วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564

เวลา 09.00 – 11.00 น.

จำนวนผู้เข้าร่วมการประชุม 18 คน

 

คณะกรรมการเยี่ยมสำรวจ
  1.  อ. ดร.นิสา ปฏิการมณฑล (ประธาน)
  2. รศ. ดร.ไกร มีมล (กรรมการ)
  3. ผศ. ดร.ธนากร โอสถจันทร์ (กรรมการ)

หลักสูตรพิษวิทยา ป.โท-เอก

หลักสูตรเวชศาสตร์ระดับโมเลกุล ป.เอก

หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ ป.โท

Solverwp- WordPress Theme and Plugin