พิธีลงนามการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (MUSC PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

  วันที่ 10 ตุลาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี คณบดี และทีมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (MUSC PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในคณะวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 12 ภาควิชา 2 กลุ่มสาขาวิชา และ 13 งานภายใต้สำนักงานคณบดี รวมถึงศูนย์วิจัย เพื่อร่วมขับเคลื่อนและส่งเสริมการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน (MUSC PA) ประจำปี 2566 ให้สำเร็จลุล่วง ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท ภาพบรรยากาศการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (MUSC PA) ภาควิชา ภาพบรรยากาศการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (MUSC PA) งานในสำนักงานคณบดี

พิธีลงนามการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (MUSC PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

             วันที่ 11 ตุลาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี คณบดี และทีมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (MUSC PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในคณะวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 12 ภาควิชา 2 กลุ่มสาขาวิชา และ 13 งานภายใต้สำนักงานคณบดี รวมถึงศูนย์วิจัย เพื่อร่วมขับเคลื่อนและส่งเสริมการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน (MUSC PA) ประจำปี 2565 ให้สำเร็จลุล่วง ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท ภาพบรรยากาศการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (MUSC PA) ภาควิชา ภาพบรรยากาศการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (MUSC PA) งานในสำนักงานคณบดี

การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน ของภาควิชา/กลุ่มสาขาวิชา/ศูนย์/งาน (MUSC PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

         วันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 13.30–16.00 น. ตามที่คณะวิทยาศาสตร์มีการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของภาควิชา/กลุ่มสาขาวิชา/ศูนย์/งาน (MUSC PA) เป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีที่ผ่านมา ข้อตกลงการปฏิบัติงานดังกล่าวกำหนดให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 4 ด้านของมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสำคัญ ในปีนี้ การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของภาควิชา/กลุ่มสาขาวิชา/ศูนย์/งาน (MUSC PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้มีการทบทวนและปรับปรุงแบบฟอร์มข้อตกลงการปฏิบัติงาน และแบบฟอร์มโครงการตามแผนปฏิบัติการ เพื่อให้มีการดำเนินงานของภาควิชา/กลุ่มสาขาวิชา/ศูนย์/งาน มีความสอดคล้องกับเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2563-2566 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) มากยิ่งขึ้น          งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ จึงจัดการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของภาควิชา/กลุ่มสาขาวิชา/ศูนย์/งาน (MUSC PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมทั้งแผนการดำเนินงานการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน ให้กับหัวหน้าภาควิชา หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชา หัวหน้าศูนย์ หัวหน้างาน รวมถึงอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม […]

Solverwp- WordPress Theme and Plugin