ยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2560-2564

  • 16-18 กันยายน 2559 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ พ.ศ. 2560-2564
  • 23 พฤศจิกายน 2559 เสนอร่างแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2560-2564 เข้าที่ประชุมกรรมการประจำคณะ

แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 2560-2564 ดาวน์โหลด

อัพเดทการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ข้อ 7 การจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มสาขาวิชา (school of) ในหลักสูตรที่เป็นสหสาขาเพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างภาควิชา

  • กลุ่มสาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนวัตกรรมวัสดุ
  • กลุ่มสาขาวิชาชีวนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพอัจฉริยะ

อ้างอิง ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานของมหาวิทยาลัย (คณะวิทยาศาสตร์) พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2561

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Solverwp- WordPress Theme and Plugin