วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564
เวลา 09.00 – 11.00 น.
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 12 คน

 

คณะกรรมการเยี่ยมสำรวจ

1. รศ. ดร.วิฑูร แสงศิริสุวรรณ (ประธาน)

2. รศ. ดร.กนกพรรณ วงศ์ประเสริฐ (กรรมการ)

Solverwp- WordPress Theme and Plugin