แผนการรับตรวจประเมินหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA จากคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับ
หลักสูตร
ประธานหลักสูตร
ประสงค์ตรวจ
ประเมินฯ
ในรูปแบบ
กำหนด
ส่งเล่ม SAR
วันที่ประสงค์ตรวจประเมิน
วันที่ตรวจประเมิน
ลำดับ
1
ลำดับ
2
ลำดับ
3
1
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมวัสดุ (นานาชาติ)
รศ.ดร.ดาครอง พิศสุวรรณ
3.0
2
พ.ย. 63
ธ.ค. 63
15-16
ธ.ค. 63
2
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์อุตสาหการและวิทยาการข้อมูล (นานาชาติ)
อ.ดร.มีโชค ชูดวง
3.0
ก.ค. 63
MU เลื่อนตรวจ
11-12
ม.ค. 64
3
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (นานาชาติ)
ผศ.ดร.สมศักดิ์ โอฬารกิจเจริญ
3.0
4
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (นานาชาติ)
รศ.ดร.ดวงกมล เบ้าวัน
3.0
5
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเวชศาสตร์ระดับโมเลกุล (นานาชาติ)
ศ.ดร.เทวัญ จันทร์วิไลศรี
3.0
ธ.ค. 63
ม.ค.64
28-29
ม.ค. 64
6
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (นานาชาติ)
รศ.ดร.วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์
2.0
8
ก.พ. 64
8-12 มี.ค. 64
1-5
มี.ค. 64
15-19 มี.ค. 64
24
มี.ค. 64
7
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาการออกกำลังกาย (นานาชาติ)
ผศ.ดร.รัชกฤต ศรีเกื้อ
2.0
19
ก.พ. 64
22-25 มี.ค. 64
15-19 มี.ค. 64
1-2
เม.ย. 64
24
มี.ค. 64
8
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาทรัพยากรชีวภาพ
และชีววิทยาสภาวะแวดล้อม (นานาชาติ)
ผศ.ดร.ปฐมพงษ์ แสงวิไล
3.0
15
ก.ค. 64
13-17 ก.ย. 64
20-24 ก.ย. 64
27-30 ก.ย. 64
 
9
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน (นานาชาติ)
รศ.ดร.รักชาติ ไตรผล
3.0
29
ก.ค. 64
27-30 ก.ย.64
 
10
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (นานาชาติ)
รศ.ดร.กิตติทัศน์ สุบรรณจุ้ย
3.0
29
ก.ค. 64
27-30 ก.ย. 64
 
11
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ชีวการแพทย์ (นานาชาติ)
อ.ดร.นิวัฒน์ กังวานรังสรรค์
3.0
29
ก.ค. 64
27-30 ก.ย. 64
20-24 ก.ย. 64
13-17 ก.ย. 64
 
12
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาสรีรวิทยาการออกกำลังกาย (นานาชาติ)
รศ.ดร.เทพมนัส บุปผาอินทร์
ส่งหนังสือขอปิดหลักสูตรไปยังบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว
หมายเหตุ แผนการรับตรวจประเมินหลักสูตรฯ มีจำนวน 13 หลักสูตร มีการขอแจ้งเปลี่ยนแผนการรับตรวจฯ เป็นปีงบประมาณ 2565 จำนวน 2 หลักสูตรดังนี้
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี
2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี


รายชื่อหลักสูตรที่เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA คณะวิทยาศาสตร์

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2564

ลำดับ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
รูปแบบการตรวจ
วันที่ตรวจประเมินฯ
รายชื่อกรรมการ
1
วิทยาศาสตบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
3.0
9 , 15 ธันวาคม 2559
รศ. ชวลิต  วงษ์เอก (ประธาน)
รศ. ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ (กรรมการ)
2
วิทยาศาสตบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
3.0
4 , 31 พฤษภาคม 2560
รศ. ชวลิต  วงษ์เอก (ประธาน)
อ. ดร.พรชัย ชันยากร  (กรรมการ)
3
วิทยาศาสตบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์
3.0
10 – 11 กันยายน 2561
อ. ดร.ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช  (ประธาน)
ผศ. ดร.ทพ.ขจรเกียรติ เจนบดินทร์ (กรรมการ)
อ. ดร.เพชร สัจจชลพันธ์ (กรรมการ)
4
วิทยาศาสตบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2.0
2 สิงหาคม 2562
รศ. ชวลิต  วงษ์เอก (ประธาน)
5
วิทยาศาสตบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย (หลักสูตรนานาชาติ)
2.0
2 สิงหาคม 2562
อ. ดร.วีรเดช พันธ์วิศวาส  (ประธาน)
6
วิทยาศาสตบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
2.0
10 กันยายน 2562
ผศ. ดร.กภ.วรินทร์ กฤตยาเกียรณ (ประธาน)
7
วิทยาศาสตบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
2.0
15 กันยายน 2563
ผศ. ดร.กภ.วรินทร์ กฤตยาเกียรณ (ประธาน)
8
วิทยาศาสตบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์อุตสาหการและวิทยาการข้อมูล (หลักสูตรนานาชาติ)
3.0
11 – 12 มกราคม 2564
อ. ดร.ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช  (ประธาน)
ผศ. ดร.ธัญวี ประทุมสุวรรณ์ (กรรมการ)
9
วิทยาศาสตบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
2.0
24 มีนาคม 2564
รศ. ชวลิต  วงษ์เอก (ประธาน)
มีแผนรับตรวจเดือน กันยายน 2564
10
วิทยาศาสตบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)
3.0
11
วิทยาศาสตบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน (หลักสูตรนานาชาติ)
3.0
12
วิทยาศาสตบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
3.0
ลำดับ
หลักสูตรระดับปริญญาโท
รูปแบบการตรวจ
วันที่ตรวจประเมินฯ
รายชื่อกรรมการ
1
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 
3.0
9 – 11 มีนาคม 2559
รศ. นพ.สุวัฒน์ เบจพลพิทักษ์ (ประธาน)
ผศ. ดร.ทัศนียา ร.นพรัตน์แจ่มจำรัส (กรรมการ)
อ. ดร.วีรเดช พันธ์วิศวาส  (กรรมการ)
2
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)
3.0
13 , 28 ตุลาคม 2559
รศ. นพ.สุวัฒน์ เบจพลพิทักษ์ (ประธาน)
ผศ. ดร.สิติมา จิตตินันทน์  (กรรมการ)
3
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
3.0
28 – 29 กันยายน 2560
รศ. พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา (ประธาน)
อ. ดร.ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช  (กรรมการ)
4
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
3.0
13 – 14 พฤศจิกายน 2560
รศ. ชวลิต  วงษ์เอก (ประธาน)
อ. ดร.อำนาจ เจรีรัตน์ (กรรมการ)
  
AUN-QA อาเซียน
ปี 2564
วันที่  2-6 สิงหาคม 2564
 
ผศ. ดร.กภ. วรินทร์ กฤตยาเกียรณ
ผศ. ดร. วรนุช เอี่ยมปา
5
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
3.0
11 , 13 กรกฎาคม 2561
รศ. พญ.ปรียานุช แย้มวงษ์ (ประธาน)
รศ. ดร.สิงหนาท น้อมเนียม (กรรมการ)
ผศ. ดร.ภัสริณ วงศ์กำแหง (กรรมการ)
6
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการพืช (หลักสูตรนานาชาติ)
3.0
10 – 11 กันยายน 2561
รศ. ดร.นพ.ถาวรชัย ลิ้มจินดาพร (ประธาน)
ผศ. ดร.สิติมา จิตตินันทน์ (กรรมการ)
อ. ดร.วรนุช ลำภา (กรรมการ)
7
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง (หลักสูตรนานาชาติ)
3.0
4 – 5 เมษายน 2562 
รศ. ชวลิต  วงษ์เอก (ประธาน)
ผศ. ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์ (กรรมการ)
อ. ดร.วรนุช เอี่ยมปา (กรรมการ)
8
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
3.0
20 – 21 มิถุนายน 2562  
ผศ. ดร.สตรีรัตน์ ธาดากานต์ (ประธาน)
อ. ดร.ดวงใจ บรรทัพ (กรรมการ)
9
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
3.0
30 – 31 กรกฎาคม 2562
รศ. ดร.นพ.ถาวรชัย ลิ้มจินดาพร (ประธาน)
ผศ. ดร.มุทิตา วนาภรณ์ (กรรมการ)
10
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
3.0
2 – 3 กันยายน 2562  
รศ. ชวลิต  วงษ์เอก (ประธาน)
ผศ. ดร.จุฑาธิป ศีลบุตร (กรรมการ)
11
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน (หลักสูตรนานาชาติ)
3.0
27 , 30 กันยายน 2562
อ. ดร.วีรเดช พันธ์วิศวาส  (ประธาน)
ผศ. ดร.ณัฐ  มาลัยนวล (กรรมการ)
12
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสภาวะแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)
3.0
5 – 6 สิงหาคม 2563  
ผศ. ดร.สตรีรัตน์ ธาดากานต (ประธาน)
ผศ. ดร.มุทิตา วนาภรณ (กรรมการ)
13
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
2.0
18 สิงหาคม 2563
ผศ. ดร.กภ.วรินทร์ กฤตยาเกียรณ (ประธาน)
14
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
3.0
28 – 29 กันยายน 2563
รศ. พญ.ปรียานุช  แย้มวงษ์ (ประธาน)
ผศ. ดร.แสงเดือน  มูลสม (กรรมการ)
15
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)
3.0
11 – 12 มกราคม 2564
รศ. ดร.นพ.ถาวรชัย ลิ้มจินดาพร (ประธาน)
ผศ. ดร.นัฐพล ตั้งสุภูมิ (กรรมการ)
16
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาการออกกำลังกาย (หลักสูตรนานาชาติ)
2.0
24 มีนาคม 2564
ผศ. ดร.อรลัชชา ศิวรักษ์ (ประธาน)
มีแผนรับตรวจเดือน กันยายน 2564
17
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรนานาชาติ) 
3.0
  
ลำดับ
หลักสูตรระดับปริญญาเอก
รูปแบบการตรวจ
วันที่ตรวจประเมินฯ
รายชื่อกรรมการ
1
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
3.0
9 – 11 มี.ค. 2559
รศ. นพ.สุวัฒน์ เบจพลพิทักษ์ (ประธาน)
ผศ. ดร.ทัศนียา ร.นพรัตน์แจ่มจำรัส
อ. ดร.วีรเดช พันธ์วิศวาส
  
AUN-QA
อาเซียน
6 – 8 ก.พ. 2561
Prof. Dr.Shahrir Abdullah (Lead)
Prof. Dr.Hanna H. Bachtiar-Iskandar
2
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
(หลักสูตรนานาชาติ)
3.0
13, 28 ต.ค. 2559
รศ. นพ.สุวัฒน์ เบจพลพิทักษ์ (ประธาน)
ผศ. ดร.สิติมา จิตตินันทน์
3
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเภสัชวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
3.0
28 – 29 ก.ย. 2560
รศ. พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา (ประธาน)
อ. ดร.ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช (กรรมการ)
4
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
3.0
13 – 14 พ.ย. 2560
รศ. ชวลิต วงษ์เอก (ประธาน)
อ. ดร.อำนาจ เจรีรัตน์ (กรรมการ)
5
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาสรีรวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
3.0
11, 13 ก.ค. 2561
รศ. พญ.ปรียานุช แย้มวงษ์ (ประธาน)
รศ. ดร.สิงหนาท น้อมเนียม (กรรมการ)
ผศ. ดร.ภัสริณ วงศ์กำแหง (กรรมการ)
6
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาพฤกศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
3.0
10 – 11 ก.ย. 2561
รศ. ชวลิต วงษ์เอก (ประธาน)
รศ. วรัญญา วงศ์วิทย์ (กรรมการ)
อ. ดร.สุธาทิพย์ ธีรกุลโกวิท (กรรมการ)
7
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง (หลักสูตรนานาชาติ)
3.0
4 – 5 เม.ย. 2562
รศ. ชวลิต วงษ์เอก (ประธาน)
ผศ. ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์ (กรรมการ)
อ. ดร.วรนุช เอี่ยมปา (กรรมการ)
8
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาพยาธิชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
3.0
20 – 21 มิ.ย. 2562
ผศ. ดร.สตรีรัตน์ ธาดากานต์ (ประธาน)
อ. ดร.ดวงใจ บรรทัพ (กรรมการ)
9
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์
(หลักสูตรนานาชาติ)
3.0
30 – 31 ก.ค. 2562
รศ. ดร.นพ.ถาวรชัย ลิ้มจินดาพร (ประธาน)
ผศ. ดร.มุทิตา วนาภรณ์ (กรรมการ)
10
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี
(หลักสูตรนานาชาติ)
3.0
2 – 3 ก.ย. 2562
รศ. ชวลิต วงษ์เอก (ประธาน)
ผศ. ดร.จุฑาธิป ศีลบุตร (กรรมการ)
11
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน
(หลักสูตรนานาชาติ)
3.0
27, 30 ก.ย. 2562
อ. ดร.วีรเดช พันธ์วิศวาส (ประธาน)
ผศ. ดร.ณัฐ มาลัยนวล (กรรมการ)
12
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
3.0
5 – 6 ส.ค. 2563
อ. ดร.วีรเดช พันธ์วิศวาส (ประธาน)
ผศ. ดร.ไชยนันต์ แท่งทอง (กรรมการ)
13
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาพิษวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
3.0
28 – 29 ก.ย. 2563
รศ. พญ.ปรียานุช แย้มวงษ์ (ประธาน)
ผศ. ดร.แสงเดือน มูลสม (กรรมการ)
14
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ
(หลักสูตรนานาชาติ)
3.0
15 – 16 ธ.ค. 2563
รศ. พญ.ปรียานุช แย้มวงษ์ (ประธาน)
ผศ. ดร.วรนุช เอี่ยมปา (กรรมการ)
15
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
3.0
11 – 12 ม.ค. 2564
รศ. นพ.สุวัฒน์ เบจพลพิทักษ์ (ประธาน)
ผศ. ดร.ธีระพงศ์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา (กรรมการ)
16
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเวชศาสตร์ระดับโมเลกุล
(หลักสูตรนานาชาติ)
3.0
28 – 29 ม.ค. 2564
อ. ดร.วีรเดช พันธ์วิศวาส (ประธาน)
อ. ดร.พญ.วิรงค์รอง เจียรกุล (กรรมการ)
17
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาสรีรวิทยาการออกกำลัง
(หลักสูตรนานาชาติ)
บัณฑิตวิทยาลัย รับทราบการขอปิดหลักสูตรฯ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 โดยจะดำเนินการเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อปิดหลักสูตรเมื่อนักศึกษาคนสุดท้ายสิ้นสุดสภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2564
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 
ลีลศร พ่วงศรี โทร. 0-2201-5037

Solverwp- WordPress Theme and Plugin