วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564
เวลา 09.00 – 11.00 น.
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 19 คน

 

คณะกรรมการเยี่ยมสำรวจ
  1.  ผศ. ดร.สุพีชา คุ้มเกตุ (ประธาน)
  2. อ. ดร.นิวัฒน์ กังวานรังสรรค์ (กรรมการ)
  3. อ. ดร.มีโชค ชูดวง (ผู้สังเกตการณ์)

Solverwp- WordPress Theme and Plugin