การเยี่ยมสํารวจ (SAR VISIT) ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564
เวลา 13.30 – 15.30 น.
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 23 คน

 

คณะกรรมการเยี่ยมสำรวจ

  1. รศ. ดร.กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา (ประธาน)
  2. รศ. ดร.ดาครอง พิศสุวรรณ (กรรมการ)
  3. รศ. ดร.ธเนศ กังสมัครศิลป์ (ผู้สังเกตการณ์)

Solverwp- WordPress Theme and Plugin