วันจันทร์ที่ 10 ส.ค. 2563 เวลา 14.00-15.00 น. ห้อง PR 611

คณะกรรมการเยี่ยมสำรวจ

  1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธนะวันต์ (ประธาน)  ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง

  2. รองศาสตราจารย์ ดร.สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา  ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

      

Solverwp- WordPress Theme and Plugin