การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของภาควิชา/กลุ่มสาขาวิชา/ศูนย์/งาน (MUSC PA)
ประจำปีงบประมาณ 2567

 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป

ส่วนที่ 2 : ข้อมูลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด (KPIs) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ส่วนที่ 3 : โครงการตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และแบบฟอร์มโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

  • คำอธิบำยตัวชี้วัด (KPIs) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (.pdf)    >> download <<

  • แบบฟอร์มการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (MUSC PA) ของภาควิชา/กลุ่มสาขาวิชา/ศูนย์ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 (.docx) >> download <<

  • แบบฟอร์มการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (MUSC PA) ของภาควิชา/กลุ่มสาขาวิชา/ศูนย์ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 (.pdf)    >> download <<

  • แบบฟอร์มการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (MUSC PA) ของงานในสำนักงานคณบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (.docx)  >> download <<

  • แบบฟอร์มการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (MUSC PA) ของงานในสำนักงานคณบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (.pdf)  >> download <<

+++ หากท่านไม่สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้+++  โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำ

ระบบข้อตกลงการปฏิบัติงานตามโครงการใน PA ของภาควิชา/งาน

link ที่เกี่ยวข้อง

Solverwp- WordPress Theme and Plugin