วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564
เวลา 14.00 – 16.00 น.
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 26 คน

 

คณะกรรมการเยี่ยมสำรวจ

1. รศ. ดร.ดาราวรรณ ปิ่นทอง (ประธาน)

2. ผศ. ดร.พนิดา คงสวัสดิ์วรกุล (กรรมการ)

Solverwp- WordPress Theme and Plugin