หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.  การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี (เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ส่วนงาน กองทุนสวัสดิการคณะวิทยาศาสตร์ เงินรายได้มหาวิทยาลัยสนับสนุนส่วนงาน)

2.  ส่งเสริมการแสวงหางบประมาณด้านการศึกษา การวิจัยจากหน่วยงานที่ผลักดันเชิงนโยบาย 

(เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ส่วนงาน เงินรายได้มหาวิทยาลัยสนับสนุนส่วนงานงบประมาณกระทรวงอื่นใด ที่มีหนังสือมาให้ขอตั้งงบประมาณ)

3.  การวิเคราะห์งบประมาณเพื่อความยั่งยืนขององค์กร

4.  ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณทุกกองทุนของคณะวิทยาศาสตร์ ให้แก่ กองแผนงาน 

(เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ส่วนงาน เงินรายได้มหาวิทยาลัยสนับสนุนส่วนงาน)

5.  บริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี (เปลี่ยนแปลงรายการและงบประมาณของเงินรายได้ส่วนงานโอนงบประมาณจากเงินรายได้ส่วนงาน ไปยังส่วนงานอื่นโอนงบประมาณเงินรายได้ส่วนงานข้ามกองทุน)

6.  การจัดทำข้อมูลติดตามและรายงานการใช้งบประมาณทั้งหมดของคณะวิทยาศาสตร์ตามยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้านของมหาวิทยาลัย ให้แก่ทีมบริหาร

7.  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณให้แก่ภาควิชา / ศูนย์ / กลุ่มสาขาวิชา

8.  เตรียมข้อมูลนำเสนอตามหัวข้อที่ผู้บริหารมอบหมาย

9.  ประมาณการแนวโน้มงบประมาณอันเกิดจากการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ 

10.  ดูแลและบันทึกข้อมูลในระบบ MUERP Module FM (Funds Management : ระบบบริหารงบประมาณ)

11.  ดูแลและบันทึกข้อมูลในระบบ MUERP Module CO (Cost Center :ศูนย์ต้นทุน)

12.  สนับสนุนและติดตามการดำเนินงานโครงการที่ได้รับงบประมาณด้านการศึกษา การวิจัย 

13.  ติดตามงบประมาณเหลือจ่ายทุกกองทุนของคณะวิทยาศาสตร์

14.  จัดทำรายงานOITที่เกี่ยวข้องกับหน่วยแผนและพัฒนา

Solverwp- WordPress Theme and Plugin