วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านการศึกษา วิจัย และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์อย่างบูรณาการ

เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษยชาติ

พันธกิจ

สร้างทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ คู่คุณธรรม และผลิตผลงานวิจัยคุณภาพสากลก่อประโยชน์ต่อสังคม

ค่านิยมองค์กร

MUSC : Mastery Unity Society Creativity

เชี่ยวชาญวิชา สามัคคีรวมใจ ใส่ใจสังคม นิยมสร้างสรรค์

สมรรถนะหลักขององค์กร

เป็นเลิศด้านการวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและวิทยาศาสตร์การแพทย์

ปณิธาน

เป็นสติของประชา เป็นปัญญาของสังคม

 

ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 Global Research and Innovation

ยุทธศาสตร์ที่ 2 Academic and Entrepreneurial Education

ยุทธศาสตร์ที่ 3 Policy Advocacy and Leaders in Professional / Academic Services

ยุทธศาสตร์ที่ 4 Management for Self-Sufficiency and Sustainable Organization

 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 5 ด้าน

1. การศึกษาสากล บ่มเพาะผู้ประกอบการ พัฒนาหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อผลิตบัณฑิตซึ่งมีทักษะการวิจัยเป็นที่ยอมรับในสากล และมีทักษะความเป็น                ผู้ประกอบการ
2. การวิจัยระดับ World Class สร้างผลงานวิจัยระดับแนวหน้าที่มีคุณภาพสูงและได้รับการยอมรับระดับสากล
3. ความรู้เพื่อมนุษยชาติ ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่สังคมชุมชน เพื่อความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน
4. นวัตกรรมเพื่อประเทศ พัฒนานวัตกรรมทรัพย์สินทางปัญญาและบริการวิชาการที่สร้างรายได้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคมและประเทศชาติ
5. องค์กรแห่งความยั่งยืน บริหารองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลการเงินมั่นคง พัฒนา Smart Citizens & Global Talents เปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล สร้าง Brand ที่เข้มแข็ง และมุ่งสู่                                               เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

นโยบายด้านพัฒนาคุณภาพ

 • ใช้เกณฑ์คุณภาพระดับนานาชาติเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการทำงานที่เป็นระบบและผลการดำเนินการที่เป็นเลิศ ในระดับคณะ ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx)/เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) เป็นแนวทางในการดำเนินการและพัฒนาคุณภาพ ในระดับหลักสูตรสนับสนุนและประสานการใช้และตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพหลักสูตรเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance: AUN-QA) เป็นแนวทางในการดำเนินการและพัฒนาคุณภาพระดับหลักสูตร
 • ติดตาม ทบทวน และหาแนวทางปรับปรุงผลการดำเนินงาน จากการติดตามผลการดำเนินงานผ่านตัววัด MU-KPI ทุก ๆ 3 เดือน ตัววัด cKPI ของคณะ ๆ ทุก ๆ ปีงบประมาณ
 • ติดตาม ทบทวน และรวบรวม ผลการปรับปรุงกระบวนการทำงานที่ใช้แนวทางการออกแบบตาม SIPOC โมเดล และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (CQI) ด้วยวงจรคุณภาพแบบ PDCA

นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาคุณภาพ

 • ผู้บริหาร (คณบดี รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี หัวหน้างาน) ผ่านการอบรมด้านเกณฑ์คุณภาพ TQA/EdPEx จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 • ประธานหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร เจ้าหน้าที่หลักสูตร ผ่านการอบรมเกณฑ์คุณภาพหลักสูตร AUN-QA หรือแนวทางแบบ Outcome-Based Education (OBE)
 • ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx และ AUN-QA ระดับมหาวิทยาลัย (MU Assessor) และส่งเสริมให้เกิดผู้ประเมินที่ประเมินได้ทั้งสองเกณฑ์ในท่านเดียวกัน              (Dual Assessor) ส่งเสริมให้ผู้ประเมินมาร่วมพัฒนาคณะและหลักสูตรผ่านกระบวนการเยี่ยมสำรวจภาควิชาด้วยเกณฑ์คุณภาพ EdPEx และ TQA ในทุกปีงบประมาณ

นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง

 • กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นพันธกิจของทุกงานและภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า ตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของคณะฯ
 • ใช้หลักการ COSO ERM ในการจัดการบริหารความเสี่ยงของคณะวิทยาศาสตร์ และกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงในทุกด้าน (SOFC) ในแต่ละครั้งของการประเมินและวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
 • กำหนดประเด็นความเสี่ยงที่มีร่วมกันในระดับคณะ เพื่อร่วมกันบริหารจัดการความเสี่ยง
 • กำหนดประเด็นบริหารจัดการความต่อเนื่องในระดับเบื้องต้นควบคู่ไปกับการบริหารจัดการบริหารจัดการความเสี่ยง
 • ติดตามและรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของคณะทุก 6 เดือน

แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 
วันวิสา โทร .0-2201-5035

Solverwp- WordPress Theme and Plugin