คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ตามเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment: ITA) โดยการกำหนดข้อมูลที่จะเปิดเผย ผู้รับผิดชอบ และลักษณะของข้อมูลที่เปิดเผยดังต่อไปนี้

ข้อมูล ผู้รับผิดชอบ การเผยแพร่
1. โครงสร้างองค์กร งานบริหารฯ Link
2. ข้อมูลผู้บริหาร งานบริหารฯ Link
3. อำนาจหน้าที่ งานบริหารฯ Link
4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน งานนโยบายฯ Link
5. ข้อมูลการติดต่อ งานสื่อสารฯ Link
6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง งานบริหารฯ Link
7. ข่าวประชาสัมพันธ์ งานสื่อสารฯ ภาพข่าวและกิจกรรม
8. Q&A งานสื่อสารฯ Facebook MahidolSC
9. Social Network งานสื่อสารฯ Facebook MahidolSC
Instragram MUSC1958
Twitter MahidolSC
Youtube MUSCchannel
10. แผนดำเนินงานประจำปี งานนโยบายฯ จำนวนโครงการ/แผนปฏิบัติการ
11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน งานนโยบายฯ สถิตการติดตามความก้าวหน้าโครงการ
12. รายงานการดำเนินงานประจำปี งานนโยบายฯ รายงานประจำปี
13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน งานบริหารฯ TBC
14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ งานบริหารฯ TBC
15. ข้อมูลสถิติการให้บริการ งานพันธกิจฯ TBC
16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ งานพันธกิจฯ TBC
17. E-Service งานสารสนเทศฯ TBC
18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งานแผนฯ TBC
19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน งานแผนฯ TBC
20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งานแผนฯ TBC
21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ งานคลังฯ TBC
22. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ งานคลังฯ TBC
23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน งานคลังฯ TBC
24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี งานคลังฯ TBC
25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารฯ TBC
26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารฯ TBC
27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานบริหารฯ TBC
28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี งานบริหารฯ TBC
29. แนวปฏิบัติการจดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต งานบริหารฯ TBC
30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต งานบริหารฯ TBC
31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี งานบริหารฯ TBC
32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น งานสื่อสารฯ TBC
33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม งานสื่อสารฯ TBC
34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร งานบริหารฯ TBC
35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร งานบริหารฯ TBC
36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี งานนโยบานฯ TBC
37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต งานนโยบายฯ TBC
38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร งานสื่อสารฯ TBC
39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี งานนโยบายฯ TBC
40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน งานนโยบายฯ TBC
41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี งานนโยบายฯ TBC
42. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ งานนโยบายฯ MUSC OIT
43. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม งานบริหารฯ ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พ.ศ. 2562
44. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง งานคลังฯ ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2562
45. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต งานบริหารฯ TBC
46. มาตรการจัดการเรื่องการรับสินบน งานบริหารฯ TBC
47. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม งานบริหารฯ ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน และการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. 2562
48. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ งานบริหารฯ ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรการลดการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ. 2562

Link: https://science.mahidol.ac.th/th/ita_mupa2019.php

Solverwp- WordPress Theme and Plugin