วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564
เวลา 13.30 – 15.30 น.
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 16 คน

 

คณะกรรมการเยี่ยมสำรวจ

1. อ. ดร.นิสา ปฏิการมณฑล (ประธาน)

2. ผศ. ดร.สมคิด อมรสมานกุล (กรรมการ)

3. รศ. ดร.สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา (กรรมการ)

Solverwp- WordPress Theme and Plugin