ธันวาคม 2562

วันที่

กิจกรรม

9 ธ.ค.62

การอบรม OKRS กุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไกล

กันยายน 2562

30 ก.ย.62

หลักสูตรจุลชีววิทยา รับการตรวจประเมิน MU AUN-QA

16 ก.ย.62

การประเมิน EDPEX มหาวิทยาลัยมหิดล 2562

10 ก.ย.62

หลักสูตรเคมี ระดับปริญญาตรี รับการประเมิน MU AUN-QA V2

3 ก.ย.62

หลักสูตรเคมี ระดับป.โท-เอก รับการเยี่ยมสำรวจตามเกณฑ์ MU AUN-QA

สิงหาคม 2562

2 ส.ค.62

การทำข้อตกลงปฏิบัติงานกับคณบดี 2563

 

MU AUN-QA (V2) BSC IN MATHEMATICS AND ACTUARIAL SCIENCE

กรกฏาคม 2562

9 ก.ค.62

การแสดงวิสัยทัศน์นำคณะวิทย์สู่ความเป็นเลิศ

1 ก.ค.62

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ รับการตรวจสอบภายใน 2562

 

การประชุมจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานระดับส่วนงาน PA 2563

 

ทางรอดของคณะวิทยาศาสตร์ในยุคของการเปลี่ยนแปลง

มิถุนายน 2562

26 มิ.ย.62

คณะวิทยาศาสตร์ รับการเยี่ยมสำรวจ MU EDPEX 2562

19 มิ.ย.62

ประชุมเตรียมความพร้อม MUSC EDPEX 2562

พฤษภาคม 2562

29 พ.ค.62

การประชุมคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจภาควิชา 2562

เมษายน 2562

30 เม.ย.62

ประชุมชี้แจงการจัดทำ SAR เยี่ยมภาควิชา 2562

มีนาคม 2562

19 มี.ค. 62

MU AUN-QA ASSESSMENT FOR MUSC ANATOMY PROGRAMMES

มกราคม 2562

31 ม.ค. 62

การดำเนินงานภายใต้ภาวะมลพิษทางอากาศ 2562

Solverwp- WordPress Theme and Plugin