มหาวิทยาลัยจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) โดยนำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2563-2566  มาเป็นกรอบการดำเนินงาน และมีการติดตามผลการดำเนินงาน ส่วนที่ 3 : โครงการสำคัญระดับส่วนงาน (PA)

เอกสารรายงานผลการดำเนินงานส่วนที่ 3 : โครงการสำคัญระดับส่วนงาน

1. แบบฟอร์มรายงานโครงการสำคัญระดับส่วนงาน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ ยุทธศาสตร์ ประเภทโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทของงบประมาณ จำนวนเงินรายได้ วัตถุประสงค์ ประเมินวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผนตัวชี้วัด ผลตัวชี้วัดแต่ละไตรมาส ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัด ประเมินผลตัวชี้วัด ผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส ร้อยละการใช้จ่าย รายละเอียดผลการดำเนินโครงการ ปัญหาอุปสรรค ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ และสถานะของโครงการ

โครงการสำคัญระดับส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ของมหาวิทยาลัยมหิดล : Global Research and Innovation

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 2 ของคณะวิทยาศาสตร์ : การวิจัยระดับ World Class

     1. โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการวิจัย โดย งานวิจัย

     2. โครงการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด (ฉบับพิมพ์และฉบับอิเล็กทรอนิกส์) ประจำปี พ.ศ. 2564 โดย งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ของมหาวิทยาลัยมหิดล : Academic and Entrepreneurial Education

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1 ของคณะวิทยาศาสตร์ : การศึกษาสากลบ่มเพาะผู้ประกอบการ

    1. โครงการพัฒนานักศึกษาทุนศรีตรังทอง โดย งานการศึกษา

    2. โครงการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ โดย งานการศึกษา / คณะกรรมการโครงการ

    3. โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ โดย งานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา / งานสื่อสารองค์กร / คณะกรรมการโครงการฯ

    4. โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตรไทยและนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ โดย งานการศึกษา / งานสื่อสารองค์กร / คณะกรรมการโครงการฯ

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ของมหาวิทยาลัยมหิดล : Policy Advocacy and Leaders in Professional/Academic Services

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 3 ของคณะวิทยาศาสตร์ : ความรู้เพื่อมนุษยชาติ

    1. โครงการเครือข่าย EASTEM เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้าน STEM Education ในระดับภูมิภาค โดย กลุ่มสาขาวิชาชีวนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพอัจฉริยะ

    2. โครงการพัฒนานวัตกรรมตามแนวทาง STEM EDUCATION เพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูงสำหรับศตวรรษที่ 21 โดย ภาควิชาคณิตศาสตร์ (ยกเลิก)

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 4 ของคณะวิทยาศาสตร์ : นวัตกรรมเพื่อประเทศ

    1. โครงการ MUSC Synergy โดย งานพันธกิจพิเศษ

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ของมหาวิทยาลัยมหิดล : Management for Self-sufficiency and Sustainable Organization

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 5 ของคณะวิทยาศาสตร์ : องค์กรแห่งความยั่งยืน

    1. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน คณะวิทยาศาสตร์ โดย งานบริหารและธุรการ 

การรายงานผลโครงการสำคัญระดับส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

              กองแผนงาน กำหนดให้ส่วนงานรายงานผล 4 ไตรมาส ภายใน 20 วันหลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส ทั้งนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์ประกันคุณภาพตรวจสอบภายในของกรมบัญชีกลางตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ รหัสมาตรฐาน 2200 ข้อ 2 เกี่ยวกับยุทธศาสตร์วัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่ตรวจสอบ และวิธีการที่ (หน่วยรับตรวจ) จะนำมาใช้ควบคุมผลการดำเนินงานของกิจกรรมนั้น ดังนั้น มหาวิทยาลัยกำหนดให้การรายงานผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ที่จะรายงานมายังมหาวิทยาลัย ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการของส่วนงาน (หนังสือที่ อว 78/ว64 ลงวันที่ 7 มกราคม 2564 กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล)

ระบบข้อตกลงการปฏิบัติงานตามโครงการใน PA ของภาควิชา/งาน

ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 
ลีลศร พ่วงศรี โทร. 0-2201-5037

Solverwp- WordPress Theme and Plugin