณ์อนาคตได้อย่างแม่นยำ ถึงโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของเหตุการณ์ความเสี่ยง (เอกสารการบรรยายให้ความรู้เรื่อง “การบริหารจัดการความเสี่ยง”ประจำปีงบประมาณ 2563 ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล)

                     

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

เกณฑ์การวัดผลกระทบ (Impact) 4 ด้าน

เกณฑ์การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล เกณฑ์การประเมินโอกาสเกิด (Likelihood)

ตารางแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง

กลยุทธ์การตอบสนองความเสี่ยง

อ้างอิง : เอกสารประกอบการบรรยายให้ความรู้เรื่อง “การบริหารจัดการความเสี่ยง”ประจำปีงบประมาณ 2563 คณะวิทยาศาสตร์
โดย : ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่  23 กรกฎาคม 2563 
 

คู่มือการบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยมหิดล

สรุปเหตุการณ์ความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ 2564

ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2564
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วัชรี ใจซื่อกุล โทร.0-2201-5036

Solverwp- WordPress Theme and Plugin