วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564
เวลา 13.00 – 15.00 น.
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 15 คน

 

คณะกรรมการเยี่ยมสำรวจ

1. ผศ. ดร.พรทิพา กอประเสริฐถาวร (ประธาน)

2. ผศ. ดร.ขวัญ อารยะธนิตกุล (กรรมการ)

3. ผศ. ดร.ปฐมพงษ์ แสงวิไล (กรรมการ)

4. ผศ. ดร.สมศักดิ์ โอฬารกิจเจริญ (กรรมการ)

Solverwp- WordPress Theme and Plugin