การทำข้อตกลงปฏิบัติงานกับคณบดี 2563

การทำข้อตกลงปฏิบัติงานกับคณบดี 2563

กำหนดการ การทำข้อตกลงปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2563

หัวหน้าภาควิชา กลุ่มสาขา ศูนย์ เข้าทำข้อตกลงปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2563 กับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 1,2,5, และ 6 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง K103 โดยเป็นส่วนหนึ่งของการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติและจัดสรรทรัพยากรที่มีเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถจะสามารถดำเนินการได้ต่อไป ทั้งนี้ภาควิชา กลุ่มสาขา ศูนย์ ต้องติดตามการดำเนินงานและบริหารจัดการความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถบรรลุเป้าประสงค์ทั้งในส่วนตัววัด MU KPI ที่นำมาตกลงการปฏิบัติงานร่วมกับโครงการ/แผนปฏิบัติการในครั้งนี้ด้วย

Solverwp- WordPress Theme and Plugin