วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564
เวลา 09.00 – 11.00 น.
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 20 คน

 

คณะกรรมการเยี่ยมสำรวจ

  1. ผศ. ดร.พรทิพา กอประเสริฐถาวร (ประธาน)
  2. รศ. ดร.ณัฏฐินี พันธ์วิศวาส (กรรมการ)
  3. รศ. ดร.ณัฏฐวี เนียมศิริ (กรรมการ)
  4. อ. ดร.นิวัฒน์ กังวานรังสรรค์ (กรรมการ)

Solverwp- WordPress Theme and Plugin