MU AUN-QA กับหลักสูตร

MU AUN-QA กับหลักสูตร

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงสัมมนาเรื่อง MU AUN-QA กับหลักสูตรกายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Solverwp- WordPress Theme and Plugin